Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 27.07.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и втори юли                                                 2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: Д.Б.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №104 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на срещу Л.К.О., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *********, издаден на 0*/0*/20**г. от МВР - Р., лична карта № *********, издадена на 2*.0*.20**г. от МВР - Р., с адрес: гр. Р., ул. ‘’Л. е.” *, вх.*, ет.*, против наказателно постановление №765 /24.04.2015 г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена  глоба в размер на  9988 20лв. /девет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и двадесет стотинки/, представляваща 250% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда да бъде отменено НП.

Във въззивната жалба ,която  се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № 567 от 07.11.2014г., съставен от Д. К.Я. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново”,  за това ,че при  извършена проверка на   07.11.2014г. около 03.30 часа, на МП «Малко Търново», на трасе «Вход», пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България автомобил марка “Форд Транзит” с регистрационен № 0* ** 05**, управляван от Л.К.О.. След приключване на паспортния контрол митническите служители В. Х., Н. Б. и Н. Т. - експерт в ММГ при ЦМУ - София, попитали водача на автомобила и пътниците дали имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получаване на отрицателни отговори, пристъпили към проверка на превозното средство и багажа на пътниците.В този момент на проверката се включила и актосъставителя Я.. В хода на проверката на чантите с личен багаж, между употребявани дрехи, били открити найлонови торби, пълни с обработен нарязан тютюн. Л.К.О. заявил, че превозва стоката за роднини.

Недекларираната по установеният ред стока е, както следва:

- обработен нарязан тютюн - общо 15 000 грама, измерен с електронна везна модел В10Т, сериан № 712017.

Съставен е протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М 4685/07.11.2014г.

Откритата стока - предмет на нарушението е иззета с разписка за задържане № 0003679 от 07.11.2014 г.

В снетите писмени обяснения Л.К.О. заявява, че той е сложил тютюна при багажа в колата, за да го занесе на свои познати в България.

Продажната цена на недекларираната стока е в размер на 3995,28 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, определена на основание чл.4, т.6 от ЗАДС и чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, във връзка с пар. 1, т.34 от ПЗР на ЗМ.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление .

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Я. . Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № /ЕО/ № 1186/2009г. на Съвета, във връзка с чл.51а, ал.4, т.4 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент №2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент №2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент №2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент №2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент №2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД

 

Л.К.О.   не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока Същият е бил наясно с действащите законови разпоредби. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират превозваните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките, но не е сторило това.

Съдът не споделя доводите на защитата на жалбоподателя относно възражението за  количеството тютюн и начина на определяне на неговата продажна цена.  Продажната цена на количеството намерен тютюн е определена съгласно чл.4, т.6 от ЗАДС и чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, във връзка с пар. 1, т.34 от ПЗР на ЗМ видно от представения протокол/лист 14 и 15 от преписката/.Относно количеството на нарязания тютюн-15000 грама измерен с електронна везна модел В10Т, сериан № 712017 съдът намира,че същата везна отговаря на изискванията на закона и е сертифицирана видно от представените по делото и приети от съда два броя фактури и регистрация за последващи проверки.

Предвид горното съдът намира, че  Л.К.О., ЕГН **********, е превозил на 07.11.2014г. през държавната граница - МП „Малко Търново”  тютюневи изделия - обработен нарязан тютюн - общо 15 000 грама, без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1, във връзка с чл.233, ал.З от Закона за митниците.

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил максималния размер глоба, предвиден в административнонаказателната разпоредба предвидено в закона,предвид обстоятелството, че нарушението е „повторно” съгласно разпоредбата на чл.267, ал.4 от ППЗМ, тъй като същото е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление № 328/2013г. - влязло в законна сила на 20.03.2014г., издадено за нарушение по чл.233, ал.1 във връзка с ал.З от ЗМ.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №765 /24.04.2015 г.   на  Началник на Митница Бургас, с което на Л.К.О., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *********, издаден на 0*/0*/20**г. от МВР - Р., лична карта № *********, издадена на 2*.0*.20**г. от МВР - Р., с адрес: гр. Р., ул. ‘’Л. е.” *, вх.*, ет.* за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена  глоба в размер на  9988 20лв. /девет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и двадесет стотинки/, представляваща 250% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението .

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: