Р Е Ш Е Н И Е

 

               /23.09.2013г.            гр.Малко Търново  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ  РАЙОНЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                  две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в състав

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 119  по описа на съда за 2013год., за да се произнесе, взе предвид следното

         Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на С.А.К. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № БХ 151/09.08.2013г. на Директора на ОДБХ- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.132 ал.1 т.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00лв.  на основание чл.417 ал.1 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност. В жалбата се твърди, че атакуваното НП е незаконосъобразно и е постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, поради което се моли да бъде изцяло отменено.

        Жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично в с.з.

АНО - ОДБХ- гр. Бургас, редовно призован, се представлява в с.з. от адв.Здр.Радулов, който моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление като правилно.

В хода на съдебното следствие са събрани устни доказателства.

След преценка на събраните по делото устни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка: 

          На  24.07.2013г. около 10.20 часа,  патрул на Гранична полиция при ГПУ-Малко Търново, осъществяващ контрол върху пътникопотока по главен път град Малко Търново – град Бургас, спрял  пред портала на полигона в село Звездец за рутинна проверка бял товарен автомобил „Мерцедес”  с рег. № ** , управляван от С.А.К.. В хода на проверката, св.Д.С. – граничен полицай към ГПУ-Малко Търново, като установил, че водачът К. превозва 5 броя еднокопитни животни – 4броя  коня и 1 брой катър, че  не притежава необходимите документи , удостоверяващи собствеността им и законосъобразността на  транспортирането им , подал сигнал до РУП-Малко Търново, а оттам сигналът бил препратен на свидетеля д-р Е. – гл.инспектор в отдел ЗЖ при ОДБХ-Бургас. Последният незабавно се отзовал на сигнала и извършил проверка на място, при която  установил, че процесните животни са без чипове и че водачът К. превозва същите без необходимите за транспортирането им документи. В хода на проверката при изясняването на собствеността върху животните, водачът К. заявил, че е  закупил животните от трето неустановено по делото лице. Св.Е.  приел, че жалбоподателят К. с деянието си е нарушил разпоредбата на чл.132 ал.1 т.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и в присъствието на жалбоподателя и на св.С., съставил против жалбоподателят АУАН с № 198/24.07.2013г., препис от който е връчен срещу подпис на жалбоподателят. Въз основа на така съставения АУАН, АНО издал атакуваното НП, връчено лично на жалбоподателя срещу подпис на 13.08.2013г., видно от известието за доставяне .

От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 7 – дневен срок от връчване на наказателното постановление, от лице, имащо правен интерес да обжалва същото, поради което и е процесуално допустима. Преценена по същество тя е неоснователна.

В изпълнение на задълженията си за служебна проверка на законосъобразността на актовете, издадени от АНО в административното производство, настоящата  съдебна инстанция, констатира следното:

АУАН и НП са издадени от компетентни органи в рамките на правомощията им, по установения от закона ред.  

По отношение  на нарушението по чл. 132 ал. 1 т.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност , при съвкупна преценка на събраните и относими  към същото доказателства,  съдът прие, че констатацията на контролните органи за допуснато нарушение е правилна, съответно и законосъобразно отговорността на жалбоподателя е била ангажирана за същото с НП.

В хода на проверката във връзка с изясняването на собствеността върху процесните животни, жалбоподателят К. изрично е заявил пред разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели – др- Е. и гран.полицай С., че процесните животни са негови и че е закупил същите от трето неустановено по делото лице. Така установената собственост върху процесните животни и липсата на ветеринарно свидетелство за транспортирането им водят до извода, че  административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е правилно ангажирана. АНО обосновано е приел, че жалбоподателят е собственик на  процесните животни и в нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 т.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност транспортира същите без необходимите за това документи и правилно е приложил санкционна норма на чл.417 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. По отношение на размера на наложеното наказание „глоба”, то АНО е наложил същото в минималния размер, предвиден в закона – 500.00 лева, поради което и в тази му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № БХ 151/ 09.08.2013г. на Директора на ОДБХ- гр. Бургас, с което  на С.А.К. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.132 ал.1 т.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00лв.  на основание чл.417 ал.1 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност.       

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                          

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: