Р Е Ш Е Н И Е

 

              /20.11.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На петнадесети ноември                                             2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО П.

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П.

НАХ дело №106 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Б.П.Й. с ЕГН **********,***,,не **, български гражданин, за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован,  се явява в съдебно заседание.Пледира за налагане на наказание глоба  към минимума.                                                                        Обвиняемият Й.    , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Св. **работи дърводобив в С**планина чрез своето търговско дружество **. Преди много време - свидетелят не може да си спомни колко точно - закупил т.а. **от някакво военно поделение, като още тогава камионът бил без регистрационни знаци; П** го купил за резервни части.

         На посочената дата **т.г. обвиняемият Й. решил да използва **, за да пренесе с нея дърва от гората до главния път- там, където дървесината може да бъде натоварена на големи камиони тип ** Това било на разклона от главния път **. Дървата били натоварени върху друг товарен камион тип „виетнамка", но тя се развалила и затова Й. решил да си помогне с ** без per. знаци.Точно по това време св. **- младши автоконтрольор към РУ МВР М. Търново, бил наряд и около 12,45 часа се разминал ст.а. **без знаци. Веднага подал светлинен и звуков сигнал, спрял камиона и установил, че той изобщо не е регистриран.

 

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Й.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно- ,  че на **2017 г. около 12,45 часа по главен път **, което не е било регистрирано по надлежния ред -

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Й.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Б.П.Й. с ЕГН **********,***,,не **, български гражданин  за ВИНОВЕН в това,   че  на  **2017 г. около 12,45 часа по главен път **, което не е било регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: