Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      05.04.2017г.              гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                            граждански състав

На   тридесети март                         две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. №101 по описа на РС-Малко Търново за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

           Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Н.А.А. със съдебен адрес:***, офис ** адв.Л.А.Г.-БАК, ПРОТИВ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец” на „Югоизточно държавно предприятие“ДП със седалище и адрес на управление:  с.Звездец, общ.Малко Търново, обл.Бургас, ул.“Петрова нива“ № 7, вписано в Агенцията по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК: 2016176540115, представлявано от инж.** – Директор,  с която са предявени субективно съединени искове с правно основание чл.357, във вр. с чл.344, ал.1, т.1, т.2, т.З и т.4, във вр. с чл.220, ал.1, чл.225, ал.1, чл.228 и чл.128 от Кодекса на труда.С нарочна молба е направено допълнение към исковата молба да бъде включен и иска по чл. 224,ал.1 от Кодекса на труда.

        Ищеца твърди,че на основание безсрочен трудов договор от 09 февруари 2005 год. заемала длъжността „юрисконсулт” в Държавно горско стопанство Звездец. На 16 септември 2016 год., работодателят и връчил Заповед № **. за прекратяване на трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т.2 - съкращаване на щата, в 08 часа и 9 минути и веднага освободила заеманото от нея работно място, без право дори да си качи работени от нея файлове от компютъра. Твърди ,че:

       1.Не е спазена предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда, което е предпоставка за незаконност на уволнението й, дори без да се разглежда спора по същество, съгласно чл. 344, ал.З от Кодекса на труда.

       2.За да предприеме законно уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т.2 съкращаване на щата от Кодекса на труда, с който е обвързан е длъжен да попита писменно конкретното лице, което ще бъде засегнато, за наличие на обстоятелствата, касаещи правото на предварителна закрила при уволнение.

       3.Работодателят  не е поискал от нея информация за наличие или липса на изброените обстоятелствата, включени под закрилата  в чл.ЗЗЗ, ал.1-5 от КТ и съответно при наличие на такива, да поиска разрешение от инспекцията по труда, преди предприемане на действия по уволнение.

    4. Не е спазена разпоредбата на чл. 48. от раздел II от Колективния трудов договор сключен на 05.01.2015 год. между директора на ДЕС и синдикалната организация на ниво Държавно горско стопанство при Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОЕСДП) към КНСБ, със срок на действие до 31.12.2016 год.,  и следователно нарушена е и разпоредбата на чл. 333, ал. 4 „Закрила при уволнение от Кодекса на труда”.

       5.Твърди, че не е спазена и разпоредбата на раздел II, чл. 20, ал.2 от Колективния трудов договор на работещите в ТП „ДГС Звездец”, а именно преди пристъпване към съкращаване или връчване на предизвестие на работниците и служителите, които ще бъдат засегнати от промените, работодателят задължително предоставя информация за свободните работни места в Държавното предприятие и Държавните горски и ловни стопанства, и условията за заемането им.

       6. На 16 септември 2016 год., когато е издадена Заповед № **. за прекратяване на трудовото й правоотношение, Директорът е бил в законоустановен отпуск, но въпреки това заповедта носи неговият подпис.

        7.Директора на ТП „ДГС Звездец” не и е изплатил пълният размер на обезщетението за неспазено предизвестие по чл.220 ал.1 от КТ. Същият не е начислил и изплатил 1351,50 лв. (хиляда триста петдесет и един лева и петдесет стотинки), а брутното и възнаграждение, което  получила за последния отработен от нея месец август (предхождащ датата на освобождаването и), въз основа на който се изчисляват дължимите обезщетения по КТ, е 1503,36 лв. (хиляда петстотин и три лева и тридесет шест стотинки).

       8.Работодателят неправилно е изчислил брутното й възнаграждение, като е включил само размера на основната заплата и възнаграждението й за придобит трудов стаж и професионален опит и не е спазил определените изисквания за изчисляване на обезщетението, съгласно чл. 228 от Кодекса на труда и чл.15, във връзка с чл.17 ал.1, т.З от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и раздел V от Колективния трудов договор, а именно да включи и начислените и изплатените през месец август 2016 год. „социални прид. сума за месец" в размер на 151,86 лв. (сто петдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки). Тези парични средства са предвидени за храна и имат постоянен характер, т.к. се изплащат редовно, в зависимост единствено от отработеното време, следователно следва да се включат към дължимото обезщетение по чл.220, ал.1 от Кодекса на труда.

         9.Твърди, че Директорът на ТП „ДГС Звездец” не и е изплатил пълният размер на обезщетението за неизползван отпуск, съгласно чл.224 ал.1, във връзка с чл.177 от КТ. Същият й е начислил и изплатил 352,56 лв. (триста петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки), а брутното и възнаграждение, което  получила за последния месец, в който има отработени точно 10 работни дни е месец септември 2016 год., въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение по чл. 224 от КТ.За отработените от нея 10 работни дни  получила брутно възнаграждение от 656,26 лв. (шестотин петдесет и шест лева и двадесет шест стотинки) или за 1 (един) ден неизползван отпуск за 2016 год. следва да заплати 65,63 лева, а за 6 (шест) дни неизползван отпуск, както е посочено в Заповед № **., следва да и се начисли и изплати сумата от 393,76 лв. (триста деветдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки).

 

       Моли съда, да постанови решение, с което да бъде  признато за незаконно уволнението и  да отмени Заповед № **. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец” - инж. **, с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т.2 „съкращаване на щата” от КТ, като незаконосъобразна;

     Да постанови възстановяването й на заеманата преди уволнението длъжност „юрисконсулт” в ТП „Държавно горско стопанство Звездец”;

     Да постанови да бъде поправено основанието за уволнението й, вписано в трудовата й книжка  - чл.328, ал.1, т.2 от КТ.

      Да бъде осъден ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да й заплати сумата от 9020,16 лева (девет хиляди и двадесет лева и шестнадесет стотинки), представляваща обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ за оставането и без работа поради незаконното и уволнение за шест месеца от датата на уволнението и - 16.09.2016 год. до 16.03.2017 год., ведно със законната лихва върху главницата на обезщетението, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

         Да бъде осъден ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да и начисли и заплати сумата от 151,86 лв. ( сто петдесет един лева и осемдесет и шест стотинки ), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.220, ал.1 от КТ, което възлиза на 1503,36 лева (хиляда петстотин и три лева и тридесет и шест стотинки), ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

         Да бъде осъден  ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да й начисли и заплати сумата от 39,62 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.224, ал.1 от КТ, което възлиза на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки), ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

Да бъде осъден ответника да заплати сумата за направените от нея разноски по водене на делото и адвокатски хонорар.

     

      В законоустановения срок ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявените субективно съединени искове като неоснователни и недоказани и моли съда да се присъдят направените по делото разноски. Представят доказателства.

     Съдът приема за установено следното:

 

      Ищцата А. е с място на работа в Държавно горско стопанство Звездец на длъжност:”Юрисконсулт”  на основание безсрочен трудов договор от 09.02.2005г. С писмо с Изх.номер 798/31.08.2016 год.  Директор на ТП ДГС Звездец, е отправил подробно мотивирано писмено предложение до Управителния съвет на ЮИДП-Сливен, като в същото е изтъкнал няколко на брой основателни причини за съкращаването на тази щатна бройка от длъжностното разписание на ТП ДГС Звездец. Към така изготвеното предложение са приложени и Проект на длъжностно разписание и съгласувателно писмо от Синдикалната организация при ТП ДГС Звездец. В отговор на така оправеното от ТП ДГС Звездец мотивирано писмено предложение за съкращаване на щата, с Писмо с вх.№842/15.09.2016 год. на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен, уведомява, че с Протокол №6 от 01.09.2016 год. и Решение на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен на основание чл.170,ал.1,т.4 от Закона за горите и чл.8,т.4 от „Правилника за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие „ се утвърждава ново длъжностно разписание на ТП ДГС Звездец, считано от 01.09.2016 год., като щатното разписание се намалява с 1 /една/ бройка, като се съкращава длъжността „юрисконсулт”,с което общата численост се променя от 29 бр. на 28 бр. щатен персонал. Предоставено е и ново утвърдено от Директора на ЮИДП- Сливен „Длъжностно разписание” от 01.09.2016 год.

 

            Последвала е атакуваната в настоящия процес Заповед № 3/16.09.2016г. на Директора на ТП”Държавно горско стопанство Звездец”, с която, на основание чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ, е  утвърдено Длъжностно разписание, в сила от 01.09.2016 год. в изпълнение на  Протокол №6 от 01.09.2016 год. и Решение на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен на основание чл.170,ал.1,т.4 от Закона за горите и чл.8,т.4 от „Правилника за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие и е прекратено трудовото правоотношение с ищцата А.., считано от 16.09.2016г., с място на работа: ТП”Държавно горско стопанство Звездец”,  на длъжност:” Юрисконсулт”. Като причини за прекратяване на трудовия договор са посочени: съкращаване на щата в изпълнение на   Протокол №6 от 01.09.2016 год. и Решение на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен на основание чл.170,ал.1,т.4 от Закона за горите и чл.8,т.4 от „Правилника за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие  и утвърдено Длъжностно разписание от 01.09.2016г. за прилагане на нова структура. Заповедта е връчена на лицето на 16.09.2016 г.

      При така установената фактическа обстановка съдът е сезиран с обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. чл.357, във вр. с чл.344, ал.1, т.1, т.2, т.З и т.4, във вр. с чл.220, ал.1, чл.225, ал.1, чл.228 и чл.128 и по чл. 224,ал.1 от Кодекса на труда.

 

            По иска с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1 от КТ:

 

            Следва да се отбележи, че правото на уволнение е субективно потестативно право на работодателя. Законодателят е въвел оборимата презумпция, че всяко уволнение е законно /по аргумент от чл. 344 ал. 1 от КТ/, като същевременно е предоставил субективно процесуално право на уволнения работник или служител да оспори законността на уволнението си, а в тежест на работодателя е да докаже, че е налице презюмираната законност на това уволнение.

         По делото се установи, че трудовото правоотношение с ищцата е било прекратено, на основание чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ.

         Действително, разпоредбата на чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ предвижда две отделни основания за прекратяване на трудовото правоотношение – “закриване на част от предприятието” и “съкращаване на щата”.

         В случая, в уволнителната заповед, като правно основание за прекратяване на трудовия договор е цитирана разпоредбата на чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ, без посочване на предложение 1-во или 2-ро от нея. Това обаче не е било необходимо, тъй като в заповедта словесно е изписана причината за прекратяване на трудовото правоотношение – “съкращаване на щата”, като са посочени и конкретни аргументи за това съкращаване – Протокол №6 от 01.09.2016 год. и Решение на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен на основание чл.170,ал.1,т.4 от Закона за горите и чл.8,т.4 от „Правилника за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие “.   

            С оглед на това, съдът намира, че уволнителната заповед е достатъчно мотивирана. В нея ясно и разбираемо е посочено, че трудовият договор с ищцата се прекратява поради съкращаване на щата. Словесното изписване на причината е по-голяма гаранция за узнаването и разбирането й от адресата, отколкото цифровото й изписване под формата на цитиране на правна норма.

         "Съкращаването в щата" означава премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите, като за законосъобразността на уволнението на това основание е необходимо съкращаването на съответната щатна бройка и по-конкретно на трудовите функции, които тя включва, да е реално.

         Не се спори, а и от представените длъжностни разписания се установи, че длъжността на ищцата –„Юрисконсулт” е съществувала в длъжностното разписание на ответника,  която е съкратена, съгласно длъжностното разписание, в сила от 01.09.2016г .

           Следователно, към датата на уволнението –16.09.2016г., е било налице реално съкращаване в щата относно длъжността, заемана от ищцата.

         Необоснован е следващият довод на ищцата, че заповедта за уволнение не е подписана от Директора на  ТП”Държавно горско стопанство Звездец” и същият се   е намирал в законоустановен отпуск, но въпреки това е подписал тази заповед без да притежава представителна власт към датата на издаване на заповедта -16.09.2016 год.

        Със Заявление е вх.№ЧР07,3693/09.09.2016 год. Директора на ТП ДГС Звездец е поискал от Директора на ЮИДП-гр.Сливен да му бъде разрешено ползването на платен годишен отпуск за 2016 год. в размер на 13 /тринадесет /работни дни ,считано от 19.09.2016 год. В резултат на това е издадена Заповед №РД -17- 298/09.09.2016 год. на Директора на ЮИДП -гр.Сливен, с която последния е разрешил на Директора на ТП ДГС Звездец ползването на платен годишен отпуск за 2016 год. в размер на 13 /тринадесет /работни дни ,считано от 19.09.2016 год, до 07.10.2016г. вкл. Видно от изложеното, към датата на издаване на Заповед №3/16.09.2016 год. за прекратяване на трудовото й правоотношение Директора на ТП ДГС Звездец е разполагал с предоставената му от закона работодателска власт, като едва от 19.09.2016 год. по силата на горецитираната Заповед №РД -17-298/09.09.2016 год. на Директора на ЮИДП -гр.Сливен е отпочнал ползването на разрешения му платен годишен отпуск., още повече, че ищцата не е оспорила автентичността на документа.

            На следващо място, ищцата счита, че уволнението й е незаконно, тъй като работодателят не е събрал от нея информация относно предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от КТ. Същевременно ищцата не се позовава на никоя от хипотезите на чл. 333 от КТ, нито има данни в трудовото й досие по отношение на нея да е налице някоя от тези хипотези, а именно: да е майка на дете до 3-годишна възраст, да е трудоустроена, да боледува от болест, определена в Наредба № 5/20.02.1987 г., към момента на уволнението да е започнала ползването на разрешен отпуск.

         Закрилата по чл. 333 от КТ има обективен характер и цели да запази работника от неблагоприятните последици на уволнението по социални и хуманни критерии. Тя се прилага независимо от това дали работодателят е бил уведомен за заболяването на работника и дали са представени медицински документи за него. За нейното приложение има единствено значение дали към датата на уволнението работникът е страдал от заболяване, посочено в чл. 1 от Наредба № 5 от 1987 г., като изключение се допуска само когато работникът умишлено е въвел работодателя в заблуждение, че не страда от заболяване, за което се предвижда закрила /в този смисъл Решение № 355/17.06.2010 г. по гр.д.№ 477/2010 г. на ВКС, IV г.о., Определение № 1171/31.10.2011 г. по гр.д.№ 723/2011 г. на ВКС, III г.о./.  В случая обаче, ищцата нито твърди, нито има данни в трудовото й досие към момента на уволнението да е страдала от някоя от болестите по чл. 1 ал. 1, т. 1-6 от Наредба № 5/1987 г.

         С оглед на изложеното, доводът на ищцата за незаконност на уволнението й поради неспазване на предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от КТ, е неоснователен.

            Другите доводи на ищцата при оспорване на уволнението, са че работодателят не е извършил подбор, както и че след прекратяване на трудовото правоотношение с нея, той е назначил нови служители, без да й предложи свободните длъжности.

         Тези доводи също са неоснователни. От обсъденото по-горе длъжностно разписание, действало преди уволнението, се установи, че ищцата е заемала единствената щатна бройка за длъжността – „Юрисконсулт”, при което работодателят не е бил длъжен преди прекратяване на трудовото й правоотношение да извърши подбор по реда на чл. 329 от КТ. Когато дадената длъжност се изпълнява единствено от съкращавания работник или служител, какъвто е настоящия случай, правото на подбор по смисъла на чл. 329 от КТ е уредено в полза на работодателя и отказът му да се ползва от него, не подлежи на съдебен контрол. Единствено, когато няколко работници или служители заемат еднакви или сходни трудови функции, правото на подбор се превръща в задължение и изпълнението му подлежи на съдебен контрол.

        Другите доводи на ищцата при оспорване на уволнението, са че работодателят не е спазил разпоредбата на чл.48 от раздел II от Колективния трудов договор, сключен на 05.01.2015 год. между директора на ТП ДГС Звездец и синдикалната организация при ТП ДГС Звездец.

        Тези доводи също са неоснователни. С писмо с изх.№796/31.08.2016 год. Директора на ТП ДГС Звездец е отправил писмено запитване до Председателя на Синдикалната организация при ТП ДГС Звездец за изразяване на становище, относно съкращаване на длъжността „юрисконсулт” с цел оптимизиране на работата в ТП ДГС Звездец.Във връзка с така отправеното искане за становище, Председателят на синдикалната организация при ТП ДГС Звездец, г-жа С** П**като представляващ синдикалната организация е дала писмено предварителното си съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.328,ал.1,т.2,предл. второ от Кодекса на труда. От така проведените преговори между работодателя и синдикалната организация, относно предстоящото съкращаване на щата в ТП ДГС Звездец е съставен Протокол от 31.08.2016 год.

        По всички изложени до тук съображения, съдът счита, че уволнението на ищцата е извършено законосъобразно. По безспорен начин се установи, че е било налице реално съкращаване на длъжността, която е заемала ищцата, като самото прекратяване на трудовия договор съвпада с влизането в сила на новото длъжностно разписание. Освен това съкратена е била единствената щатна бройка за длъжността –„Юрисконсулт”, поради което и за работодателя не е съществувало задължение да прави подбор. Утвърждаването на новото длъжностно разписание е станало от органа, който разполага с тази власт – съгласно Протокол №6 от 01.09.2016 год. и Решение на Управителния съвет на ЮИДП-Сливен на основание чл.170,ал.1,т.4 от Закона за горите и чл.8,т.4 от „Правилника за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие.       

      Ето защо, съдът счита, че предявеният иск с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1 от КТ за признаване на уволнението на ищцата по Заповед № 3/16.09.2016г. на Директора на ТП ДГС Звездец  за незаконно и неговата отмяна, се явява неоснователен, поради което следва да бъде отхвърлен. При този изход на процеса относно главния иск, следва да бъдат отхвърлени и акцесорните, обусловените от него искове по чл. 344 ал. 1, т. 2 от КТ - за възстановяване на ищцата на предишната работа – „Юрисконсулт” при ДГС-Звездец, и иск по чл. 344 ал. 1, т. 3 от КТ - за заплащане на сумата 9020.16лв., представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ за оставане без работа, считано от датата на уволнението-16.092016г. но за не повече от 6 месеца, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска -14.11.2016г. до окончателното изплащане, както и да бъде осъден ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да и начисли и заплати сумата от 151,86 лв. ( сто петдесет един лева и осемдесет и шест стотинки ), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.220, ал.1 от КТ, което възлиза на 1503,36 лева (хиляда петстотин и три лева и тридесет и шест стотинки), ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и да бъде осъден  ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да й начисли и заплати сумата от 39,62 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.224, ал.1 от КТ, което възлиза на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки), ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане.

      С оглед изхода на процеса, следва да се отхвърли и искането на ищцата да й бъдат присъдени направените от нея разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 1921 лева. 

     Предвид разпоредбите на чл. 359 от КТ и чл. 83 ал. 1, т. 1 от ГПК, ищцата не дължи заплащане на разноски по производството, но не е освободена от заплащането на адвокатско/юрисконсултско възнаграждение. В случая е направено искане от  ответника за присъждане на направените от него разноски по делото, които са в размер на 1800.00 лева – адвокатско възнаграждение

        

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                                  Р    Е    Ш    И:

 

        ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни, предявените от Н.А.А. със съдебен адрес:***, офис ** адв.Л.А.Г.-БАК ПРОТИВ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец” на „Югоизточно държавно предприятие“ДП със седалище и адрес на управление:  с.Звездец, общ.Малко Търново, обл.Бургас, ул.“Петрова нива“ № 7, вписано в Агенцията по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК: 2016176540115, представлявано от инж.** – Директор,  обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, 2 и 3и 4 от КТ, за признаване на уволнението й по Заповед № 3/16.09.2016г. на Директора на ТП ДГС Звездец, за незаконно и неговата отмяна, искове по чл. 344 ал. 1, т. 2 от КТ - за възстановяване на ищцата на предишната работа – „Юрисконсулт” при ДГС-Звездец, и иск по чл. 344 ал. 1, т. 3 от КТ - за заплащане на сумата 9020.16лв./девет хиляди и двадесет лева и шестнадесет стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ за оставане без работа, считано от датата на уволнението-16.092016г. но за не повече от 6 месеца, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска -14.11.2016г. до окончателното изплащане, както и да бъде осъден ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да й начисли и заплати сумата от 151,86 лв. ( сто петдесет един лева и осемдесет и шест стотинки ), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.220, ал.1 от КТ, което възлиза на 1503,36 лева (хиляда петстотин и три лева и тридесет и шест стотинки), ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и да бъде осъден  ТП „Държавно горско стопанство Звездец” да й начисли и заплати сумата от 39,62 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща дължимата разлика от пълния размер на обезщетението и по чл.224, ал.1 от КТ, което възлиза на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки), ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане.

         ОТХВЪРЛЯ искането на Н.А.А. със съдебен адрес:***, офис ** адв.Л.А.Г.-БАК, за присъждане на направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 1921.00 лв. /хиляда деветстотин двадесет и един лева/.

          ОСЪЖДА Н.А.А. със съдебен адрес:***, офис ** адв.Л.А.Г.-БАК да заплати на ТП”ДГС”-Звездец  направените от него разноски по делото, които са в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин /лева – адвокатско възнаграждение.

         Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок.

           Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: