Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  ….

 

гр. Малко Т**, 31.01.2018год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Малкотърновският районен съд, втори наказателен състав, в публично заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря Мара Димова и в присъствието на Районен прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 110 по описа за 2017 год., въз основа данните по делото и Закона

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Д.Т. роден на ***г***, българин, български гражданин, образование- завършен 3- клас, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:*** с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН, в това, че за времето от **Т** , като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак , заживял на съпружески начала с лице от женски пол ненавършило 16- годишна възраст - с лицето **родена на ***г.  – престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ и 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас  в 15- дневен срок от датата на съобщаването му на страните .

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: