Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Малко Търново 24.03.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия първи състав, в публично заседание на двадесет и втори март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от районния съдия гр.дело № 115  по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство по реда на глава ХХV “Бързо производство”  ГПК, вр. с чл.146, ал.2  СК.

Предявен e иск за изменение на съдебно определена издръжка на малолетни деца чрез увеличаване на размера  – правно основание чл.150 СК.

         В исковата молба ищцата Ю.И.М., като майка и законен представител на малолетните деца:  ** и ** твърди, че  ответника  С.А.Д. е техен баща и  с влязло в сила решение на МТРС по гр. дело № 27/2007г., се е задължил да заплаща месечна издръжка  за децата си ** и ** в размер на по 30 лева, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от **. до навършване на пълнолетие на децата или настъпване на друга законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, чрез тяхната майка Ю.И.М..

         Сочи, че от постановяване на решението през 2007г., до настоящия момент са се изменили обстоятелствата, имащи значение за определяне размера на издръжката. Поради бързото им развитие нуждите на децата са се променили значително – в това число за храна, ток, вода, учебни пособия, дрехи, обувки.       Освен това  всички необходими средства за живот ги осигурявала тяхната майка.

С оглед изложеното счита, че са налице основания за увеличение на определената за малолетните й деца издръжка.

От съда се иска постановяване на решение, с което да  измени размера на издръжката на двете непълнолетни деца, която  бащата С.А.Д. се е задължил да заплаща на ищцата Ю.И.М. в качеството си на майка и законен представител на малолетните деца **  ЕГН:********** и ** ЕГН:**********, като увеличи този размер от 30 лв. на по 100 лв. месечно, считано от  предявяване на иска – м.декември  2016г. когато е заведен иска  до настъпване на други законоустановени причини за изменението или прекратяването на издръжката.

В срока по чл.131 ГПК отговор не е постъпил от ответника. Не представя доказателства.

         В съдебно заседание ищцата, редовно призована се явява лично, поддържа предявения иск. 

Ответникът нередовно призован се явява в с.з. Последният предоставя на съда по размер.

 

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

 

Страните в производството Ю.И.М. /ищца/ и С.А.Д. /ответник/, са родители на малолетните деца **  ЕГН:**********, която е ученичка в 8-ми клас и ** ЕГН:**********, която е ученичка в 6-ти клас в СУ“**“гр.**.

С Решение № **., постановено по гр.д. № 27/2007г. по описа на МТРС ответникът се е задължил да плаща месечна издръжка за всяко едно от децата в размер на по 30 лв.

Малолетните деца живеят при  майката - ищцата.

От приложените писмени доказателства по делото става ясно, че ищцата работи по трудово правоотношение и получава трудово възнаграждение в размер на 460 лв., а също така и месечни помощи за децата в размер на 85 лв.

Ответникът не представя доходи.

 

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на представените по делото писмени доказателства.

 

Приетото за установено от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

 

Предявеният иск за изменение на присъдена издръжка с правно основание чл.150 СК е допустим.

Разгледан по същество е основателен.

Съгласно нормата на чл.150 СК, при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка може да бъде изменена. Искът се предпоставя от наличието на трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, като за изменение на присъдената издръжка е достатъчно наличието на една от алтернативно посочените предпоставки / т.19 ППВС № 5/16.11.1970г./.

По делата  за издръжка съдът следва да изясни първо действителните нужди на търсещия издръжка и материалните възможности на дължащите такава и тогава да определи  издръжката, която ответникът дължи.

 Размерът на издръжката не е абсолютна величина и подлежи на  преценка във всеки конкретен случай.

До навършване на пълнолетие правото на децата на издръжка от своите родители е безусловно. Пълният размер на издръжката нужна за детето се разпределя между двамата родители, съобразно техните възможности. Съобразяват се също грижите и издръжката в натура, предоставяни непосредствено от родителя, упражняващ родителските права. Естествено на преценка подлежат и потребностите на детето, като се съобразят  обикновените условия на живот на деца от същата възраст.

В настоящият казус съдът намира, че една от алтернативните предпоставки за уважаване на предявената претенция е налице. От постановяване на съдебното Решение № 28/25.07.2007г., постановено по гр.д. № 27/2007г. по описа на МТРС е изминал продължителен период от време, близо / десет години/,  установи се, че през този времеви диапазон децата ** и ** са израснали доста. Това обстоятелство обуславя и изменение на техните ежедневни битови потребности в посока тяхното повишаване или необходими са повече финансови средства не само за храна, като количество и качество, но и нужда от облекло, обувки, козметични, медицински продукти, средства за социален живот.

Следователно налице е една от алтернативно предвидените предпоставки за уважаване на предявения иск, тъй като е налице трайно изменение на обстоятелствата по смисъла на чл.150 СК, свързани с нарасналите нужди на децата ** и ** от битов и  личен характер.

Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се отчетат съответно грижите на родителя, при когото се отглежда детето. Между страните не е спорно, а и се установи, че родителските права се упражняват от майката - ищцата  Ю.И.М..

Минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на децата и съответства на доходите на родителя.

В конкретния случай възможностите на родителите не са големи.

При определяне на размера на издръжката съдът взе предвид нарасналите нужди на децата ** и ** и намира, че е задължен да приведе размера на издръжката му в съответствие с възможностите на родителите да дават такава.

Ответника Д. не представя месечен доход. Установи се в процеса, че  той няма задължения към други малолетни или непълнолетни лица. Освен това, ищцата е тази, която полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на малолетните деца и в тази връзка тя поема ежедневните разходи за консумативи / ел.енергия, отопление, комуникации, ВиК услуги и др./ заплащани, във връзка с ползването на жилището, където живеят с детето.

Съобразявайки трайно нарасналите потребности на децата ** и ** през изминалите близо десет години, съдът намира, че е необходима сума в размер на 120 лв. месечно за детето **и сума в размер на 120 лв. месечно за детето **, която да се изплаща от бащата.

Издръжката ответникът следва да заплаща от датата на депозиране на исковата молба **.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на съдебната власт съответната държавна такса върху присъденото изменение на издръжката.

 

 

На основание чл.242, ал.1 ГПК, съдът следва да се допусне предварително изпълнение на решението.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът 

 

Р     Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК, размерът на издръжката, определена въз основа на Решение № **., постановено по гр.д. № **.  по описа на МТРС, въз основа на което С.А.Д. с ЕГН:********** ***,  се задължил да заплаща на Ю.И.М. с ЕГН: **********, като майка и законен представител на малолетното дете Ф*С* Д* с ЕГН:**********, като го увеличава от 30.00 лв. /тридесет лева/  на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно , считано от датата на подаване на исковата молба – 13.12.2016г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й заплащане.

ИЗМЕНЯ на основание чл.150 СК, размерът на издръжката, определена въз основа на Решение № **., постановено по гр.д. № **.  по описа на МТРС, въз основа на което С.А.Д. с ЕГН:********** ***,  се задължил да заплаща на Ю.И.М. с ЕГН: **********, като майка и законен представител на малолетното дете М* С* Д* с ЕГН:**********, като го увеличава от 30.00 лв. /тридесет лева/  на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ месечно , считано от датата на подаване на исковата молба – 13.12.2016г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й заплащане.

ОСЪЖДА С.А.Д. с ЕГН:********** да заплати ДТ от  172.80 лв.  върху определената издръжка по сметката на РС- Малко Търново.

 

ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението.

 

Решението може да бъде обжалвано от страните пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

                                                

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: