Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          23.09.2013г.                  гр.**

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                              наказателен състав

На деветнадесети септември         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД  № 120 по описа за 2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на Т.Р.М. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 76/ 12.08.2013г. на Началника на РУП – ** с което на жалбоподателя за нарушения на чл.100 ал.2 и чл.147 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП и „глоба” в размер на 20.00 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП.  В жалбата се излагат подробни съображения за допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП и за незаконосъобразност на наказателното постановление. Искането до районния съд е за отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Същият се представлява от надлежно упълномощен адв.А., чрез който поддържа жалбата и изложените с нея доводи.

Въззиваемата страна  РУП – ** редовно призована, се представлява в с.з. от гл.инспектор Т.Т. ***. Моли съдът да потвърди изцяло наказателното.

Съдът като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, в т.ч. и по наведените в жалбата оплаквания, и след като обсъди и прецени събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

При извършена полицейска проверка на 06.08.2013 г. около 07:15 часа по главен път І – 9 с посока на движение отград Малко Търново към КПП Босна било установено от св. Т.Н. – мл. автоконтрольор при РУП-Малко Търново в присъствието на св. Т.Т. ***, че водачът Т.М.  управлява „Форд –Транзит” с рег.№ А **** ВР, собственост на И. П. Х., без да е залепил валиден винетен стикер за 2013 г. на предното панорамно стъкло и без МПС-то да е представено за ГТП в определената дата – 20.06.2013г.  За установеното бил съставен от св. Н.  в присъствието на св. Т. Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 76/06.08.2013г. серия Р бланков № 829757, спрямо Т.М.. В АУАН било отразено, че първото от посочените нарушение е такова по смисъла на чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, но имайки предвид нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП видно от текстовото описание на нарушението „не притежава винетен стикер за 2013г.” и от показанията на св. Н. и св. Т., а за второ  от посочените нарушения е отразено, че е нарушен чл.147 от ЗДвП. На базата на съставения АУАН, наказващият орган, оправомощен със Заповед №Із - 1745/28.08.2012г. на Министъра на МВР издал атакуваното НП, приемайки, че за посоченото нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, следва да се приложи чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП, а за посоченото нарушение на чл.147 от ЗДвП следва да се приложи чл.181 т.1 като наложил спрямо водача М. визираните по – горе административни наказания.

Жалбата е подадена от надлежна страна и  в срока за обжалване, видно от  датата на връчване на наказателното постановление на жалбоподателя, поради което е допустима, а разгледана по същество - основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено лице, като са спазени законоустановените за това срокове

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗДвП “водачът на МПС-то е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС-то при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност”. Нарушението по чл. 100, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП предвижда наличието на заплатена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, но не залепване от водача на валидния винетен стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС –то при движение по републиканските пътища. В АУАН и НП е посочено нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, което няма основание за административно наказване по чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП съгласно който “водач, който управлява МПС-то по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП......., се наказва с глоба........”. Липсата на залепен винетен стикер в изпълнение на задължението по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП /така е посочено цифрово, макар че установеното нарушение е описано в АУАН и НП  текстово като „не притежава”/, не е равнозначно на не заплащането на съответната винетна такса – такова нарушение като обстоятелства и текст съответства на чл. 139, ал. 5, респ. чл. 179, ал. 3 от ЗДвП, като показанията на св. Н. и св. Т. също не са в контекста на посоченото в АУАН и НП за извършено нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП. Описаното нарушение като обстоятелства и цифром по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, което в случая не е и доказано за извършено, е било основание за приложение на санкционната норма по чл. 185 от ЗДвП, но не и тази на чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП. Предвид горното обжалваното НП в тази му част следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

На второ място, нито в АУАН, нито в НП е посочено коя е конкретната нарушената разпоредба на чл.147 от ЗДвП, тъй като този член визира различни хипотези, всяка от които намира отделно приложение и обуславя отделно нарушение на правилата за движение. Допуснатото процесуално нарушение е съществено, тъй като нарушава правото на жалбоподателят да разбере в какво точно е обвинен и да организира в съответствие своята правна защита, не може да бъде санирано в съдебната фаза на процеса и има за последица отмяна на наказателното постановление. Съгласно разпоредбата на чл.181 т.1 от ЗДвП „с глоба до 50 лв. се наказва  собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед”, но в конкретния случай  безспорно е установено, че жалбоподателят не е нито собственик на процесното МПС, нито длъжностно лице, следователно санкционната норма на чл.181 т.1 от ЗДвП е приложената неправилно , поради което обжалваното постановление и в тази му част следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Водим от горните мотиви, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 76/12.08.2013 г. на Началника на РУП – ** с което на Т.Р.М. с ЕГН ********** ***, за нарушения на чл.100 ал.2 и чл.147 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 300.00 лева на основание чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП и „глоба” в размер на 20.00 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                Районен съдия :