Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                29.11.2012г.                   гр.Малко Търново,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На двадесет и девети ноември             две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от Мария Москова  гр.дело №   103 по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.330 от ГПК, образувано по предявена  молба с правно основание чл.50 от СК от Б.П.Г. с ЕГН ********** ***»** и М.С.Г. с ЕГН ********** ***. Молителите твърдят, че  са съпрузи от 13.06.2010г., който брак е първи и за двамата, и от брака нямат родени деца. Заявяват, че са стигнали  до сериозно и непоколебимо съгласие да поискат от съда прекратяване на брака по взаимно съгласие, тъй като брака им е дълбоко и непоправимо разстроен, без  да се изследват мотивите и причините. Ведно с молбата представят за одобрение от съда и писмено споразумение, с което уреждат личните и имуществените си отношения, издръжката между съпрузите и фамилното име.  Молят съда да постанови решение, с което да допусне развод по взаимно съгласие  и прекрати сключеният  между тях  граждански брак без да издирва мотивите им за прекратяване на брака, като одобри изцяло постигнатото между тях споразумение.

         В с.з., съпрузите, редовно призовани, се явяват лично и потвърждават , че са стигнали до сериозно и непоколебимо съгласие да поискат от съда прекратяване на брака по взаимно съгласие, тъй като брака им е дълбоко и непоправимо разстроен, без  да се изследват мотивите и причините.

Съдът, след като разгледа молбата и прецени доказателствата по делото във връзка с доводите на молителите и съобразявайки особените правила на чл. 330 ГПК приема следното:

Молителите Б.П.Г. с ЕГН ********** ***»** и М.С.Г. с ЕГН ********** *** са съпрузи, бракът помежду им, първи и за двамата е сключен на ***.***.2010г. в община Малко Търново, за което е съставен Акт за гр. брак №***********от същата дата. От този брак молителите нямат родени деца.

Данните по делото сочат на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, дължащо се на причини, неподлежащи на обсъждане и изясняване предвид безспорния и охранителен характер на настоящето производство, а от друга страна е налице сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите да се разведат, в което съдът се убеди непосредствено, изслушвайки изразените становища от всеки един от тях в съдебното заседание.

Представеното споразумение по разбиране на съда отговаря на изискванията на чл. 51 СК, като урежда всички последици от развода. Ето защо и предвид изложеното по-горе споразумението следва да бъде утвърдено и с настоящето съдебно решение се допусне развод по взаимно съгласие на молителите и бракът им бъде прекратен, поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство.

При този изход на делото двамата молители следва да заплатят по сметка на Районен съд–Малко Търново сумата в размер на 15.00 лева- доп. държавна такса за допускане на развода (съставляваща разликата между първоначално внесената д. т. и пълния й размер от 40 лева съгласно чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК –обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008г. и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  БРАКА между Б.П.Г. с ЕГН ********** ***»** и М.С.Г. с ЕГН ********** ***, сключен на **.**.2010г. в гр. Малко Търново, обл. Бургас с Акт за граждански брак № *****/ **.**.2010г., поради настъпило в брака дълбоко и непоправимо разстройство, като ДОПУСКА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ при условията на чл. 50 СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите Б.П.Г. с ЕГН ********** ***»** и М.С.Г. с ЕГН ********** *** СПОРАЗУМЕНИЕ по смисъла на чл. 51 СК, по силата на което:

1. Относно семейното жилище, представляващо апартамент № 5, находящо се в град **, което е изключителна собственост на Д** П** С. –майка на съпругата, след прекратяването на брака  ще се ползва от съпругата М.С.Г..

2. Съпрузите заявяват, че не притежават придобити по време на брака недвижими имоти и вещни права върху тях.

3. Съпрузите заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака, са разделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно тях.

4. Съпрузите заявяват, че личните вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както  се ползват сега.

5. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

6. След развода М.С.Г. с ЕГН ********** ще  носи  за в бъдеще предбрачното си фамилно име К************

ОСЪЖДА  Б.П.Г. с ЕГН ********** и М.С.Г. с ЕГН ********** с посочени по-горе адрес ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на РАЙОНЕН СЪД –МАЛКО ТЪРНОВО  сумата 15 лева (петнадесет) лева, представляваща допълнителна държавна такса за допускането на развода, както и 5 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи обжалване – чл. 330, ал. 5 ГПК.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: