Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

     19                                              26.08.2014г.                  гр.Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                            наказателен състав

На двадесети август                                две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 115 по описа на РС-Малко Търново за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Гинс Турист” ЕООД с ЕИК 201908948, седалище и адрес на управление: с.Младежко, община Малко Търново, против Наказателно постановление № 02-02024337/ 20.03.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас. Считайки същото за постановено в нарушение на  материалноправния и процесуален закон, жалбоподателят моли НП да бъде отменено.

Ответната по жалбата страна, посредством процесуалния си представител, излага становище за неоснователност на жалбата. Счита, че НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА, по съображения различни от изложените в нея. 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

 На 10.01.2014г.в 14.30часа  била извършена проверка от  св.В. и св.Попова -контролни органи на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас,  в обект –семеен хотел „Изворите”, находящ се село Младежко, община Малко Търново, стопанисван от „Гинс Турист” ЕООД село Младежко, община Малко Търново. При проверката  било установено, че в обекта полагат труд различни лица, измежду които и  лицето П*** И*** Ч*** с ЕГН **********, работещо  по време на проверката като сервитьор /сервира напитки и работи с касовия апарат/. Лицето П*** Ч***, в хода на проверката на 10.01.2014г.,  е попълнил собственоръчно справка  по чл.402 ал.1 т.3 от КТ, в която е  посочил, че  работи в обекта с работно време от 10.00 до 22.00 часа за сумата от 450.00лева. На дружеството бил предоставен срок, в който да представи всички документи, свързани  с предмета на проверката. На 17.01.2014г., в срока по АПК, дружеството е представило пред контролните органи на Д”ИТ”-Бургас  дружеството и лицето П*** Ч*** безсрочен трудов договор № 3/09.01.2014г. , съгласно който лицето П*** Ч*** приело да изпълнява длъжността сервитьор в „Гинс Турист” ЕООД с работно време 8 часа за сумата от 440.00 лева, като за така сключения трудов договор, било подадено уведомление по чл.62 ал.5 от КТ до ТД на НАП на 10.01.2014г. в 16.17 часа, т.е  близо два часа след извършената проверка.

Въз основа на така установеното при извършената проверка и след преценка на представените в срока по АПК от работодателя документи в ИТ-Бургас, на 17.01.2014г. св.В. съставил на „Гинс Турист” ЕООД село Младежко, община Малко Търново АУАН № 02-02024337/17.01.2014г., с който приел, че работодателят е нарушил разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ като е допуснал на 10.01.2014г. в 14.30 часа до работа лицето П*** И*** Ч*** с ЕГН ********** като сервитьорв семеен хотел „Изворите” – село Младежко, преди да му предостави  екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Актът е съставен в присъствието на упълномощено от управителя на дружеството лице и подписан от него без възражения. Такива не са постъпили и в законоустановения 3-дневен срок.

Въз основа на така съставения АУАН и след преценка на доказателствата по АНП, на 20.03.2014г. директорът на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Бургас издал Наказателно постановление № 02-02024337/ 20.03.2014, с което за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ наложил на жалбоподателя “имуществена санкция” в размер на 3000 лв.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетелите В. и Попова, както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

 Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

Безспорно се установява от събраните по делото - показанията на св.В. и св.Попова, както и от декларацията на лицето П*** И*** Ч***, че към момента на проверката - 10.01.2014г. в 14.30 часа, лицето П*** И*** Ч*** с ЕГН **********се е намирало в проверения обект -семеен хотел „Изворите” –с.Младежко и е извършавало трудова дейност като сервитьор-сервирла напитки и издава касови бележки от касовия апарат. Така също от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства – справка от ТД на НАП , се установи, че уведомлението по чл.62 ал.3 от Кодекса на труда за сключения трудов договор между лицето и дружеството е подадено и заверено от НАП на 10.01.2014г. в 16. 17часа , т.е. два часа след извършената проверка. От показанията на актосъставителя и приложените писмени доказателства безспорно се установи, че жалбоподателят, в качеството си на работодател е допуснал на работа на 10.01.2014г. в 14.30часа като „сервитьор” лицето П*** И*** Ч*** с ЕГН ********** без да му предостави копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от Кодекса на труда, заверено в ТД на НАП и екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни.

 На база събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено обстоятелството, че правоотношението между  П*** И*** Ч*** с ЕГН ********** и „Гинс Турист” ЕООД е било трудово такова и към момента на проверката – в 14.30 часа на 10.01.2014г. за него не е било подадено уведомление в ТД на НАП.

   Разпоредбата на чл.414 ал.3 от КТ гласи:  Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение”. Чл. 62 ал.3 от КТ посочва, че „В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.  Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТРаботодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите” , като съгласно чл.63 ал. 2 от КТ : „Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1. Неизпълнението на всяко едно от посочените задължения  съставлява отделно административно нарушение.

 От описанието, съдържащо се в НП, а и от посочената като нарушена правна норма в него следва, че в обжалваното НП е обективирано административно нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, поради което съдът намира, че АНО правилно е квалифицирал установеното нарушение и правилно е ангажирал администравинонаказателната отговорност на дружеството в качеството му на работодател. В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ „не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2” от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения с нарушената материално правна разпоредба. Обект на защита са обществените отношения по охрана на едни от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права. Нарушаването на визираните трудови права на работниците води след себе си сериозни негативни последици за тях, което изключва извода за маловажност на случая.

 За цитираното административно нарушение, административно наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ е наложил на работодателя  наказание – имуществена санкция в размер на 3 000лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева. При определяне размера на наложеното наказание, съдът обаче намира, че административно наказващия орган не е съобразил разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, а именно: не е съобразил , че допуснатото нарушение се явява първо, както и не е  съобразил именно краткия срок, в който е отстранено допуснатото нарушение, чрез сключването на трудов договор и подаването на уведомлението за него. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че наложената санкция следва да бъде изменена към предвидения в закона минимум – 1 500лева и като такава ще бъде достатъчна да се въздейства поправително и превъзпитаващо спрямо жалбоподателя.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024337/ 20.03.2014 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” –Бургас, с което на  „Гинс Турист” ЕООД село Младежко, община Малко Търново, ЕИК 201908948, е наложена “имуществена санкция” на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА  размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лв. /три хиляди лева / на  1 500лв. /хиляда и петстотин лева/.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Малко Търново по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                    

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: