Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                    23.09.2013 година                 град Малко Търново

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Мария Москова        

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХ дело № 111  по описа за 2013 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.И.К. с ЕГН ********** ***  против Наказателно постановление №  61/11.07.2013г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.15 ал.1  и на чл. 44 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, отнети са му 5 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.7 от Наредба Із 1959/07г. и 4 контролни точки на основание чл.4 ал.2 от Наредба Із 1959/07г.   Жалбоподателят Т.К. излага доводи и подробни съображения както за допуснати съществени процесуални нарушения,  така и за неправилност и незаконосъобразност на постановлението, поради което моли постановлението да бъде отменено.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се явява лично ведно с надлежно упълномощен адв.Ан.Андонов, чрез когото поддържа жалбата и моли атакуваното НП да бъде изцяло отменено.

         Въззиваемата страна РУП-Малко Търново, се представлява в с.з. от законния си представител – гл.инспектор Т. ***. Моли съда да потвърди НП.

  В хода на съдебното следствие са  били  събрани устни доказателства: обясненията на жалбоподателят К., показанията  актосъставителят св.Т.Н., на св.Ж.Х. и св.Д.К..

След като се запозна с депозираната жалба съдът установи, че същата е подадена от активно легитимирано лице и в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Жалбоподателят Т.И.К. е собственик на два товарни автомобила , както следва: на товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен  и на  товарен автомобил ”Прага” с рег**, без кран, цвят син.

 На 15.04.2013г. около 13.40 часа  по пътя от град Малко Търново за село **, на около 300 -400 метра след разклона за местността „Индипасха” възникнало ПТП между джип „Ландровър-Дефендер” с рег.№ **, собственост на ГПУ-Малко Търново , управляван от  св.Д.Н./***/  и товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, управляван от собственика на МПС-то - жалбоподателят Т.К.. Местопроизшествието било посетено от актосътавителят св.Т.Н. –мл.автоконтрольор  при   РУП-Малко Търново, който, след като тествал с дрегер водачите Т.К. и св.Д.Н. за наличие на алкохол в кръвта и извършил оглед на местопроизшествието, разпоредил на същите да се явят в РУП-Малко Търново ведно с управляваните от тях автомобили за съставянето на протокол за ПТП и АУАН.  Жалбоподателят се явил след около два часа в РУП-Малко Търново , но без управлявания от него т.а. „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, с който е участвал в ПТП-то, и  представил на актосъставителят св.Т.Н. документите за  другия си  товарен  автомобил, а именно: за т.а.”Прага” с рег**, без кран, цвят син.

Актосъставителят -св.Т.Н.  съставил Протокол за ПТП /л.35/, в който  вписал, че управлявания от жалбоподателя товарен автомобил е  с рег**,  и съставил против жалбоподателя АУАН  № 24 от 15.04.2013 година, за това, че на „15.04.2013г. около 13.40 часа по пътя за село **  посока град Малко Търново управлява личния си товарен автомобил „Прага” с рег**, като по време на разминаване не доставя достатъчно странично разстояние за извършване на маневрата, принуждава насрещно идващия джип с рег.№ **, да предприеме спасителна маневра, и като навлезе в лявата лента удря джипа” и квалифицирал деянието  като нарушение по чл.44 ал.2от ЗДвП. Въз основа на този АУАН,  било издадено  Наказателно постановление № 24/22.04.2013г., отменено от съда с Решение № 39/21.06.2013г., постановено по НАХД № 91/2013г. по описа на РС-Малко Търново, влязло в  законна сила на 09.07.2013г.

         След като в хода на съдебното следствие по  НАХД № 91/2013г. били събрани безспорни доказателства - писмени, устни и заключение на в.л. по САТЕ, че в процесното ПТП жалбоподателят е участвал с товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, а не с товарен  автомобил .”Прага” с рег**, без кран, цвят син, актосъставителят Т.Н. призовал жалбоподателят да се яви на 04.07.2013г. в сградата на РУП-Малко Търново и съставил против него АУАН № 61/04.07.2013г. серия Р бланков № 829754, като описал нарушението по следния начин: „На 15.04.2013г. около 13.30 часа  по път BGS-3092 км.7 управлява личния си товарен автомобил „Прага” с рег.№ ** като неправилно се движи по пътното платно/  не използва възможно най-дясното платно за движение /, навлиза в лентата за насрещно движение, възпрепятства безопасно извършване на маневра „разминаване” с насрещно движещия се л.а. „Ровър-Дефендер” с рег.№ **, като става причина за ПТП със същия автомобил” и квалифицира деянието като нарушение на чл.15 ал. 1 и на чл.44 ал.1 от ЗДвП. АУАН бил съставен в присъствието на жалбоподателя и на св.Ж.Х. и св.К., препис от същия бил надлежно връчен срещу подпис на  жалбоподателя, като последния е вписал в акта своите възражения. Въз основа на така съставения АУАН, било издадено атакуваното НП, предмет на настоящето производство.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление. Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, независимо от доводите в жалбата и от становищата на страните, в случая съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е материално незаконосъобразно като в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Актът трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и законните разпоредби, които са били нарушени. В конкретния случай, съдът намира, че не са били събрани от актосъставителя Т.Н. доказателства за виновното поведения на жалбоподателя,  не е била установена скоростта, с която се е движил всеки един от автомобилите, участвали в ПТП-то и каква е следвало да бъде безопасно такава с оглед на конкретната пътна обстановка, с други думи - не е бил установен механизма на самото ПТП между товарния автомобил и джипа и дали насрещно движещия се водач на джипа е имал вина за допуснатото ПТП, с оглед на обстоятелствата, че последния е предприел навлизане в чужда насрещна пътна лента, че ударът между автомобилите е бил  в пътната лента на товарни автомобил, както и че следите от удара са  в дясната половина на предната броня на товарния автомобил и в дясната половина на лекия автомобил. Отразеното от актосъставителя св. Т.Н. в Протокола за ПТП обстоятелство, че  в ПТП-то жалбоподателят е участвал с т.а. „Прага” с рег.№ рег** не съответства на обективната истина: жалбоподателят е участвал в ПТП-то с т.а. „Прага” с рег.№ рег.№ **. Съдът счита за необходимо да отбележи, че при ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателят е допуснато и друго съществено процесуално нарушение – АУАН, въз основа на който е издадено НП,  е бил съставен в нарушение на разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН , съгласно която акта следва да се състави в присъствието на свидетели – очевидци на нарушението или присъствали при установяването на нарушение, а безспорно по делото се установи, че св.Х. и св.К. са свидетели само по съставянето на акта.

         Предвид гореизложеното обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.          

         Воден от горните мотиви, съдът

 

     

                                               Р Е Ш И  :

 

        ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 61/11.07.2013г., издадено от Началника на РУП-гр.Малко Търново, с което на Т.И.К. с ЕГН ********** ***  за нарушение на чл.15 ал.1  и чл. 44 ал.1 от ЗДвП,  му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, отнети са му 5 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.7 от Наредба Із 1959/07г. и 4 контролни точки на основание чл.4 ал.2 от Наредба Із 1959/07г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез РС-Малко Търново пред Административен съд- гр.Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия :