Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                   22.12.2014 год.                 град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                         наказателен състав

На петнадесети декември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание, в следния състав:    

Председател: Татяна Станчева

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 120 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано е по жалба на В.Л.Т., ЕГН **********,*** срещу наказателно постановление № 51/2014г. на  Началника на Митница Бургас, с което на жалбоподателя  е наложено административно наказание – глоба в размер на 3196,22 лева на основание чл.233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ и на основание чл. 233, ал.4 от ЗМ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – 6 000 грама нарязан тютюн,  без знанието и разрешението на митническите органи.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, поради допуснати съществени материални и процесуални нарушения.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Наказващият орган се представлява от юрисконсулт който пледира за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитан беше  актосъставителят. Беше назначена експертиза, изготвена от БНТЛ Бургас, като заключението на експертизата беше прието от съда.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна, поради което се явява процесуално допустима.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 08.01.2014 година, около 19.30 часа, на Митнически пункт Малко Търново, на трасе за обработка на входящи леки автомобили от Република Турция към Република България, пристигнал лек автомобил марка „** управляван от жалбоподателя В.Л.И.. След приключване на паспортния контрол актосъставителят Д.Т.Г. запитал водача на автомобила и пътниците имат ли стоки, подлежащи на деклариране пред митническите органи. След като на този въпрос получил отрицателен отговор, св.Г. пристъпил към извършване на митническа проверка и помолил водача И. да отвори двигателния капак на автомобила и в двигателя намерил черна торба с тютюн. С везна модел В10Т, сериен номер 712017 било установено, че тютюнът е 6000 грама. 

Поради горното, на основание чл.230 от Закона за Митниците, на 08.01.2014 г., св. Г. съставил срещу жалбоподателя И. акт за установяване на административно нарушение № 13. АУАН-ът бил съставен в присъствието на нарушителя и на свидетели за нарушение на чл.233, ал.1, вр. с ал. 3  от Закона за митниците, визиращ хипотезата когато предмет на нарушението са акцизни стоки, каквито съгласно разпоредбите на чл.2, т.2 във вр. чл.12 ал.1 от Закона за окцизите и данъчните складове е тютюнът –предмет на нарушението. На основание чл.230 от ЗМ и чл.41 от ЗАНН с разписка за задържане № 0003634/08.01.2014г. е иззет намерения тютюн.

След съставянето на  АУАН–а, същият е бил предявен  на жалбоподателя, подписан от него без възражения, като бил уведомен съгласно текста в самия АУАН, че в тридневен срок от връчването на този акт има право да направи писмени възражения по него. В законоустановения срок не е направено писмено възражение по акта.

Видно от приложеното към АНП становище от комисия по Заповед № ЗН-403/2013г., допълнена  със Заповед № ЗН - 490/02.08.2013г. на Началник на Митница Бургас, същата комисия е изчислила продажната цена на обработен нарязян тютюн в насипно състояние -  предмет на митническото нарушения, на основание  чл. 4, т.6 от ЗАДС и  чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, на обща стойност 1598,11 лева  – за 6 кг. нарязан тютюн за пушене.

Въз основа на така съставения АУАН, на 26.06.2014г., е издадено от Началника на Митница Бургас –обжалваното наказателно постановление № 51/2014г. година, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 3196,22 лева, на основание чл.233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката и на основание чл. 233, ал.4 от ЗМ е отнет в полза на Държавата предмета на нарушението – 6 кг. нарязан тютюн за пушене.

Това НП е връчено на нарушителя на 01.07.2014 година, видно от приложеното към АНП известие за доставка до жалбоподателя, изпратена от Митница Бургас. Жалбата е депозирана пред административния орган на 08.07.2014 година.

Материалната компетентност на Началника на Митница –Бургас да издава НП за нарушения по ЗМ се установява от приетата по делото Заповед № ЗАМ- 947/13.11.2013г. на Директора на Агенция „Митници“, с която последният изрично е делегирал правомощията си на АНО по чл.231 от ЗМ на посочената категория длъжностни лица- началници на митници и зам. началници на митници, съобразно тяхната териториална компетентност.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от приложената по делото административно наказателна преписка и от събраните в хода на съдебното следствие доказателства, вкл. и от показанията на актосъставителя, които съдът  кредитира като логични, обективни и последователни.

От така описаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена от лице с правен интерес да обжалва наказателното постановление и в законоустановения 7-дневен срок и като такава се явява допустима.  

Разгледана по същество жалбата е частично основателна по следните съображения:

Съдът счита, че в производството по установяване на адм. нарушение и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя и които да водят до отмяна на процесното НП. Съгласно разпоредбата на чл. 36 от ЗАНН административно наказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното митническо нарушение, освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган. В настоящия случай, производството е протекло в хипотезата на чл. 36, ал.1 от ЗАНН – със съставяне на АУАН в срока по чл. 34 ЗАНН.

Акта и НП са издадени от компетентни органи съгласно чл.37, ал.1 от ЗАНН, вр.чл.230 от ЗМ и чл.47, ал.1, б.„а”, вр.ал.2 от ЗАНН, вр. чл.231 от ЗМ. Съгласно чл.230 от ЗМ, за всеки случай на нарушения на митническия режим се съставя акт от митническите органи, които по аргумент от разпоредбата на т. 9, § 1 от ДР на ЗМ са длъжностни лица от митническите учреждения, които осъществяват митнически надзор и контрол. В конкретния случай Актът за установяване на административно нарушение е съставен от св. Г. – митнически инспектор Митница Бургас, лице осъществяващо митнически надзор  и контрол. Правомощия на Началника на Митница Бургас да издава НП за нарушения по ЗМ следва от оправомощаването му със Заповед № ЗАМ- 947/13.11.2013г. на Директора на Агенция „Митници“, приложена към делото.

АУАН е съставен съгласно разпоредбите  на чл. 40- 43 от ЗАНН и в него е описано по изискуемия от закона начин твърдяното нарушение като е конкретизирана и нарушената законова разпоредба. Изложени са обстоятелствата във връзка с твърдяното нарушение,  като актосъставителят е посочил, че с деянието си  жалбоподателят е осъществил състава на чл.233, ал.1, вр. с ал.3 от  ЗМ. Основният състав на административното  нарушение “митническа контрабанда” е уреден в алинея първа на чл. 233 ЗМ, а алинея трета очертава признаците на квалифицирания състав на посоченото митническо нарушение. Изпълнителното деяние на митническата контрабанда може да се изрази в две форми – „пренесе” или “превози”, като наказуем по силата на чл. 233, ал. 1 ЗМ е и опитът за това. Предмет на нарушението са „стоки” в съответствие с легалната дефиниция на §1, т.14 от ДР на ЗМ. От обективна страна е необходимо пренасянето или превозването на стоките да се извършва през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи и да не представлява престъпление. Съставът на чл.233 ал.3 от ЗМ е квалифициран, като квалифициращият признак е предмета на нарушението – стоки, за които се дължи акциз, или забранени за внос или износ стоки.

За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране, като разпоредбата на чл.66, ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в частност - задължението за писмено деклариране, произтичащо от чл.68 от ЗМ и  чл.62  Регламент /ЕО/ 2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ, всяка стока предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легално дефиниция  на понятието „деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар.1, т.3 ДР ЗМ – „Деклариране“ е действието, чрез което едно лице изразява чрез установени форми и начини, желанието си за прилагане на определен митнически режим за дадена стока. Неизпълнението на  задължението за деклариране по надлежния ред на стоките, превозвани или пренасяни през държавната ни граница и въвеждани на митническата територия на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи, съставлява нарушение по чл.233 ЗМ.  Деянието е довършено. В конкретния случай, съобразно видът на стоката -  нарязан тютюн, а и нейното количество - над допустимите норми от 50 грама за безмитен внос, установени в  Регламент /ЕО/ № 274/2008 година  и  чл.51а,  ал.4, т.4 от ППЗДДС, и цигари над допустимото количество, тя подлежи на деклариране. Именно това свое задължение за деклариране не е изпълнил жалбоподателя при влизането си в страната от Република Турция. С бездействието си същият е  нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО в тази насока са правилни.

         Извършеното нарушение не представлява престъпление.

         Съдът приема, че жалбоподателят е бил наясно с митническите изисквания към влизащите на територията на страната пътници и именно поради тези си познания е предприел укриването на превозваната от него акцизна стока в количества, надвишаващи нормативно определените, от митническите органи. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл. При съзнаване на задълженията във връзка с митническия режим на стоката, включително и  задължението за деклариране, той не е декларирал превозваните от него стоки, като е  съзнавал противоправния характер на деянието си и от волева страна е целял настъпването на общественоопасните последици - укриване, непредоставяне на вярна информация на митниците, с оглед неизбежността от настъпването на този резултат. Ето защо и съдът приема, че жалбоподателят е осъществил състава на митническата контрабанда по смисъла на чл.233, ал. 3 във вр. ал.1 от ЗМ, като не е декларирал пред митническите органи превозваните от него акцизни стоки – нарязан тютюн за пушене.

Съдът намира, че продажната цена на превозваният от жалбоподателя акцизна стока не е правилно определена. Приетата по делото експертиза № ОХ 14-141 на БНТЛ-Бургас е дала заключение, че представеният за изследване тютюн е 5112, 89 грама. Съдът има предвид, че е възможно в периода от 08.01.2014г., когато е установено нарушението до 21.11.2014г., когато е била извършена експертизата количеството на тютюна да се е оказало по-малко предвид, че е изсъхнал и е стока, която дава фира, но счита, че всяко съмнение следва да се счита в полза на нарушителя. Ето защо приема, че количеството на обработения тютюн е бил 5112,89 грама. След като 6 кг тютюн са на стойност 1598,11 лв., то 1кг тютюн е на стойност 266,35 лв., или 5112,89 е на стойност 1361,82 лв., като глобата изчислена в размер на 200% от стойността на акцизната стока следва да бъде в размер на 2723,64 лв.

Правилно и в съответствие с разпоредбата на ал. 4 на чл. 233 от ЗМ е отнета в полза на държавата недекларираната стока.

Съдът намира, че не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, т.е. не е налице маловажен случай на административно нарушение. Поначало обществената опасност на този вид нарушения е определена от законодателя като висока, тъй като същите представляват неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на финансовата й дейност. Именно поради това и нормативно определените минимуми на административни наказания за тях са във висок размер, без за налагането им да се изисква някакъв минимален брой или стойност на вещите - предмет на нарушението.

Предвид резултата от делото и на основание чл. 189, ал.3 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, жалбоподателят В.Л.Т. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД МВР Бургас сумата от 82,43 лева, направени по делото разноски за експертиза.

 

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 51/2014г. на  Началника на Митница Бургас, с което на В.Л.Т. ЕГН **********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 3196,22 лева на основание чл.233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ и на основание чл. 233, ал.4 от ЗМ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – 6 000 грама нарязан тютюн,  без знанието и разрешението на митническите органи в частта относно размера на глобата, като за това нарушение НАЛАГА на В.Л.Т. ЕГН **********,*** глоба в размер на 2723,64 лв.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част, като законосъобразно.

ОСЪЖДА В.Л.Т. ЕГН **********,*** да заплати в полза на ОДМВР Бургас сумата в  размер на 82,43 лева, представляващи разноски по делото за извършената експертиза.

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

 

                                                               

 

СЪДИЯ: