П Р О Т О К О Л

                                     Гр.**  2013 год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на четвърти септември две хиляди и тринадесета година   в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.МОСКОВА

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Р. Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №107 по описа за 2013год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура **, редовно призовани, се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият Т.С., редовно призован, се явява лично  в  с.з, ведно с надлежно упълномощена адв.Евелина Тончева-БАК.

            Свидетелите С.С., Б.О., З.Х., Р.Д.  и С.И., редовно призовани, се явяват в съдебно заседание.

            Прокурорът:  Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

Съдът, като констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимия:

Т.С.С. роден на ***г***, ЕГН:**********, български  гражданин,  не женен, не осъждан, .с основно  образование.

Подсъдимия: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.Ще бъда представляван от адв.Тончева. Желая да сключа споразумение с прокурора.

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия Т.С.С. и неговия защитник адв.Тончева за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и слeдващи от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият С., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191  ал.3, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: за периода **. в с.З**, общ.**, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак заживял на съпружески начала с малолетната С. З** И.  родена на ***г., не навършила 14 години.

Деянието е извършено от подсъдимия С. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл. 191  ал.3, вр.ал.1 от НК, при условията на чл.54 и чл.55 ал.1 т.1от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС,  за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства няма.

Имуществени вреди няма причинени.

            Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри. Представям на съда в писмен вид постигнатото споразумение.

Адв.Тончева: С представителя на РП ** и моя подзащитен сме постигнали споразумение, което считам, че отговаря на всички законови изисквания и не противоречи на морала. Подзащитния ми се признава за виновен за деянието описано в обв.акт и е съгласен с наказанието вписано в споразумението. Запознат е и с това че няма право да обжалва съдебният акт. Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                  Прокурор:

/ Т.С. /                                                 / Р. Стоянов /

 

Защитник:

/Адв.Евелина Тончева/

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл.384 ал.1, вр.чл.382  ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №101/2013г. по описа на РУП гр.**, ДП №66/2013г по описа на РП **, постигнато между Районна прокуратура гр.** представлявана от прокурор Стоянов, подсъдимия Т.С.С. и  адв.Тончева, съгласно което подсъдимия Т.С.С. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.191  ал.3, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: за периода **. в с.З**, общ.**, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак заживял на съпружески начала с малолетната С. З** И.  родена на ***г., не навършила 14 години.

Деянието е извършено от подсъдимия С. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл. 191  ал.3, вр.ал.1 от НК, при условията на чл.54 и чл.55 ал.1 т.1от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС,  за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства няма.

Имуществени вреди няма причинени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД  № 107/2013г.

 

Протокола изготвен в съдебно заседание.

Приключи съдебното заседание в 14.30 часа

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                                        Секретар: