Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                             12.12.2016г.                        град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,            граждански състав

На  девети декември  през две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Петков

Прокурор: Борис Луков

гражданско дело №   113     по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето, във връзка с постъпила  молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение, с което да настани детето В.М.К. е родена на ***г. в семейството на нейния дядо К.А.Я..

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че малолетното дете В.М.К. е родена на ***г***. Майката ** К. е изоставила детето при К.Я., определящ се като дядо на детето по бащина линия, тъй като същата е изчезнала и настоящето й местонахождение е неизвестно.

Представителя на прокуратурата изразява становище да бъде уважена молбата.

След изчезването на майката на малолетната В.М.К. полага грижи дядо й по бащина линия К.А.Я., тъй като биологичният й баща ** Я. излежава присъда в Бургаски затвор към момента.

Спрямо това дете е предприета мярка за закрила съгласно чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД –настаняване в семейство на роднини.

Малолетното дете В.М.К.  е настанено по реда на чл.26 ал.1 ,чл.27 ал.1, чл.25 ал.1 т.2 и чл.4 ал.1 т.2 от ЗЗД в семейството на нейния дядо по  бащина линия К.А.Я. със Заповед № 0207 - ЗДЗД –5712/15.11.2016г. на директора на ДСП-Царево с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***.2.

К.А.Я. е изявил желание да отглежда в семейството си внучката си В.М.К., като е подписал декларацияпо чл.24 ал.3 от ППЗЗД за съгласие непълнолетното дете да бъде настанено в семейството му.

В съдебно заседание К.А.Я. потвърждава желанието си детето да бъде настанено в неговото семейство и заявява, че ще полага грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

 

Видно от данните по делото малолетното дете В.М.К. е родена на ***г*** с ЕГН:**********, понастоящем е на 2 години и 7 месеца. Детето е било настането за отглеждане в семейството на дядо й по бащина линия - К.А.Я..

 Издадена е заповед № 0207 - ЗДЗД –5712/15.11.2016г. на директора на ДСП-Царево с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***.2, до произнасяне на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето В.М.К. е родена на ***г*** с ЕГН:**********, в семейството на дядо й по бащина линия - К.А.Я. с ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***.2.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че е установена роднина – дядото на детето по бащина линия, който да поеме грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид гореизложените обстоятелства, съдът намира, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може  да бъде задоволявана от семейството на К.А.Я..

 

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от К.А.Я., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

  НАСТАНЯВА детето В.М.К. е родена на ***г*** с ЕГН:********** ***, и настоящ адрес ***.2,  с родители – майка ** К. – в неизвестност и  баща – няма данни,  в семейството на дядо й по бащина линия - К.А.Я. с ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***.2, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила, или до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи до 20 годишна възраст  с цел опазване живота и здравето му и отглеждането му в семейна среда.

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: