П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  20.12.2017 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година   в  състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Димова и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело    112     по описа за  2017 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Луков.

            Обвиняемият М.Г. се явява лично, доведен от ОД“Охрана“-Б**.

Явява се адв.М.П., назначен служебен защитник на ДП.

Явява се преводача П.Д. ***.

Съдът взе предвид, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български език и от български на турски език.

Адв.П.: Съгласен съм да назначите  П.Д. за преводач.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  П.Д. за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от  турски на български език и от българки на турски език. 

Снема самоличността на преводача:

П. И** Д., български гражданин, родена на ***г. в гр.Б**, неосъждан, без отношения с обвиняемия, с адрес *** с ЕГН:**********.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

 

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

М.Г. – мъж, роден на ***г. в гр.**, без документи за самоличност, завършен ІІІ-ти клас, разведен, строител.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв.П.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият /чрез преводача/: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

СЪДЪТ

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с обвиняемия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.П.: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

Обвиняемият /чрез преводача/: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението.

Обвиняемият /чрез преводача/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно. Разбирам смисъла на ефективната присъда и това което трябва да изтърпя като наказание.

Съдът на основание чл.382 ал.V от НПК, предложи поправка в така предложеното споразумение, която да е следната. В изписването на мястото на извършването на деянието да се отбележи, както е в предявеното обвинение на ДП, че същото е станало  в зоната за отговорност на 02 група за охрана на държавната граница  в ГПУ Малко Търново и на територията на община Малко Търново и след цифровото изписване на състава на извършеното престъпление да се отбележи, вр.чл.28 ал.1 от НК.

Прокурора: Не възразявам срещу поправката. Да се приеме.

Адв.П.: Не възразявам срещу поправката. Да се приеме.

Обвиняемия /чрез преводача/: Не възразявам.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на БДП №75 / 2017 год. по описа на ГПУ Малко Търново,  №. 110 / 2017г. по описа на МТРП, с което обвиняемият  М.Г. се признава за виновен в това, че:

На 17 декември 2017г. в местността „Б**а“ в зоната за отговорност на 02 ГОГД към ГПУ Малко Търново и на територията на община Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно -   престъпление по чл.279 ал. 2 , вр.ал.1, вр.чл.28 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.279 ал. 2 , вр.ал.1, вр.чл.28 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1 т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, като изтърпяването на наказанието да бъде при първоначален ОБЩ режим, съгласно разп. на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС, както и глоба в размер на 100 лв.

Разноски по делото няма. Щети от престъплението няма. Веществени доказателства няма.

Обвиняемият М.Г. /чрез преводача/ ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

Адв.П.: Уважаеми господин председател, моля да одобрите споразумението, като непротиворечащо на Закона и морала.

Обвиняемият /чрез преводача/:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното. Разбрах какво съм извършил.

 

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

/Борис Луков/                                                                        /адв.М.П. /

 

 

                                                            ПРЕВОДАЧ:

                                                            /П.Д./

 

 

ОБВИНЯЕМ:

/ М.Г. /  

    

                                            

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по БДП № 75 / 2017 год. по описа на ГПУ Малко Търново,  №110 / 2017г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия М.Г. и  неговия защитник адв.М.П. с което обвиняемият М.Г. – мъж, роден на ***г. гр.**, без документи за самоличност, завършен ІІІ-ти клас, разведен, строител,  се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 17 декември 2017г. в местността „Б**а“ в зоната за отговорност на 02 ГОГД към ГПУ Малко Търново и на територията на община Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно -   престъпление по чл.279 ал. 2 , вр.ал.1, вр.чл.28 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.279 ал. 2 , вр.ал.1, вр.чл.28 ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1 т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, като изтърпяването на наказанието да бъде при първоначален ОБЩ режим, съгласно разп. на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС, както и глоба в размер на 100 лв.

Разноски по делото няма. Щети от престъплението няма. Веществени доказателства няма.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №  112  / 2017г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Обвиняемият /чрез преводача/:  Желая да получа препис от протокола преведен на турски език – в Затвора.

СЪДЪТ с отделно определение ще постанови начина и преводача който ще изготви превода, за да се връчи на обвиняемия.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 12.14 часа.  

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                    Секретар: