П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  16.05.2016г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  шестнадесети  май  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: Пламен Дойков

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Райко Стоянов   

сложи за разглеждане НОХ дело    108  по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Дойков

            На именното повикване в   14.00    часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Стоянов

Обвиняемите: С.С., А.А. и М.В., редовно призовани се явяват доведени от  ОД”Охрана”- Бургас.

          Явява се адв.М.П. ***, сл.защитник на ДП.

          Явява се преводача Д.М.М..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че обвиняемите са чужди граждани и не владеят български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език.

Адв.П.: Съгласен съм да назначите Д.М. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемите са чужди граждани и не владеят български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език, като определя възнаграждение в размер на  120 лв.

Снема самоличността на преводача:

Д.М.М.  с  ЕГН:********** ***, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемите както следва /чрез преводача/:

С.С. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин;    

А.А. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин;         

М.В. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин, осъждан.       

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемите С.С., А.А. и М.В. и техния защитник адв.П. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемите С.С., А.А. и М.В., се ПРИЗНАВАТ за  виновни в това, че: На 12.05.2016 год. в района на 80 - гр. пирамида,  намираща се в зоната   за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Малко Търново, действайки като съизвършители и  в съучастие превели през границата на страната група от хора – 31 лица – **, **не навършили 16 годишна възраст, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемите С.С., А.А. и М.В. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  на  обвиняемия С.С. се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК,  а именно ЛОС за срок от 9 месеца, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага за срок от 3 години . 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация.

         За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  на  обвиняемия А.А. се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК,  а именно ЛОС за срок от 9 месеца, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага за срок от 3 години . .

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация.

 

За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  на   обвиняемия   М.В.  се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК, а именно ЛОС за срок от 9 месеца, което наказание да се изтърпи на основание чл. 60 ал. 1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗЗ при първоначален строг режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация .

Разноските по делото в размер на по една трета  от 105 лв.  се възлагат в тежест на обвиняемите.   

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Райко Стоянов/                                                  /адв.М.П./  

                                                                                          

 

                                                                         ОБВИНЯЕМИ:

 

1.С.С.

 

2.А.А.

 

3.М.В.

 

 

                                                                   ПРЕВОДАЧ:

                                                                   / Д.М.М. / 

 

Адв.П.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моите подзащитни доброволно,  същите са запознати с него, наясно са  с правните последици, съгласни са да заплатят разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият С.С. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият А.А. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият М.В. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ: 

 

1. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 69/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 171/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия С.С. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин, представляван от неговият защитник адв.М.П., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 12.05.2016 год. в района на 80 - гр. пирамида,  намираща се в зоната   за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Малко Търново, действайки като съизвършител и  в съучастие с А.А. и М.В. превел през границата на страната група от хора – 31 лица – ** ** не навършили 16 годишна възраст, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. Ал. 1 вр. Чл. 20 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемите С.С., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  на  обвиняемия С.С. се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК,  а именно ЛОС за срок от 9 месеца, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага за срок от 3 години .

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  75 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

 

2. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 69/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 171/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия А.А. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин представляван от неговият защитник адв.М.П., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 12.05.2016 год. в района на 80 - гр. пирамида,  намираща се в зоната   за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Малко Търново, действайки като съизвършител и  в съучастие със С.С. и М.В. превел през границата на страната група от от хора – 31 лица – ** не навършили 16 годишна възраст, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. Ал. 1 вр. Чл. 20 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А.А., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  на  обвиняемия А.А. се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК,  а именно ЛОС за срок от 9 месеца, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отлага за срок от 3 години .

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  75 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

 

 

3. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 69/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 171/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия М.В. мъж, роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин, осъждан представляван от неговият защитник адв.М.П., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 12.05.2016 год. в района на 80 - гр. пирамида,  намираща се в зоната   за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново на територията на общ. Малко Търново, действайки като съизвършител и  в съучастие със С.С. и А.А. превел през границата на страната група  от хора – 31 лица – ** не навършили 16 годишна възраст, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. Ал. 1 вр. Чл. 20 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия М.В., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280  ал. 2 т. 1  и 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК  на   обвиняемия   М.В.  се налага наказание при условията на чл. 55  ал. 1 т. 1  от НК, а именно ЛОС за срок от 9 месеца , което наказание да се изтърпи на основание чл. 60 ал. 1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗЗ при първоначален „строг” режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип .

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не се налага по-лекото предвидено наказание глоба и конфискация.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  75 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             108/2016г.

Обвиняемите/чрез преводача/: Заявяваме, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Препис от споразумението да се предостави на ГПУ- Малко Търново и ОД”Охрана” – Бургас.

 

                                                СЪДИЯ:

 

 

                                                Секретар:

 

СЪДЪТ, след като се запозна с материалите по делото и приложената към него справка за съдимост на лицето М.В. , установи, че същият има влязла в сила присъда по НОХД №38/2016г. на РС-С**, за деяние по чл.279 ал.1, вр.чл.20 ал.2 от НК. Деянието е извършено на 30.01.2016г. и има влязло в сила споразумение № 17/03.02.2016г. на РС – С**, с което му е наложено наказание ЛОС за срок от три месеца и глоба в размер на 100лв. Така постановеното наказание е било отложено за срок от три години.

Поради така изложеното, счита, че присъдата на РС-С** следва да бъде преведена в изпълнение.

 

ПРОКРОРЪТ: Моля да бъде приведено в изпълнение наказанието по НОХД №38/2016г. на РС-С** в размер на 3 месеца, тъй като са налице основанията на чл. 68 ал.1 от НК.

 

Адв.П.: Поддържам казаното от прокурора.

 

ОСЪДЕНИЯТ В. лично и чрез преводача: Аз съм подписал споразумението и знам, че трябва да изтърпя това наказание.

Прокурорът: Няма да соча други доказателства.

Адв.П.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счете производството за изяснено, поради което и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр.чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение споразумение от 03.02.2016г. по НОХД № 38/2016г. по описа на РС – С**, с което на М.В., роден на *** год.  в ** без документи за самоличност, ** гражданин, осъждан е наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ПОСТАНОВЯВА приведеното в изпълнение наказание да се изтърпи ОТДЕЛНО от наказанието по споразумение по НОХД № 108/2016г. на РС – Малко Търново, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип.

 

Определението в тази му част подлежи на обжалване или протест пред Бургаски окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

 

Обвиняемият В. /чрез преводача/: Заявявам, че Определението в тази му част ми беше преведено от български на фарси, разбрах неговия смисъл и постановеното от съда.

 

                                               

Протокола изготвен в с.з.     

Приключи с.з. в   14.25 часа

                                                                                                                            

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: