Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№                              18.09.2013г.                            гр.Малко Търново

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД               НАКАЗАТЕЛЕН  СЪСТАВ

на  дванадесети септември                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в състав:             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

Секретар : М.Д.

Прокурор:..........................

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 110 по описа на РС-Малко Търново за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството  по реда на чл.59  от ЗАНН.       Образувано е по жалба на Т.И.К. с ЕГН ********** ***,   против Наказателно постановление № 62/11.07.2013. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ  е наложена глоба в размер на 400 лв.   на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ . В жалбата се твърди  неправилност и незаконосъобразност на НП и се моли за отмяна на НП.

            В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се явява лично, ведно с надлежно упълномощен адв.Ан.А., чрез когото поддържа жалбата и моли атакуваното НП да бъде отменено.

            За въззиваемата страна РУП-Малко Търново, редовно призована, се явява гл.инспектор Т. ***. Моли НП да бъде потвърдено.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и като съобрази закона, прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят Т.И.К. е собственик на два товарни автомобила , както следва: на товарен автомобил „Прага” с рег.№ А 4793 КН, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен  и на  товарен автомобил ”Прага” с рег.№ А 9678 КС, без кран, цвят син /л.12 и л.13/, като към момента на проверката – около 13.30 часа на 15.04.2013г. жалбоподателят не е притежавал сключени договори за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и за двата товарни автомобила /л.28 и л.29/.

             На 15.04.2013г. около 13.40 часа  по пътя от град Малко Търново за село Сливарово, на около 300 -400 метра след разклона за местността „Индипасха” възникнало ПТП между джип „Ландровър-Дефендер” с рег.№ У 7175 АК, собственост на ГПУ-Малко Търново , управляван от  св.Д.Н./***/  и товарен автомобил „Прага” с рег.№ А 4793 КН, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, управляван от собственика на МПС-то - жалбоподателят Т.К. /л.6-7/.

            Местопроизшествието било посетено от актосътавителят св.Т.Н. –мл.автоконтрольор  при   РУП-Малко Търново, който, след като тествал с дрегер водачите Т.К. и св.Д.Н. за наличие на алкохол в кръвта и извършил оглед на местопроизшествието, разпоредил на същите да се явят в РУП-Малко Търново ведно с управляваните от тях автомобили за съставянето на протокол за ПТП и АУАН.  Жалбоподателят се явил след около два часа в РУП-Малко Търново , но без управлявания от него т.а. „Прага” с рег.№ А 4793 КН, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, с който е участвал в ПТП-то, като  представил на актосъставителят св.Т.Н. обаче документите за  другия си  товарен  автомобил, а именно: за т.а.”Прага” с рег.№ А 9678 КС, без кран, цвят син. Актосъставителят  св.Т.Н., след като извършил служебна проверка в регистрите на КАТ и констатирал, че жалбоподателят няма сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  за товарен автомобил  с рег.№ А 9678 КС към 15.04.2013г., в присъствието на  св.Х. му съставил АУАН № 25/15.04.2013г.,серия Р № 829536, за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ /л.9/и надлежно го предявил срещу подпис на жалбоподателят К.. Въз основа на съставения АУАН № 25/15.04.2013г.,серия Р № 829536, е било издадено наказателно постановление № 25/22.04.2013г. на Началника на РУП-Малко Търново/л.10/,  обжалваното от жалбоподателя, по повод на което е било образувано НАХД № 90/2013г. по описа на РС-Малко Търново, производството по което приключило с  Решение № 40/24.06.2013г., влязло в з.с. на  09.07.2013г.

След като в хода на съдебното следствие по НАХД №90/2013г., се събрали безспорни доказателства /обяснения на жалбоподателя, свидетелски показания и заключение на съдебна автотехническа експертиза/, че в процесното ПТП жалбоподателят К. е участвал с т.а. „Прага” с рег.№ А 4793 КН, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен,      актосъставителят св.Т.Н. призовал жалбоподателят да се яви в РУП-Малко Търново на 04.07.2013г., където в присъствието на св.Ж.Х. и св.Д.К. съставил против жалбоподателят АУАН № 62/04.07.2013г., серия Рег. № 829755 за това, че „на 15.04.2013г. около 13.40 часа  по път BGS 3092 км.7 управлява личния си товарен автомобил „Прага” с рег.№ А 4793 КН, като собственик не може да представи полица за платена задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите”, като  приел, че с деянието си жалбоподателят е нарушил чл.259 ал.1 т.1 от КЗ. Така съставения АУАН № 62/04.07.2013г., серия Рег. № 829755  е бил надлежно предявен на жалбоподателят, а отказът на последния да подпише акта е удостоверен по надлежния ред от св.Т. Н.Т. – служител на РУП-Малко Търново. Въз основа на АУАН № 62/04.07.2013г., серия Рег. № 829755, Началникът на РУП-Малко Търново  е издал атакуваното Наказателно постановление № 62/11.07.2013г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ  е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 315 ал.1 т.1 от КЗ.

            Представеното по делото заверено копие на Заповед № з-560/25.02.2011г. на Директора на ОД на МВР-Бургас, издадена на основание чл.320 ал.2 от Кодекса за застраховането,  доказва материалната компетентност на АНО по отношение на Началника на РУП-Малко Търново, комуто са надлежно делегирани правомощията да издава наказателни постановления по чл.315 ал.1 и 2 от КЗ.

            От така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:  

            Атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в законния седмодневен срок /видно от разписката за получаване, инкорпорирана в наказателното постановление - 19.07.2013г. и от датата на депозиране на жалбата пред административно-наказващият орган - 26.07.2013г./ и от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване, съдържа необходимите реквизити и производството по нея е редовно образувано пред РС-гр.Малко Търново.

            Разгледана по същество обаче, жалбата  е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

            Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление. Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, независимо от доводите в жалбата и от становищата на страните, в случая съдът намира, че в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

За вмененото нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ е важно изясняването на обстоятелствата, дали жалбоподателят е собственик на процесния товарен автомобил с рег.№ А 4793 КН, дали процесното МПС е спряно от движение по надлежния ред и дали жалбоподателят е сключил договор за ЗЗ”ГО” за този автомобил към 13.30 часа на 15.04.2013г.

            Изясняването на обстоятелството дали жалбоподателят е собственик на товарния автомобил  с рег.№ А 4793 КН, за който не е бил сключен договор за ЗЗ”ГО”  произтича от състава на вмененото нарушение  по чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ. Елемент от този състав е именно собствеността върху превозното средство , тъй като разпоредбата на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ гласи : „Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение”. Поради това задължението по цитираната норма е възникнало за собственика на автомобила Т.И.К., който  безспорно е  собственик на  процесното МПС с рег.№ А 4793 КН и го е управлявал на процесната дата в посоченото от актосъставителят час.  Наред с това безспорно е установено от АНО  при извършената от него служебната проверка в публичния регистър за сключени договори за застраховки „Гражданска отговорност” /л.29/, че  за  процесния товарен автомобил с рег.№ А 4793 КН жалбоподателят няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност” към 13.30 часа  на 15.04.2013г./ момента на проверката/ , този автомобил не е бил спрян от движение по надлежния ред и следователно в качеството си на собственик на този автомобил  жалбоподателят не е изпълнил   задължение по  чл. 259, ал.1 т.1 от КЗ / застраховката за този автомобил е била сключена два часа и половина след ПТП-то, а именно в 16.02 часа  на 15.04.2013г./  В акта и в атакуваното НП е посочена като виновно нарушена  нормата на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ. От събраните в хода на съдебното следствие доказателства безспорно се установи, че  жалбоподателят К.  е  собственик на товарния автомобил „Прага” с рег.№ А 4793 КН, поради което е субект на задължението, въведено с тази разпоредба.  Субекти на отговорността по чл. 315, ал.1, т.1  от КЗ са собствениците и управляващите превозно средство, за притежаването или използването на които не е сключен договор за застраховка.  Административно – наказателната норма, въз основа на която е ангажирана отговорността на жалбоподателя  чл. 315 ал.1,т.1 от КЗ предвижда  отговорност  не само за лицето, което управлява МПС, за което не е сключена ЗЗ”ГО”, а и за собственика на автомобила.  Така, че безспорно след като  на 15.04.2013г. около 13.30 часа жалбоподателят е управлявал процесния автомобил, и след като  безспорно е собственик на този автомобил, който не е бил спрян от движение по надлежния ред, то виновно е нарушил нормата на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ. От субективна страна жалбоподателят К. е извършил посоченото деяние при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. За да приеме за безспорно установено, че жалбоподателят е съзнавал всички елементи от обективната страна на състава на нарушението, т. е., че е извършил деянието при условията на пряк умисъл, съдът взе предвид установеното в съдебната практика принципно положение, че умисълът на дееца се извлича не от неговите обяснения, дадени след извършване на нарушението, а от конкретните му действия при извършването на деянието. В случая за да обоснове извод за наличието на пряк умисъл у нарушителя К., съдът взе предвид следните обстоятелства –  жалбоподателят не е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” към 13.30 часа 15.04.2013г. за притежавания и управлявания от него товарен автомобил „Прага”  с рег.№ А 4793 КН,  разчитайки на занижен полицейски контрол по черни пътища на територията на община Малко Търново,  и като е знаел, че липсата на сключен договор ЗЗ”ГД” е административно нарушение,  с цел да избегне евентуалното налагане на  административни санкции във връзка с възникналото ПТП е сключил в 16.02 часа същия ден застраховка „ГО” за товарния автомобил с рег.№ А 4793 КН  , с който е участвал в ПТП-то, поради което се е  явил  със закъснение от няколко часа в РУП-Малко Търново, а не в указания от актосъставителя час.

            Наложеното от АНО на основание чл. 315, ал.1т.1 от КЗ административно наказание  глоба е в размер на 400 лева. Размерът на наложената глоба съответства на установения в разпоредбата минимум, поради което съдът приема, че и размерът на глобата е правилно определен.

            Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И   :

 

            ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 62/11.07.2013г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което на Т.И.К. с ЕГН ********** ***,    за нарушение на чл. 259 ал.1 т.1 от КЗ  е наложена „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева,  на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ, като ПРАВИЛНО.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       Районен съдия :