П Р О Т О К О Л

 

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  27.06.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и седми юни, две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Москова                        

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов  

сложи за разглеждане НОХ дело  № 108  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимият  И.Х., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас.

Явява се адв.М.Б. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

Явява се преводача М. А. А..

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е турски гражданин и не владее български език,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ: 

НАЗНАЧАВА М. А. А. в качеството на преводач по НОХД №108/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на арабски език и от арабски език на български език, камо му определя възнаграждения  в размер на 60 лева, платимо от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

М. А. А. с ЕГН:********** л.к. №******** изд.**.**.****г. МВР- София  с адрес ***,  заклет преводач от български език на арабски и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия И.Х.   по документи от делото и данни заявени от подсъдимия чрез преводача.

И.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Д**** Р.С., без документи за самоличност

 

 

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 108/2014г. с подсъдимия И.Х. и неговия защитник адв.Б. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия И.Х. се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:

            1.На 25.06.2014 година , в участъка на международен път Е 87, намиращ се в землището на с.Сливарово, община Малко Търново, съзнателно се е ползвал от преправен документ – холандски задграничен паспорт № ********, издаден на 10.05.19**г. на  К. S. роден на ***г., пред длъжностно лице – О. Хр. М. -граничен полицай при ГПУ-Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК,

2. На 25.06.2014г. около 05.00 часа, пресичайки р.Резовска в землището на с.Сливарово, община Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 02  към ГПУ Малко Търново, е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

 Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ

 За посоченото в т.2 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Вещественото доказателство: холандски задграничен паспорт № ********, издаден на 10.05.19..г. на  К. S. роден на ***г. се отнема в полза на Държавата на основание  чл.53 ал.2  б.”а” от НК.

Разноските по делото направени в хода на ДП в размер на 280 лв.се възлагат в тежест на подсъдимия.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Б.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                       / И.Х. /

                                                           

Защитник:

 /Адв. М.Б. /

 

Преводач:

/ М. А. А. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 120/2014г. по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП №.92/2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия И.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Д**** Р.С., без документи за самоличност,  представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което, подсъдимия И.Х. се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:

            1.На 25.06.2014 година , в участъка на международен път Е 87, намиращ се в землището на с.Сливарово, община Малко Търново, съзнателно се е ползвал от преправен документ – холандски задграничен паспорт № ********, издаден на 10.05.1985г. на  К. S. роден на ***г., пред длъжностно лице – О. Хр. М. -граничен полицай при ГПУ-Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК,

2. На 25.06.2014г. около 05.00 часа, пресичайки р.Резовска в землището на с.Сливарово, община Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 02  към ГПУ Малко Търново, е влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.

 Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ

 За посоченото в т.2 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.23 ал.1 и ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. И.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Д**** Р.С., без документи за самоличност измежду така наложените две наказания по настоящето дело  ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от тях, а именно : ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното общо наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ

ОТНЕМА на основание  чл.53 ал.2  б.”а” от НК,  в полза на Държавата вещественото доказателство - холандски задграничен паспорт № ********, издаден на 10.05.19..г. на  К. S. роден на ***г.

ОСЪЖДА подс.И.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Д**** Р.С., без документи за самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на 340.00 лева, представляваща разноските по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 108/2014г.

Приспада  от наложеното наказание времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 16.30 часа на 25.06.2014г.

Освобождава от зала подсъдимия.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протест с частна жалба пред БОС.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

Приключи с.з. в 12.20ч.

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:

 

                                                                        Секретар: