Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 30.06.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ – ри  наказателен състав, в публично заседание на седемнадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                           

                                                                      Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Дойков  НАХД №  119/2016г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от Х.Й.Й., ЕГН **********,***,  срещу наказателно постановление № 1413 от 05.04.2016г., издадено от Директора на РДГ гр. Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 272 от Закона за горите във връзка чл. 270 от Закона за горите и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН  за нарушение по чл. 148, ал. 2, т. 1 от Закона за горите във вр.  чл. 23, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии му е  наложено наказание „глоба” в размер на 1500,00лева.

Жалбоподателят сочи, че наказателното постановление е незаконосъобразно и неправилно, както и постановено в производство с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административно – наказателното производство. Изтъква се също така , че липсва компетенстност на актосъставителя и на административно – наказващия орган . Оспорва се фактическата обстановка , установена от актосъставителя , така и нейната съставомерност по посочения наказателен състав.

В хода на съдебното заседания жалбоподателят не се явява , не се представлява .

Административнонаказващият орган – РДГ гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – гл. юрисконсулт **  , излага, че извършеното нарушение е безспорно доказано по делото. Счита , че правилно е определен размера на глобата. Пледира за цялостно потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:   

От фактическа страна:

На 19.12.2015г. свидетелят С.Д.С.  - главен специалист при РДГ Бургас извършвал патрулна дейност по пътя с. **, общ. Малко Търново. Свидетелят бил със свой колега, когато забелязал , че встрани от пътя се извършва дейност по товарене на автомобил марка „МАН”. Двамата служители на РДГ Бургас спрели, за да извършат проверка на посоченото МПС. В този момент от гората излязъл товарен автомобил марка **. Товарният автомобил бил управляван от жалбоподателят Х.Й.Й., ЕГН **********,***. При проверката било установено, че Й. превозвал дърва за огрев – 7пр. м3 от вида „дъб” и „цер” .   При проверката било констатирано, че жалбоподателят е извършвал горскостопанска дейност, като се движил с ** по горски пътища с цел транспортиране на дървесина, без издадено разрешително за достъп до горски територии от ТП „ДГС Звездец”.  На място двамата служители установили и точното място на нарушението – подотдел 100:4 на ТП „ДГС Звездец”.

За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН № Серия ЖОО № 030763 от 19.12.2015 г. Въз основа на АУАН е издадено и процесното НП № 1413/ 05.04.2016г. , което е предмет на проверка в настоящото производство. Срещу жалбоподателят е било издадено  НП № 903/17.11.2015 г. , влязло в сила на  03.12.2015 г. за нарушения на чл. 148, ал. 2 , т. 3  по Закона за горите.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН № Серия ЖОО № 030763 от 19.12.2015 г. , НП № 1413/ 05.04.2016г., НП № 903/17.11.2015 г., свидетелските показания на актосъставителя С.С..  Доказателствата по делото са непротиворечиви и допълващи се, поради което съдът ги кредитира изцяло. По делото не се събра доказателствен материал, който да поставя под съмнение така установените факти. При съставянето на АУАН жалбоподателят не направил възражения , че има издадено разрешително. 

От правна страна:

Жалбата е депозирана в рамките на седемдневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, подадена от легитимирано да обжалва лице срещу подлежащ на обжалване акт, поради което следва да се приеме, че същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Настоящият състав, като инстанция по същество, след извършена проверка за законност, констатира, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмяна. Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган (видно от заповед № РД 49-199 от 16.09.2011г. на Министъра на земеделието и храните) в срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Неоснователно е и възражението за некомпетност на актосъставителя. При съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление са спазени императивните разпоредби на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Както в АУАН, така и в НП вмененото на жалбоподателя нарушение е подробно описано. Изложени са фактите и обстоятелствата, при които е било извършено. Отразено е било, че на посочените дата и място жалбоподателят е извършвал горскостопанска дейност, като с товарен автомобил марка **,  по горски път с цел транспортиране на дървесина е превозвал 7 /седем/ пространствени кубични метра дървесина , без издадено разрешително за достъп до горски територии от ТП „ДГС Звездец”. В този смисъл настоящият състав счита, че жалбоподателят е бил наясно с вмененото му нарушение, поради което е могъл да организира защитата си и правата му не са били нарушени или ограничени. Съставеният АУАН му е бил връчен , като след запознаване с него на нарушителя е дадена възможност да направи възражения по установеното нарушение и е получил препис от съставения акт.  Видно от НП, предмет на обжалване в настоящото производство наказващият орган изрично е отбелязал, че при извършваната от  жалбоподателя дейност не е представено разрешително за достъп до горски територии, издадено от ТП „ДГС Звездец” съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии.  

В случая се касае за извършено нарушение по чл. 148, ал. 2, т. 1 от ЗГ, вр. чл. 23, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии. Съгласно тази разпоредба, пътни превозни средства могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански дейности, удостоверени с разрешение, издадено от директора на държавното горско стопанство.

От събраните по делото доказателства, в това число и от показанията на актосъставителя С., които са годен доказателствен източник,  по категоричен и несъмнен начин се установява, че жалбоподателят е извършвал горскостопанска дейност, като е управлявал товарен автомобил „Прага“ с рег. № А0685МС по горски пътища, като  транспортирал дървесина, без издадено разрешително за достъп до горски територии от ТП „ДГС Звездец”, с което свое деяние е осъществил от обективна и субективна страна състава на процесното нарушение.  

Наказващият орган правилно е приложил санкционната разпоредба на чл. 272, вр. чл. 270 от ЗГ като относима към процесния случай и на жалбоподателя е била наложена глоба в размер от 1500 лева. Съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя, че същият следва да бъде санкциониран по чл. 263, ал. 1, т. 2 от ЗГ. В случая се установява, че жалбоподателят е бил наказан с НП № 903/17.11.2015 г. , влязло в сила на  03.12.2015 г. за нарушения на чл. 148, ал. 2 , т. 3  по Закона за горите, поради което правилно наложената санкция е определена във връзка с приложението на чл. 272, вр. чл. 270 от ЗГ. Съдът счита, че с така наложеното наказания ще бъдат постигнати целите, предвидени в чл. 12 от ЗАНН да се предупреди и превъзпита нарушителя, както и генералната превенция за въздействие върху обществото

С оглед изложеното наказателното постановление като законосъобразно следва да бъде потвърдено.   

Така мотивиран, съдът 

Р   Е   Ш   И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1413 от 05.04.2016г., издадено от Директора на РДГ гр. Бургас, с което на Х.Й.Й., ЕГН **********,*** на основание чл. 275, ал. 1 , т. 2 от Закона за горите във вр.  чл. 272, вр. чл. 270 от Закона за горите за нарушение по чл. 148, ал. 2, т. 1 от ЗГ, вр. чл. 23, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии е наложено наказание „глоба” в размер на 1500,00 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: