П Р О Т О К О Л

                         гр.**19.01.2018 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  деветнадесети  януари  две хиляди и осемнадесета година  в  състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Димова и прокурора  ……………………..

сложи за разглеждане гражданско дело №  122  по описа за 2016 год.,

докладвано от съдията  Дойков

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

            Ищците К.Т. и К.Т., не се явяват. За тях адв. Т.М. от АК-Варна, редовно упълномощена.

Ответницата М.М.И., не се явява. За нея се явява адв. П.В. ***, редовно упълномощена.

Ответницата М.И. не се явява. За нея се явява адв.Х.С. назначен особен представител.

Явява се вещото лице И. В**, редовно призована.

СЪДЪТ докладва постъпила в съда с вх.№44/12.01.2018г. СТЕ от в.л.В**.

По хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Снема самоличността на вещото лице.

И.Ф. В**  69 г.,   български гражданин, неосъждана, без родство със страните,с адрес за призоваване **, ЕГН:**********.

 

Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Дава обещание, да даде обективно и вярно заключение.

 

В.л.В**: Представила съм заключение, което поддържам. Лично съм посетила имотите, огледала съм ги и въз основа на огледите съм извършила и заключението.Изложила съм параметрите на всеки един от имотите.

Адв.М.: Нямам въпроси.

Адв.В.: Нямам въпроси.

Адв.С.: Нямам въпроси.

 

Съдът

Определи:

Приема СТЕ на в.л.В**, като обективна, пълна и безпристрастна и определя възнаграждение в размер на 300 лв., от които платени от внесен депозит от страните.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ГПК,

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОГОДБА.

Адв.В.: Представям пълномощно и от другата ответница М.И. да я представлявам също по делото. Няма изрично заявено оттегляне на адв.С. от делото.

 

Адв.М.: С ответната страна постигнахме спогодба в следния смисъл:

Имота по Искова молба т.1  да бъде поставен в изключителен дял на К.И.Т.. Имота е на стойност 28 420лв.

Имота по т. 2. в цялост сградата и земята в дял на К.Т. 11/12 и за К.Т. по 1/12. Имота е на стойност 6 400лв. обща стойност на краварника и земята.

Съделителката М.М.И. ще получи парично уравнение в размер на 3 433.37лв. за двата имота съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

Съделителката М.П.И. ще получи парично уравнение в размер на 5 566.63лв. за двата имота съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

Относно д.т. 2% върху така обособените дялове.

Направените до момента разноски остават за страните така както са сторени по делото.

Адв.В.: Съгласни сме с така направеното споразумение. Обсъждали сме го предварително. Ще посочим банкови сметки, като уговорката ни в едномесечен срок сумите да бъдат изплатени. Сочим следните сметки на които да бъдат преведени сумите.

На М.П.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

На М.М.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

Адв.С.: Съгласен съм с предложената спогодба.

 

            СЪДЪТ след като изслуша страните и констатира, че са налице предпоставките на чл.234 ал.1 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА  в протокола постигнатата съдебна спогодба за извършване на делба на процесните имоти както следва:

1. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, получава в дял и става собственик на следния недвижим имот:

-  Поземлен имот с идентификатор по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.**№ **кв.м., находящ се гр. **, обл. Бургаска с административен адрес - гр.**, ул. „**, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за жилищно строителство, при съседи : № ****ведно с разположените в поземления имот жилищна сграда - на два етажа, с идентификатор № **атор **с идентификатор № **м.. Имотът е на стойност 28 420лева.

2. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, получава в дял и става собственик на следния недвижим имот:

- **кв. м., находяща се в парцел 6 по плана за разделение **” гр. **, представляваща по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.**сграда № 1. разположена в поземлен имот с идентификатор № **, номер по предходен план **м., находящ се в гр. **”, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за стопански двор, при граници на имота : ****.,  представляващ прилежащ терен към обект **. Стойността на имота е 6 033.00лева.

3. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, и К.И.Т. с ЕГН: ********** с адрес: ***, получават  в дял и стават собственици на следния недвижим имоти:

                - Поземлен имот с идентификатор № **, номер по предходен план **м., находящ се в гр. **, обл. **”, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за стопански двор, при граници на имота : № **. 5**., представляващ прилежащ терен към обект **, при квоти **за К.Т..  Стойността на имота е 367.00лв.

3. М.М.И. с ЕГН:********** адрес: ***, получава сумата от 3 433.37лв. като парично уравнение на дяловете си  за всички имоти съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

4. М.П.И. с ЕГН:********** адрес:г***, получава сумата от 5 566.63лв., като парично уравнение за дяловете си  за всички имоти съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

Страните се спогодиха и затова посочените парични суми за уравнение на дяловете да бъдат преведени в срок до един месец по следните банкови сметки:

- за М.П.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

- за М.М.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

Направените в хода на делото разноски за особен представител, вещо лице и адвокатска защита остават за страните както са сторени по делото.

Уравнението на двете съделителки ще бъде изплатено от ищцата К.И.Т. общо за всички имоти.

 

 

                                               С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

 

1………………….                                                    2…………………..

/К.Т.                                                  /К.Т.

чрез пълномощник адв.М./                      чрез пълномощник адв.М./

 

 

3……………………                                                 4………………….

/М.И.                                                 /М.И.

чрез пълномощник адв.В./                      чрез пълномощник адв.В./

 

 

5…………………….

/М.И.

Чрез особен представител адв.С./

 

 

 

СЪДЪТ  като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на Закона и добрите нрави и на основание чл.234 ал.1 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.29 ал.5 от ГПК, действията на особения представител адв.С..

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по гр.дело № 122/2016г. съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на процесните недвижими имоти както следва:

1. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, получава в дял и става собственик на следния недвижим имот:

-  Поземлен имот с идентификатор по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.**№ **кв.м., находящ се гр. **, обл. Бургаска с административен адрес - гр.**, ул. „**, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за жилищно строителство, при съседи : № ****ведно с разположените в поземления имот жилищна сграда - на два етажа, с идентификатор № **атор **с идентификатор № **м.. Имотът е на стойност 28 420лева/двадесет и осем хиляди четиристотин и двадесет лева/.

2. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, получава в дял и става собственик на следния недвижим имот:

- **кв. м., находяща се в парцел 6 по плана за разделение **” гр. **, представляваща по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.**сграда № 1. разположена в поземлен имот с идентификатор № **, номер по предходен план **м., находящ се в гр. **”, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за стопански двор, при граници на имота : ****.,  представляващ прилежащ терен към обект **. Стойността на имота е 6 033.00лева/шест хиляди и тридесет и три лева/.

3. К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес ***, и К.И.Т. с ЕГН: ********** с адрес: ***, получават  в дял и стават собственици на следния недвижим имот:

                - Поземлен имот с идентификатор № **, номер по предходен план **м., находящ се в гр. **, обл. **”, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за стопански двор, при граници на имота : № **. 5**.,  при квоти **за К.Т..  Стойността на имота е 367.00лева/ триста шестдесет и седем лева/.

3. М.М.И. с ЕГН:********** адрес: ***, получава сумата от 3 433.37лева/три хиляди четиристотин тридесет и три лева и тридесет и седем стотинки/ като парично уравнение на дяловете си  за всички имоти съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

4. М.П.И. с ЕГН:********** адрес: ***, получава сумата от 5 566.63лева/пет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, като парично уравнение за дяловете си  за всички имоти съобразно квотите й по закон и съобразно заключението на вещото лице.

Страните се спогодиха и затова, посочените парични суми за уравнение на дяловете да бъдат преведени в срок до един месец по следните банкови сметки:

- за М.П.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

- за М.М.И. в „Райфайзен банк България” сметка **.

Уравнението на двете съделителки ще бъде изплатено от ищцата К.И.Т. общо за всички имоти.

Направените в хода на делото разноски за особен представител, вещо лице и адвокатска защита остават за страните както са сторени по делото.

УКАЗВА на страните , че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по – горен съд.

ОСЪЖДА К.И.Т. с ЕГН:********** с адрес *** да заплати държавна такса по сметка на РС **в размер общо на 695.79лева, както и 5.00лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.И.Т. с ЕГН: ********** с адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на РС **в размер общо на 25.00лева, както и 5.00лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.М.И. с ЕГН:********** адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на РС **в размер общо на 68.67лева, както и 5.00лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.П.И. с ЕГН:********** адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на РС **в размер общо на 111.33лева, както и 5.00лева в случай на издаване на изпълнителен лист.

 

Поради изчерпване предмета на делото в настоящата фаза , Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по извършване на делбата по гр.д. № 122/ 2016г. на РС **.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок , считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 12.00 часа.

                                                                                             

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ:

 

 

                                                                                               Секретар: