Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

        гр. М***Т***, 20.11.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 118/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Образувано е по Акт № **. за констатиране на дребно хулиганство на РУП - гр.М***Т***, съставен на С.С.Д.  с ЕГН **********,***, понастоящем живее в село **, община М***Т***,  изпратен в РС – гр. М***Т*** с писмо рег. № **. на РУП –М***Т***. Към акта са приложени докладна записка и писмени обяснения на лица. С акта е констатирано, че на **., около **.00 часа в село **, община М***Т***, ул.”** пред сградата на ГОДГ-**, С.С.Д.   е извършил непристойни действия, изразяващи се в произнасяне на обидни и оскърбителни думи „к**** долна” и клевети „Граничните полицаи те е***” към лицето ** ** с ЕГН ********** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

С.С.Д. дава пред съда подробни обяснения по случая, като не се признава за виновен. Пледира за наказание към минимума.

Районна прокуратура – гр. М***Т***, не изпраща представител в съдебното заседание и не представя писмено становище.

 

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени и устни доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Предложеният за наказване С.С.Д. е роден на ***г***, понастоящем живее в село **, община М***Т***,с българско гражданство, женен, работи към **, с ЕГН **********.

На **., късния следобяд С.С.Д. взел две шишета ракия и отишъл при негов приятел с прякор „**”, живеещ на първия етаж в бл.**” с.**,  да се черпят.  Малко по-късно разговарят по мобилния телефон с брата на ** ** с ЕГН ********** *** , който му дължал около 600 лева. Понеже не получил отговор на въпроса кога брата на ** ** ще му върне парите, С.Д.  около 03.00 часа извикал ** **, с която живее на семейни начала  и когато тя дошла, я накарал да се обади на брат си и да го попита за парите. Понеже ** ** отказала да позвъни на брат си поради късния час,  С.С.Д. се ядосал и я ударил. ** ** успяла да избяга от жилището и към **.00 часа потърсила помощ при дежурните гранични полицаи в сградата на ГОДГ-**, а С.Д. я последвал и започнал да крещи в продължение на няколко часа- до 06.30 часа към ** **  „к**** долна” , „Граничните полицаи те е***”, а към самите полицаи : „Излезте бе, излезте да ви пребия”.

В конкретния случай се установи, че С.С.Д. е извършил проява, изразяваща се в произнасяне на обидни и оскърбителни думи „к**** долна” и клевети „Граничните полицаи те е***” към лицето ** ** с ЕГН ********** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.  Посоченото действие е извършено на обществено място /в центъра на село **, пред сградата на ГОДГ-** /, като то било възприето от намиращите се в сградата дежурни граничини полицаи от ГПУ-М***Т***. С поведението си С.С.Д.  е нарушил обществения ред и спокойствие на публично място, проявил е оскърбително отношение към намиращите се в сградата лица, което станало достояние на неограничен кръг от лица. Същото деяние осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ, поради което е налице визираното в акта административно нарушение.

Всички разпитани свидетели са категорични в показанията си, че нарушителят е нанесъл обидни думи и клевети към лицето ** ** и с тези си действия е нарушил обществения ред и спокойствие.

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на С.Д., показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели –** и Г.Г., както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Д.В.К., и сведения от лицата.

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето С.Д. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че Д. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява, изразена в произнасяне на обидни и оскърбителни думи „к**** долна” и клевети „Граничните полицаи те е***” към лицето ** ** с ЕГН **********,  на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ. Съдът след като установи, че извършителят С.С.Д.  е пълнолетен, с постоянни трудови доходи, както и като съобрази разпоредбата на чл.1 ал.1 и чл.6 б.”а” от УБДХ намери, че следва да му се наложи административно наказание. Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, както и  че нарушението на С.С.Д. е трета за него проява от подобен характер, извършена под въздействието на алкохол, като за предишните две прояви е бил санкциониран по реда на УБДХ и не е заплатил наложената по НАХД № **. глоба в размер на 150.00 лева, намира, че за да се постигнат целите на административното наказание и за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ  административно наказание “задържане в структурно поделение на МВР, която според съда следва да е за срок от 5 денонощия. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред сградата на ГПУ в село ** и очевидци на инцидента са били дежурните гранични полицаи, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решение подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   С оглед на гореизложеното и на основание чл.6 б.”а” вр.чл.1 ал.1 от УБДХ, съдът

Р  Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА нарушителят С.С.Д. с ЕГН **********,***, понастоящем живее в село **, община М***Т***,с българско гражданство, женен, повременно зает в дърводобива, за ВИНОВЕН в това, че на **., около **.00 часа в село **, община М***Т***, ул.”** пред сградата на ГОДГ-**, е извършил непристойни действия, изразяващи се в произнасяне на обидни и оскърбителни думи „к**** долна” и клевети „Граничните полицаи те е***” към лицето ** ** с ЕГН ********* ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие  по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, поради което и на основание чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ  му налага наказание “задържане в структурно поделение на МВР за срок от 5 денонощия.

 Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 23.11.2012г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-М***Т*** за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                      Районен съдия: