Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           гр.Малко Търново                   19.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на 14.12.2016 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 109/2016 год. по описа на Районен съд Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на Ж.И.Р. с ЕГН: **********,*** и Д.А.Р. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***.

Молителите излагат, че са съпрузи от **., като от брака си нямат родени деца. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда, ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

Заявяват, че по време на брака са придобили недвижим имот, апартамент № ** и че след прекратяването на брака страните са уредили отношенията си помежду си относно недвижимия имот описан по-горе и става изключителна собственост на Ж.И.Р. с   ЕГН: **********.

След прекратяване на брака жената възстановява предбрачното си име Х**.

 

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

 

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

 

Видно от удостоверение **/**. за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на **., за което е съставен акт за граждански брак  № 01/**., от длъжностно лице по гражданско състояние в с.**, като съпругата е приела да носи фамилното име Р..

 

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

 

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, като 25 /двадесет и пет/ лева са платена от молителката  при завеждане на молбата.

 

Молителката следва да заплати по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на 77.06 лв. на основание чл.7 ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

Молителят следва да заплати по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на 15.00 лв. на основание чл.6 ал.3 от Тарифата.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения между Ж.И.Р. с ЕГН: **********,*** и Д.А.Р. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***,  с  акт за граждански брак  № 01/**., от длъжностно лице по гражданско състояние в с.**, ГРАЖДАНСКИ  БРАК,  по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

След прекратяване на брака жената възстановява предбрачното си име Х**.

Семейното жилище, находящо се в ** , собственост на Ж.И.Р. с ЕГН: **********, остава за ползване от Ж.И.Р. с ЕГН: **********.

Страните не си дължат взаимно издръжка.

Разноските по настоящето дело се поделят по равно между страните.

ОСЪЖДА  Д.А.Р. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер на  15.00 лв. /петнадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Ж.И.Р. с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на 77.06 лв./седемдесет и седем лева и 06 стотинки/ на основание чл.7 ал.1 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, , както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: