НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ

 

               №……… от  31.10.2019 год., гр.М.Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

М.Търновски  районен съд,                                        гражданска колегия,

На тридесети октомври                      две хиляди и деветнадесета година,

в публично заседание,                                                       в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков

 

Секретар: Мара Димова

като разгледа докладваното от                                съдия Чанко Петков 

гр. дело № 118 по описа за 2019 год.      и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е образувано по искова молба, предявена  от  Трудово производителна кооперация „ГЕОРГИ МОСКОВ” с ЕИК:812115477, седалище и адрес на управление: гр. *представлявана от *,против „ЗЕЛЕНА БАЗА” ООД с ЕИК: 204545046, седалище и адрес на управление: гр. *.с която се иска от съда на основание чл. 200 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД да се  постанови решение, с което да бъде осъден „ЗЕЛЕНА БАЗА” ООД с ЕИК: 204545046 да заплати на ТПК „ГЕОРГИ МОСКОВ” с ЕИК: 812115477 сумата от 8 300 лв. - главница за неплатения остатък от продажната цена на описаните в нотариален акт № 101, том I, per. № 1153, дело № 101 на нотариус *, вписан в СВ при МТРС като акт № 38, том II, дело № 157, вх. Per. № 362 от 26.09.2017г. недвижими имоти и движими вещи, 760 лв. мораторна лихва за забавено плащане от 26.09.2018г. до дата на образуване на настоящото дело, законната лихва върху главницата от 8 300 лв. от датата на образуване на делото до окончателното и изплащане, както и направените от ТПК „ГЕОРГИ МОСКОВ” разноски за съдебни такси и адвокатски хонорари в обезпечителното и исково производство за събиране на вземането.

 

 

     В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК по делото не е постъпил отговор от ответника.   

        Ищеца твърди ,че на 26.09.2017г. с договор изповядан в нотариална форма,  продава на „Зелена база” ООД недвижим имоти и движими вещи подробно описани в приложения към настоящата молба нотариален акт № 101, том I, per. № 1153, дело № 101 на нотариус *, вписан в СВ при МТРС като акт № 38, том II, дело № 157, вх. Per. № 362 от 26.09.2017г. Съгласно договора купувачът „Зелена база” ООД се задължи да заплати продажната цена от 24 900 лева на 12 равни месечни вноски, всяка от които по 2 075 лв. с краен срок за изплащане на общата продажна цена до 26.09.2018г.

          От датата на сключване на договора, а именно 26.09.2017г„ на която дата е изплатена първата вноска от купувача до датата 26.09.2018г., на която следваше да бъде изплатена продажната цена изцяло, „Зелена база” ООД извършила осем превода от по 2 075 лв. или изплатил част от продажната цена в размер на 16 600 лв.

         Остатъка от 8 300 лв. е дължим към днешна дата, тъй-като от 26.09.2018г. купувачът преустановил плащанията си по договора.Твърди се ,че са  водени многократно разговори с представителя на купувача, и безрезултатните уверения от негова страна че ще изпълни задължението си изцяло.

          По делото бе допусната и изслушана съдебно –счетоводна експертиза според която  размера на мораторната лихва е 843.83лв.В съдебно заседание защитата на ищеца  поддържа исковата молба в часта за мораторната лихва така както е предявена.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК – ответника е получила преписа от исковата молба и приложенията към нея /връчени са на 21.08.2019г./, не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява и не се представлява в първото заседание по делото /призовката  е връчена на 01.10.2019г./, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са  последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването  в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи иска. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения , претендираното адвокатско възнаграждение в размер на 1000.00 лева следва да бъде уважено.Освен това ответника следва да бъден осъден да заплати на ищеца разноски за внесена д.т. за образуване на делото в размер на 402.40лв., депозит за вещо лице в размер на 150лв. или общо в размер на 1552.40лв.

     Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, М.Търновски  районен съд

 

 

 

 

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

 

ОСЪЖДА „ЗЕЛЕНА БАЗА” ООД с ЕИК: 204545046, седалище и адрес на управление: гр. * ДА ЗАПЛАТИ  НА Трудово производителна кооперация „ГЕОРГИ МОСКОВ” с ЕИК:812115477, седалище и адрес на управление: гр. *представлявана от * сумата от 8 300 лв. - главница за неплатения остатък от продажната цена на описаните в нотариален акт № * на нотариус *, вписан в СВ при МТРС като акт № * недвижими имоти и движими вещи, 760 лв. мораторна лихва за забавено плащане от 26.09.2018г. до дата на образуване на настоящото дело, законната лихва върху главницата от 8 300 лв. от датата на образуване на делото до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА „ЗЕЛЕНА БАЗА” ООД с ЕИК: 204545046, седалище и адрес на управление: гр. * ДА ЗАПЛАТИ  НА Трудово производителна кооперация „ГЕОРГИ МОСКОВ” с ЕИК:812115477, седалище и адрес на управление: гр. *представлявана от * претендираното адвокатско възнаграждение в размер на 1000.00 лева, разноски за внесена д.т. за образуване на делото в размер на 402.40лв.,  и депозит за вещо лице в размер на 150лв. или общо в размер на 1552.40лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: