Р Е Ш Е Н И Е

 

                            22.07.2014г.                      гр. Малко Търново

                                                                          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Малкотърновският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРИЯ МОСКОВА

 

при участието на секретар Д.Б. и прокурор Луков, като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 104/2014 г. по описа на съда, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано на основание чл. 365 ал.1 вр. чл.363 ал.1 т.4 предлож.първо от НПК.

С постановление от 18.06.2014 г. прокурор Стоянов от РП – Малко Търново е направил предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на К.И.Б. - ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство 123-54/ 2014 год. по описа на  РУП - Малко Търново,   ДП 53/14 год. на МТРП, за престъпление по чл. 325 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2    от НК и за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на В. Г.Х. – ЕГН ********** обвиняем по досъдебно производство 123-54/2014 год. по описа на  РУП -Малко Търново ,  ДП 53/14 год. на МТРП, за престъпление по чл. 325 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2    от НК.

В съдебно заседание прокурор Луков -представител на държавното обвинение, пледира за налагане на административно наказание по чл. 78а от НК към минималния предвиден от законодателя размер.

В с.з. обвиняемият Б., се явява лично, признава изцяло вината си и моли за за минимално наказание.

 В с.з. обвиняемият Х., се явява лично, признава изцяло вината си и моли за за минимално наказание.

От приложените по делото писмени доказателства по  досъдебно производство 123-54/2014 год. по описа на  РУП -Малко Търново,   ДП 53/14 год. на МТРП, се установи от фактическа страна следното:

Обв. К.И.Б.  с  ЕГН **********, е  роден на *** *** ,  с настоящ адрес ***, не работи, не е осъждан , български гражданин , не е женен, с начално образование, не е освобождаван по реда на чл.78а от НК от наказателна отговорност.

Обв. В. Г.Х. с ЕГН **********, е роден на *** ***, с настоящ адрес ***, работи, не  е осъждан , български гражданин, не е женен, с начално образование , не е освобождаван по реда на чл.78а от НК от наказателна отговорност.

Обвиняемите В. Г.Х. и К.И.Б. ***, познават се отдавна, движат се в една компания и често след употреба на алкохол стават агресивни към хората от селото. На 15.02.2014 год. в заведение “Къпината “ в село Звездец имало дискотека , като в нея бил свидетелят Д.Д. Сл.. Около един часа  през нощта свидетелят Сл. решил да отиде до тоалетната, която била навън от заведението. В този момент пред заведението били обвиняемите В. Х. и К.Б.. Обвиняемият В. Х. викнал към свидетеля  Сл. “Ти правиш ли ми се нещо”. Без никакъв повод в разрез с общоприетите норми на поведение на обществени места обвиняемият В. Х. ударил в лицето св. Сл., а вторият обвиняем К.  Б. минал в гръб на свидетеля Сл. и го ударил отзад. Вследствие на удара св. Сл. паднал на земята  и двамата обвиняеми започнали да го ритат с крака и да го удрят с юмруци по главата. В този момент край тях минала свидетелката Н.Д.А. , която станала очевидец на случилото се. Възмутена от поведението на двамата обвиняеми и чувайки молбите на св. Сл.  и псувните на обвиняемите Б. и Х., отправени към св.Сл. , св.Ангелова влязла в заведението и разказала за случилото се на св. С.Й.Й., св.И.Й.Й. и св.М.Й.М.. Тримата свидетели веднага излезли пред заведението и се помъчили да отърват св. Сл. от безпричинния бой. Двамата обвиняеми започнали да псуват  свидетелите и да се заканват, но преустановили побоя върху св.Сл..

От съдебномедицивското удостоверение № 32/18.02.2014г. се установява, че св.Сл. в следствие на нанесения му от обв.Б. и обв.Х. побой, е получил кръвонасядания на лицето и лявото ухо,  охлузвания по лицето, пръстите на дясната ръка и десния лакът

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че обвиняемите В. Х. и К.Б. са осъществили състав на престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК като на 15.02.2014 год.  около 01.00 часа до заведение “Къпината” в с. Звездец, общ. Малко Търново, в съучастие като съизвършители извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесли побой над Д.Д. Сл..

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанията на обв.Б. ио бв.Х. приетите по делото писмени доказателства, събрани в хода на проведеното 123-54/2014 год. по описа на  РУП -Малко Търново ,  ДП 53/14 год. на МТРП.

Съдът намери, че горепосочените доказателства, обсъдени в своята съвкупност и поотделно, категорично установяват описаната и приета от съда за установена фактическа обстановка.

По безспорен начин се доказа авторството на деянието, а именно, че на инкриминираната дата и място, обвиняемите  В. Х. и К.Б. са осъществили състав на престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК като на 15.02.2014 год.  около 01.00 часа до заведение “Къпината” в с. Звездец, общ. Малко Търново, в съучастие като съизвършители извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесли побой над Д.Д. Сл.. 

От правна страна:

           При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че обвиняемия  В. Х. в съучаствие като съизвършител с К.Б. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.325 ал.1 от НК.

От обективна страна обвиняемия  В. Х. в съучастие като съизвършител  с К.Б. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл побой над Д.Д. Сл. -престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

              От субективна страна - обвиняемите  В. Х. и в съучастие като съизвършител  с К.Б. е действал при условията на пряк умисъл, като е съзнавали че показва /демонстрира/ пренебрежение към обществото и неуважение към неговите членове,  съзнавал е и общественоопасния характер на своето деяние, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици от него и е искал настъпването им.   Причина за извършване на престъплението е ниското правно съзнание и култура на обвиняемите  В. Х. и незачитането на установения в страната ред за поведение в обществото, незачитането спокойствието на гражданите и липсата на морални задръжки.

           При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че обвиняемия  К.Б. в съучастие като съизвършители с В. Х. от обективна и субективна страна е осъществила състава на престъплението по чл.325 ал.1 от НК.

От обективна страна - обвиняемия  К.Б. в съучастие като съизвършители  с В. Х.  е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като нанесъл побой над Д.Д. Сл. -престъпление по чл.325 ал.1 от НК. 

      От субективна страна - обвиняемия  К.Б. в съучастие като съизвършител  с В. Х.  е действал при условията на пряк умисъл, като е съзнавал, че показва /демонстрира/ пренебрежение към обществото, неуважение към неговите членове, съзнавал е и общественоопасния характер на своето деяние, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици от него и е искал настъпването им. Причина за извършване на престъплението е ниското правно съзнание и култура на обвиняемите  К.Б. и незачитането на установения в страната ред за поведение в обществото, незачитането спокойствието на гражданите и липсата на морални задръжки.

           По вида и размера на наказанието:

За извършеното от К.Б. престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години или пробация, както и обществено порицание.

Обв.К.Б. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване н инкриминираното деяние, като спрямо лицето целите на чл.36 от НК  успешно  могат  да  бъдат  постигнати  чрез налагане на административно наказание. Налице са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на К.Б..При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с относително по-ниска степен на обществена опасност от останалите от същия раздел. С ниска степен на обществена опасност е и самият обвиняем предвид липсата на други предходни простъпки, както и с оглед искреното му съжаление за стореното, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи. От друга страна, съдът взе предвид, имущественото състояние на обвиняемия К.Б. и по-точно обстоятелството, че същият е безработен. Предвид посочените обстоятелства и на основание чл.78а ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор административно наказание “глоба” в размер на предвидения в закона минимум от 1000 /хиляда/ лева.

Обв. В. Х. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване н инкриминираното деяние, като спрямо лицето целите на чл.36 от НК  успешно  могат  да  бъдат  постигнати  чрез налагане на административно наказание. Налице са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на В. Х..При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с относително по-ниска степен на обществена опасност от останалите от същия раздел. С ниска степен на обществена опасност е и самият обвиняем предвид липсата на други предходни простъпки, както и с оглед искреното му съжаление за стореното, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи. От друга страна, съдът взе предвид, имущественото състояние на обвиняемия В. Х. и по-точно обстоятелството, че същият е с минимално трудово възнаграждение. Предвид посочените обстоятелства и на основание чл.78а ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор административно наказание “глоба” в размер на предвидения в закона минимум от 1000 /хиляда/ лева.

Мотивиран от горното и на основание  чл.378, ал.4 от НПК, съдът

 

Р       Е      Ш       И :

 

ПРИЗНАВА  К.И.Б.  с  ЕГН **********,   роден на *** *** ,  с настоящ адрес ***, не работи, неосъждан, български гражданин, неженен, с начално образование , ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.02.2014 год.  около 01.00 часа до заведение “Къпината” в с. Звездец, общ. Малко Търново, в съучастие като съизвършител с В. Г.Х. с ЕГН **********, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл побой над Д.Д. Сл.- престъпление по чл.325 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 вр. с чл.325 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА  В. Г.Х. с ЕГН **********, е роден на *** ***, с настоящ адрес ***, работи, не  е осъждан , български гражданин, не е женен, с начално образование, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.02.2014 год.  около 01.00 часа до заведение “Къпината” в с. Звездец, общ. Малко Търново, в съучастие като съизвършител с К.И.Б.  с  ЕГН **********, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл побой над Д.Д. Сл.- престъпление по чл.325 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 вр. с чл.325 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Бургаски окръжен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ :