П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  24.06.2014година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и  четвърти юни,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Москова                        Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов  

сложи за разглеждане НОХ дело  № 106     по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

За МТРП, се явява прокурора Стоянов.

            Подсъдимият Е.Ч., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас.

            Явява се адв.Д.Р. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача М.Д.К. .

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски език и от турски на български език.

Адв.Р.: Съгласна съм да назначите М.Д.К. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.Д.К. в качеството на преводач по НОХД № 106/2014г. по описа на РС-Малко Търново, която следва да извърши устен превод от български на турски език и от турски на български език, който език е роден и разбираем за подсъдимия, като за устния превод по НОХД № 106/2014г. по описа на РС-Малко Търново, определя възнаграждение в размер на 50 лв., платими от Бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г. с ЕГН:**********,***, български гражданин, семейна, неосъждана, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език, към „ЛИНГВА 59”ООД-гр.Бургас.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия по документи от делото и данни заявени от подсъдимия. /чрез преводача/.

Е.Ч. (E.C.) – мъж, роден на *** г. в гр. А*** (A***) Т., турски гражданин, притежаващ документ за самоличност – турска лична карта серия L** № ******/01.12.20** г., изд.в гр. Б. (B.), Т., личен номер: *******, адрес: Е. М., окръг К., област О., Турция, женен, начално образование, неосъждан, строителен работник. 

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 106/2014г. с подсъдимия Е.Ч. и неговия защитник адв.Р. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия Е.Ч. се ПРИЗНАВА за  виновен в това, че:

На 20.06.2014 г. превел през границата на страната от Р. Турция в Р. България, в района между 4 и 5 гранична пирамида, Община М. Търново, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както следва:

  1. A. A. M. (А. А. М.) – мъж, притежаващ л.к. № *****/26.03.20** год. – С., роден на *** год. в гр. К. – С.;
  2. L. A. M.. А. М.) – мъж, притежаващ паспорт № *****/22.09.20** год. – С., валиден до 21.09.20** год., роден на *** год. в гр. Х. – С.;
  3. R. R.N O.. Р. О.) – мъж, притежаващ паспорт № ******/24.06.20** год. – С., валиден до 23.06.20**год., роден на *** год. в гр. Х. – С.;
  4. J. T. O. . Т. О.) – жена, притежаваща л.к. № *****/15.11.20* год. – С., родена на *** год. в гр. К. – С.;
  5. I. T. O.. Т. О.) – жена, притежаваща л.к. № *****/21.12.200** год. – С., родена на *** год. в гр. К. – С., съпруга на А. О.
  6. A. M. O.. М. О.) – мъж, роден на  *** год. – съпруг на И. Т. О., притежаващ семеен паспорт № ******/21.05.20** г. – С.;

и 2 деца, ненавършили 16 години:

  1. K. A. O.. А. О.) – момче, роден на *** год. в гр. К. – С. – дете на И. Т. О. и А. М. О.;
  2. K. A. O.. А. О.) – момче, род. *** год. в гр. К. – С.- дете на И. Т. О. и А. М. О.,

всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК -   Лишаване от свобода за срок от  10 месеца, които подсъдимият ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип съгласно чл. 59 от ЗИНЗС,  при първоначален “общ” режим, съгласно чл. 61 т. 3  ЗИНЗС.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, на подсъдимия не се налага наказание глоба и конфискация .

           4 Разноските по делото направени в хода на ДП  в размер на 1125.00 лева  се възлагат в тежест на подсъдимия. 

Адв.Р.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на турски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                       / Е.Ч. /

                                                           

Защитник:

 /Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/ М.Д.К. /

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  № 119/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, БДП №.89/2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Е.Ч. – представляван от неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което, подсъдимия Е.Ч.Е.Ч. (E.C.) – мъж, роден на *** г. в гр. А. (A.) Т., турски гражданин, притежаващ документ за самоличност – турска лична карта серия L** № ******/01.12.20** г., изд.в гр. Б. (B.), Т., личен номер: ********, адрес: Е. М., окръг Ка., област О., Т., женен, начално образование, неосъждан, строителен работник, се ПРИЗНАВА за  виновен,  а именно в това, че:

На 20.06.2014 г. превел през границата на страната от Република Турция в Република България, в района между 4 и 5 гранична пирамида, община Малко Търново, група от хора - 8 лица, които не са български граждани, както следва: A. A. M. (А. А. М.) – мъж, притежаващ л.к. № ******/26.03.20** год. – С., роден на *** год. в гр. К. – С.; L. A. M.. А. М.) – мъж, притежаващ паспорт № ******/22.09.20* год. – С*, валиден до 21.09.20** год., роден на *** год. в гр. Х* – С*;  R* R* O** Р* О*) – мъж, притежаващ паспорт № ******/24.06.20* год. – С., валиден до 23.06.20** год., роден на *** год. в гр. Х. – С.;  J. T. O.. Т. О.) – жена, притежаваща л.к. № ******/15.11.20* год. – С;, родена на *** год. в гр. К; – С;;  IN; T; O;; Т; О;) – жена, притежаваща л.к. № ******/21.12.20** год. – С., родена на *** год. в гр. К. – С., съпруга на А. О.;  A.M. O.. М. О.) – мъж, роден на  *** год. – съпруг на И. Т. О., притежаващ семеен паспорт № ******/21.05.20* г. – С.;  и 2 деца, ненавършили 16 години: K. A. O.. А. О.) – момче, роден на *** год. в гр. К.– С. – дете на И. Т. О. и А. М. О.; K. A. O.. А. О.) – момче, род. *** год. в гр. К. – С. - дете на И. Т. О. и А. М. О., всички сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК -   ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, които подсъдимият ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип съгласно чл. 59 от ЗИНЗС,  при първоначален “ОБЩ” режим, съгласно чл. 61 т. 3  ЗИНЗС.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК, на подсъдимия не се налага наказание глоба и конфискация .

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА, подсъдимия Е.Ч. (E.C.) – мъж, роден на *** г. в гр. А.(A.) Т., турски гражданин, притежаващ документ за самоличност – турска лична карта серия L** № ******/01.12.20** г., изд.в гр. Б. (B.), Т., личен номер: ********, адрес: Ел. М., окръг К., област О., Т., женен, начално образование, неосъждан, строителен работник, да заплати  в полза на Държавата по сметка на Районен съд Малко Търново направените по делото разноски общо  в размер на 1175.00 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 106/2014г.

Приспада  от наложеното наказание времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 16.30 часа на 21.06.2014г.

Освобождава от зала подсъдимия.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

Приключи с.з. в 14.30 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:

                                                            Секретар: