Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

               гр. Малко Търново, 15.06.2016г.

 

 

Малкотърновският районен съд, втори състав , в публично заседание на четиринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Дойков  НАХД №  115/2016г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН

Жалбоподателят Ж.П.Д. с ЕГН **********, с адрес *** обжалва Наказателно постановление №  299а -60/20.04.2016г. на Началника на РУ МВР Малко Търново, с което за извършено престъпление по чл.194 от НК, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.218б НК му е наложено административно наказание глоба в размер на 100лева/ сто/  за това, че „на 10.02.2016г. около 10:00часа в с. Бръшлян е взел без позволение 0,5куб. метра дървесина от улицата пред двора му с цел противозаконно да я присвои. Дървесината е на стойност 15лв. Откраднатата вещ е върната на собственика.”

В жалбата си Д. оспорва наказателното постановление, като неотговарящо на истината . Счита , че дървесината не е собственост на кмета , а на физическо лице от селото. Смята, че не следва да му бъде налагано наказание. В процеса участва лично, като поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата не участва в процеса с представител. Не взема становище по жалбата.

Жалбата изхожда от лице, което е легитимирано да оспори пред съда законосъобразността на горепосоченото НП. Същата е подадена в законоустановения срок, предвиден в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, и съдържа необходимите реквизити. Предвид на това съдът намира жалбата за процесуално допустима.

Малкотърновският  районен съд, след анализ на всички събрани по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Свидетелят В.М.П. ***  към него за съдействие се обърнал кметският наместник на с. Бръшлян , общ. Малко Търново Ж. Д** Р*. Последният уведомил П. , че жалбоподателят Д. противозаконно бил отнел орехова дървесина . По данни на свидетелят същата била около 0,5куб. метра на стойност 15лева. По случая в РУ МВР Малко Търново била водена преписка рег. № 299ЗМ – 23/ 2016г. , която била приключена с мнение на Д. да бъде  наложено административно наказание по реда на чл. 218б от НК. Свидетелят П. съставил АУАН № 299а- 60/ 11.04.2016г., а въз основа на него гл. инспектор М* С* Т* – Началник на РУ МВР Малко Търново издал атакуваното наказателно постановление №  299а -60/20.04.2016г. Със същото жалбоподателят бил санкциониран за това, че „на 10.02.2016г. около 10:00часа в с. Бръшлян е взел без позволение 0,5куб. метра дървесина от улицата пред двора му с цел противозаконно да я присвои. Дървесината е на стойност 15лв. Откраднатата вещ е върната на собственика” и му била наложена глоба в размер на 100лева/сто/ . Като нарушена била посочена разпоредбата на чл. 194 от НК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи:

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. За да предизвика ефекта на правораздавателен акт за налагане на административно наказание, наказателното постановление следва да отговаря на установени от Закона за административните нарушения и наказания задължителни реквизити - чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Тези минимално необходими реквизити на съдържанието на наказателно постановление са предвидени от законодателя с оглед обезпечаване на законосъобразното развитие на производството и гарантиране правото на защита на наказаното лице, поради което същите следва да бъдат спазвани стриктно. Липсата на един от тях във всички случаи възпрепятства осъществяването на правото на защита на нарушителя.

В настоящия случай съдът счита, че жалбата на Ж.П.Д. е основателна , но не по изложените от него съображения.

На първо място е нарушена разпоредбата на чл. 57, ал. 1 , т. 5 от ЗАНН. Наказателното постановление следва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

Видно от обжалваното наказателно постановление същото не съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието. Отбелязано е само, че на 10.02.2016г. около 10:00часа в с. Бръшлян е взел без позволение 0,5куб.метра дървесина от улицата пред двора му. От обективна страна деянието кражба се изразява в отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение на дееца противозаконно да я присвои. Не е посочено чия собственост е дървесината , а в постановлението няма данни и за вида на същата . Въпреки, че свидетелят П. сочи тези обстоятелства , в наказателното постановление тези обстоятелства не са обективирани. Не е посочено и това, че кражбата е при маловажен случай, което е задължителна предпоставка за прилагането на разпоредбата на чл. 218б от НК – не е изрично отразено в наказателното постановление и цифрово не е направена връзка с разпоредбата на чл. 194, ал. 3 от НК. В атакуваното наказателно постановление не са посочени доказателствата, които потвърждават извършването на престъплението.

Изложението на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и доказателствата, които го подкрепят са задължителни реквизити от съдържанието на наказателното постановление съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. Липсата им съставлява съществено нарушение на процесуални правила, тъй като се засяга правото на нарушителя да разбере точно за какво е наказан.

Този порок засяга стабилността на издаденото наказателно постановление. Правото на защита на наказаното лице следва да бъде ефективно осъществявано на още по-голямо основание и при издаване на наказателното постановление. Това е правораздавателна дейност на администрацията. Точното описание на нарушението очертава обхвата на фактическото и юридическото обвинение против нарушителя.

На следващо място е допуснато нарушение и на чл. 57, ал. 1 , т. 6 от ЗАНН. В наказателното постановление е посочено , че Д. виновно е нарушил разпоредбата на чл. 194 от НК. Не е посочена алиниеята , която е нарушена, а за прилагането на чл. 218б от НК трябва да е отразено, че това е чл. 194, ал. 3 от НК, която отразява състав на кражбата при маловажен случай. Непосочването на нормативния акт не е предоставило възможността жалбоподателя да се защити към онзи момент спрямо отправеното му обвинение.

Следователно и въз основа на допуснатите процесуални нарушения при издаване на обжалваното наказателно постановление съдът приема, че последното се явява незаконосъобразно. Така конкретизираните и посочени по-горе процесуални нарушения обуславят незаконосъобразността като цяло на административно-наказателното производство и лишават съда от възможността да разглежда производството по същество.

Предвид гореизложеното обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №  299а -60/20.04.2016г. на Началника на РУ МВР Малко Търново, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 218 „б” от НК  на Ж.П.Д. с ЕГН **********, с адрес ***  е наложено административно наказание глоба в размер на 100лева/сто/  за това, че виновно е нарушил чл. 194 от НК, като незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд-Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

               

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: