Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                     град Малко Търново                    25.09.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                       наказателен състав

На двадесет и пети септември                    две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   МАРИЯ МОСКОВА

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 115 по описа за 2013 година на съда,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано  по жалба на А.Н.Д.  с ЕГН ********** с постоянен адрес гр.М. Т., ул.”А..” № ** против Наказателно постановление № 26/30.07.2013 година на кмета на община Малко Търново, с което за извършено нарушение по чл.12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община М. Т.о. Във  въззивната  жалба се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна, алтеративно – намаляне на глобата към минималния размер. 

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, поддържа жалбата и моли атакуваното наказателно постановление да бъде изцяло отменено.  

В с.з., административнонаказващия орган- кмета на община Малко Търново, редовно призован, не се представлява и не взема становище.

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

         Жалбоподателят А.Д. на 15.06.2013г. около 20.00 часа минавал пеша по улица „Петрова нива”  в град Малко Търново, където  срещнал Д.Й. и пребиваващите към онзи момент  в град М.Т. лица В. Т. М., З. М. М., като влезнал в словесен конфликт с последните две и ги заплашил със саморазправа. С пристигането на мястото на  бащата на нарушителя Д., конфликтът бил преустановен, а нарушителят и баща му се прибрали в дома си в град М. Т., където малко по-късно св.А.Г. *** открил нарушителят и го поканил да се яви незабавно в РУП-Малко Търново за изясняването на случая. Като преценил, че с така установеното деяние, Д.  е нарушил разпоредбата на чл. 12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, св.Г. в присъствието на св.Д.Й. и на жалбоподателя съставил против последния АУАН № 25/15.07.2013 г.  серия В бланков № 978446,  като препис от акта е връчен на жалбоподателят лично срещу подпис.

Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение, кметът на община Малко Търново Илиян Янчев издал атакуваното наказателно постановление № 26/30.07.2013 г., с което за нарушение по чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново наложил на Д. глоба в размер на 100.00/сто/ лева  на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в законоустановения седмодневен срок  с оглед на липсата на писмени доказателства, удостоверяващи датата на връчване на наказателното постановление и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване. 

Съдът счита, че жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. В производството пред настоящият  съд, действащ като въззивна инстанция, се прилагат правилата на НПК, като се  цели да бъде проверена законосъобразността на административно наказателните актове, които са израз на държавната репресия, която АНО упражнява при констатирано противоправно поведение на физическите и юридическите лица. Поради това ръководни, както в хода на съдебното производство, така и в административно-наказателното, са общите принципи на наказателното правораздаване. Основен принцип на наказателното правораздаване е, че преди  да бъде приложена държавната репресия спрямо дадено лице, сочено като нарушител,  е абсолютно необходимо да бъдат установени и безспорно доказани всички факти и обстоятелства, доказващи наличието на обективните и субективните елементи на твърдяното нарушение, поради което се ангажира неговата административно наказателната отговорност. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателят Д. е ангажирана с твърдение за  извършено нарушение на  чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново.  

При запознаване с текста на посочената за нарушена норма чл.12 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново / в редакцията й към датата на деянието и на съставения АУАН/, съдът констатира,  че същата  не съдържа забрана за посочените в нея изпълнителните деяния - „ Всяка проява на непристойно и скандално поведение, сбиванията и други прояви, несъвместими с благоприличието и обществения морал по улиците, площадите, парковете, магазини, заведения за хранене и развлечения и други обществени места”.  Или с други думи, налице е нормативен пропуск на законодателния орган / в конкретния случай – Общинският съвет на община Малко Търново / по отношение на чл.12 от Наредбата, тъй като след като липсва забрана за  посочените в разпоредбата изпълнителни деяния и последните не са въздигнати от законодателния орган в административни нарушения, не може да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицата за тези деяния. Ето защо, съдът намира, че в конкретния случай административнонаказателната отговорност на Д. за извършено нарушение на  чл.12  от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, е неправилно ангажирана. Атакуваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 26/30.07.2013 година на кмета на община Малко Търново, с което  на А.Н.Д.  с ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Малко Търново, ул.”А.С.” № **, за извършено нарушение по чл.12 от  Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред на община Малко Търново, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен  съд - Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: