О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                   28.10.2013 година            гр. Малко Търново

 

Малкотърновският районен съд,  граждански състав,  на  двадесет и осми октомври две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                               Председател: М. Москова

 

като разгледа докладваното от съдията  гр.д. № 114 по описа на съда за 2013 година,  за да се произнесе  взе предвид следното:

 

         Производството е  образувано   по  искова молба с  правно основание чл.51 от Закона за собствеността, подадена от С. С. Б. и С.Е.Б. ***  против  Д.Я., М.Д. и С.Я.. Ищците излагат в молбата, че са собственици на поземлен имот с идентификатор 46663.501.1108 с административен адрес : град М. Т., ул.”И. Б.” № **, а ответниците са собственици на съседен имот с идентификатор 46663.501.1107, като границата на двамата имота е северозападната стена на тяхната къща. Твърдят, че от години основите и покрива на тази стена се нуждаят от спешен ремонт, но единият от собствениците на съседния имот– Д.Я. не разрешава  достъп на майстор  в имота си, поради което не могат да извършат необходимия ремонт. Молят съда да постанови решение, с което да задължи ответниците да осигурят достъп на майстор в имота си за осъществяването на ремонт на основите, изолацията и покрива на северозападната стена на ищцовия имот. Не ангажират доказателства.

При проверката на исковата молба, съдът е намерил, че  същата  е нередовна, поради което с определение № 84/15.10.2013г. е оставил същата без движение и е съобщил на ищците в едноседмичен срок от съобщаването да  отстранят нередовностите както следва:  1/ да посочат в исковата молба ЕГН , както и трите имена и адреса на ответниците  съгласно разпоредбата на чл.127 т.2 от ГПК; 2/ исковата молба трябва да е подписана и от посоченото в нея като ищец лице С.Е.Б.  съгласно чл.127 ал.1 т.6 от ГПК; 3/   ищците да посочат доказателства и да посочат обстоятелствата, които ще доказват с тях и да представят с нея всички  писмени доказателства  съгласно чл.127 ал.2 от ГПК;  4/ да представят документ за внесена държавна такса по сметка на РС-Малко Търново за образуване на делото съгласно чл.128 т.2 от ГПК и 5/ да представят  преписи от исковата молба и доказателствата към нея според броя на ответниците съгласно чл.128 т.3 от ГПК . Със същото определение е указал на ищците, че  ако в указания срок нередовностите на ИМ не бъдат отстранени, исковата молба заедно с приложенията към нея ще им бъде върната. Определението е било връчено на ищците същия ден, видно от надлежно оформените съдебни книжа.

Съдът като констатира, че нередовностите на исковата молба не са отстранени в указания от съда срок, изтекъл на 24.10.2013г., намери, че производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба да се върне на ищците на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ВРЪЩА  на основание чл.129 ал.3 от ГПК исковата молба на С. С. Б. и С.Е.Б. ***.№ 114/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№ 114/2013г. по описа на РС-Малко Търново

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването му .

Препис от определението да се връчи на ищците.

 

 

                                               Районен съдия :