Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер ...........                                    14.12.2012 година                         град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновския  районен съд                                                                       наказателен състав

На единадесети декември                                                        две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар        М.Д.

Прокурор       ……………………….

като разгледа докладваното          от        Председателя- съдия      Москова

Административно-наказателно  дело       111     по описа  за    2012      година на съда,

За да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.Й.И. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № **. на Зам.началника на Митница Бургас, с което на същата за извършено нарушение по чл.233 ал.1 от ЗМ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 1 059.50 лв. на основание чл.233 ал.1 от ЗМ и  е постановено отнемане в полза на държавата на основание чл.233 ал.4  от ЗМ на изделия от сребро проба 925 с общо тегло 815 грама  и обща пазарна стойност в размер на  1 059.50лв. като предмет на нарушението. В жалбата се поддържат възражения за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на  НП,   както  и наличие на съществени процесуални нарушения. Претендира се цялостна отмяна на обжалваното НП.

Редовно призована,  жалбоподателката не се явява.

Въззиваемата страна-митница Бургас, чрез процесуалния си представител-младши юрисконсулт Л**, оспорва жалбата. Поддържа становище за неоснователността й, като счита НП за правилно и законосъобразно, издадено в съответствие с процесуалните правила и   при безспорно установени  извършването на вмененото нарушение, неговия автор и съставомерност на  деяние, както от обективна, така и от субективна страна, обосновани от доказателствата по делото. Поради това  моли съдът да потвърди обжалваното НП. 

Съдът, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства, приема за установено  от фактическа страна следното:

От доказателствата, находящи се в административно наказателната преписка и от свидетелските показания, се установява, че на 10.07.2012г. около 22.50 часа на МП- Малко Търново, на трасе „Вход” от Р Турция за Р България  , пристигнал автобус „Даф Беркхоф” с регистрационен № А4024КТ, превозващ пътници по  редовна международна линия, в който пътувала жалбоподателката. Според създадената инфраструктура и организация на МП – Малко Търново, на трасетата за влизане и излизане, в близост до линията за митнически контрол, съществували поставени указателни табели, в които на различни езици са указани задълженията на лицата, преминаващи границата да декларират носените от тях стоки, валута или валутни ценности над определени размери/количества. Независимо от това, след пристигането на микробуса в зоната за митнически контрол, по повод и за нуждите на същия,   митническият служител - св. Т.П.  попитал водача на автобуса и пътниците в микробуса  дали имат стока, валута и/или валутни ценности за деклариране пред митницата и получил отрицателен отговор. След така отправената покана за деклариране и доколкото жалбоподателката не обявила внасяните стоки над допустимите количества, жалбоподателката  била селектирана за щателна митническа проверка /ЩМП/ по сигнал на граничните служби. В хода на ЩМП,  св.П./мл.инспектор/ открил в дамската чанта на жалбоподателката недекларирани изделия от бял метал с общо тегло на изделията  - 815 грама,  недекларирани по установения ред стоки, за което бил съставен протокол за ЩМП №622/10.07.2012г. и ПЛП № 36/10.07.2012г., а с разписка № 00206/10.07.2012г. стоките били задържани /л.7-9 от АНП/ и манифестирани служебно в митница Бургас. При така, констатираното нарушение, на същата дата - 10.07.12г, св.П. – младши инспектор, съставил на името на жалбоподателката, АКТ за установяване на митническо нарушение  с № 412/11.07.12г, а стоките-предмет на нарушението били  задържани  с разписка № 00206/10.07.2012г.

Актосъставителят, изложил в АУМН фактическо описание на нарушението и обстоятелствата по извършването и установяването му, описал  количеството и вида на намерената и задържана стока – изделия от бял метал, посочвайки за нарушена  разпоредбата на чл.233 ал.1 от ЗМ. Във връзка с предявяването и връчването на АУМН, в неговото съдържание, след подписите на  актосъставител, свидетели и нарушител, е инкорпорирана разписка за връчването на препис от акта, в която е удостоверено от страна на нарушителката запознаването със съдържанието на акта, което тя е потвърдила полагайки саморъчно подписа си. След съставянето на АУМН жалбоподателката  е депозирала писмени възражения с вх. № 4402-1000/17.07.2012г. /л.15 от АНП/.

Съгласно възложена експертиза, видно от протокол от 11.07.2012г. с вх. № 4402-1000/11.07.2012г. на СД”Омега-Рубин” гр.Бургас на /л.13 от АНП/ , били установени вида, пробата и грамажа на сребърните изделия, както и пазарната цена от 1.30 лева за грам сребро проба 925. Изделията са както следва: обеци 167 бр.– 241,7грама; висулки 44бр. -106.8грама; пръстени -55бр. -159.2грама; гривни с висулки 25бр.- 120.2грама и синджирчета 51бр.- 187.1грама, като общото тегло на сребърните изделия е 815грама и обща стойност в размер на 1059.50лева.

Въз основа на така съставения АУМН, зам.началникът на митница Бургас, издал на 26.10.2012г.  обжалваното НП № 472 срещу жалбоподателката, в което по същия начин е посочил за нарушена правната норма на чл.233 ал.1 от ЗМ и с което е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 1 059.50 лв.  на основание чл.233 ал.1 от ЗМ и  на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на държавата на недекларираната стока -  изделия от сребро с общо тегло 815 грама  проба 925 и пазарна стойност общо в размер на  1 059.50лв. като предмет на нарушението.

АУМН и НП са редовно връчени на жалбоподателката.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти и се кредитираха изцяло за достоверни.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирано  лице и е процесуално допустима.Преценена по същество, тя е основателна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

При служебна проверка за процесуалноправната законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, включително и по отношение на АУМН, въз основа на който е издадено и съобразно релевираните от защитата възражения, съдът  констатира  неправилна правна квалификация на извършеното нарушение, както в АУМН, така и в издаденото въз основа на него НП, което от своя страна е довело и до неправилно прилагане на санкционната норма. Словесното описание на нарушението  като изпълнително деяние  и изложените фактически обстоятелства и в АУМН и НП  сочат на административно нарушение по  чл.18 ал.1 вр. чл.14а ал.1 от ВЗ, във вр. с чл.5 ал.1 от Наредба № Н-1/ предишна –Наредба № 10/, а не на чл.233 ал.1 от ЗМ, поради което обжалваното НП е незаконосъобразно  от материалноправна страна. Съгласно действащото законодателство – чл.4 от Наредба № Н-1, местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят епизодично за лично и семейно ползване благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни свободно, без писмено деклариране – в случая от сребро общо до 300 грама, а  внасянето и изнасянето над тези размери, съгласно чл.5, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.8 от същата наредба.Декларирането на този вид стоки, когато са с търговски характер, освен с декларация по чл.8, се извършва и с писмено деклариране чрез ЕАД. За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране. В конкретния случай жалбоподателката  е внесла сребърни изделия в количества над разрешените размери за внос без писмено деклариране, а именно 815грама сребърни изделия, което количество  ги определя като стоки с търговски характер - очевидно изключено е предназначение за лични или семейни нужди на такова голямо количество  и жалбоподателката е била длъжна да ги декларира освен с декларацията по чл.8 от Наредба № Н-1 и писмено чрез ЕАД за целите на чл.59 от Регламент № 2913/92г. на Съвета, установяващ Митническия кодекс на общността.Именно това свое задължение не е изпълнила жалбоподателката при влизането в страната ни и доколкото не е направено деклариране в дължимата и изискуема форма -  писмено чрез ЕАД , то налице е липса на деклариране, от тук и неизпълнение на това задължение. 

Неправилно обаче  АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателката- тъй като предмета на нарушението са изделия от благороден метал – в случая сребро, то приложимата разпоредба е чл.18 ал.1 вр.чл.14а ал.1 от ВЗ, във вр. с чл.5 ал.1 от Наредба № Н-1, а АНО неправилно е приел, че последната е нарушила разпоредбите на  чл.233 ал.1 от ЗМ, и неправилно е приложил санкционните норми на ЗМ, вместо ВЗ, поради което атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

 

      Р  Е  Ш  И :

      

 

ОТМЕНЯВА наказателно постановление № ** на зам.началника на Митница-Бургас, с което на С.Й.И. с ЕГН ********** *** за извършено нарушение по чл.233 ал.1 от ЗМ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 1 059.50 лв. на основание чл.233 ал.1 от ЗМ и  е постановено отнемане в полза на държавата на основание чл.233 ал.4  от ЗМ на изделия от сребро проба 925 с общо тегло 815 грама  и обща пазарна стойност в размер на  1 059.50лв. като предмет на нарушението, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас чрез РС-Малко Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                               

 

 

 

Районен съдия