Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        29.01.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 112 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б* К*, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 ПРОТИВ Всестранна кооперация „Илия Бояджиев"с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16..с която е предявен установителен иск по реда на чл.422  вр.чл.415,ал.1, и чл.79,ал.1,пр. първо от ЗЗД ,   за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземането в размер на  451лв., представляващи стойността на консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия, начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода 03.12.2016г. - 18.12.2016г., 29,97 лв„ представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 11.02.2017г.-04.04.2018г. законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда - 10.02.2017г., до окончателното изплащане на задължението.

 

       Моля в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната Всестранна кооперация „Илия Бояджиев”.В съдебно заседание председателят на ответната кооеперация не признава иска .Моли съда същият да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Прави доказателствени искания.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

 В с.з. бе изслушано вещо лице по назначени по делото две експертизи,като в.л. безспорно установява,че  ответника към дата 27.11.2018г. е изпълнил изцяло задължението си към ищеца,както и че е погасен и размера на лихвата за забава върху всяка една главница по приложените 69 бр. фактури която лихва възлиза на 38.37лв.

Безспорно се установява, че сумите са платени след предявяване на исковата молба на 05.06.2018 г. и след образуване на заповедното производство, поради което следва да се приеме, че с поведението си ответникът е станал причина за завеждане на делото, поради и което в полза на ищеца следва да се присъдят направените и неиздължени разноски. Поради което ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски по делото както следва:75лв. д.т.,400лв. за експертизи,300лв. юрисконсултско възнаграждение,175лв. по ч.гр.д. 59/2018г- по описа на МТРС.

По изложените мотиви съдът

                                                    Р  Е  Ш  И :

   ОТХВЪРЛЯ, поради плащане предявените от „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б*К*, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 против Всестранна кооперация „Илия Бояджиев"с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16 искове за признаване на установено, че  ответника Всестранна кооперация „Илия Бояджиев"с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16   дължи на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б* К*, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37  сумата от 451лв., представляващи стойността на консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия, начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода 03.12.2016г. - 18.12.2016г., 29,97 лв„ представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 11.02.2017г.-04.04.2018г. законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда - 10.02.2017г., до окончателното изплащане на задължението.

      ОСЪЖДА Всестранна кооперация „Илия Бояджиев"с ЕИК 812163593 с адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" №16 да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, чрез юрисконсулт Б* К*, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37 разноски по делото както следва:75лв.д.т., 400лв. за експертизи,300лв. юрисконсултско възнаграждение,175лв. по ч.гр.д. 59/2018г- по описа на МТРС.

 

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                            

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: