Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 10.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД , ІІ – ри  наказателен състав, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                         

                                                                     Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М** Д*** , като разгледа докладваното от съдията Дойков  НАХД №  100/2017г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от Г.А.В., ЕГН **********,*** срещу Наказателно постановление № *** от ***.2017г., издадено от Директора на РДГ гр. Б***, с което на жалбоподателя на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, във връзка чл. 266, ал. 1  от Закона за горите, чл. 273, ал. 1 от Закона за горите и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН  за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите му е  наложено наказание „глоба” в размер на 350,00лева.

Жалбоподателят сочи, че наказателното постановление е незаконосъобразно и неправилно, както и че в производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Мотивира и противоречие с материалния закон. В. твърди, че не е извършил вмененото му нарушение по чл. 213, ал.1, т. 1 от Закона за горите. Излага , че е действал съгласно практиката и изискванията на ДГС М** Т**** и съгласно установения технологичен план. Твърди се, че още със съставяне на АУАН , а след това и на НП е било нарушено правото на защита , като това се отнасяло до лицата издали съответните актове . Не била изяснена и субективната страна на деянието, като жалбоподателят твърди, че не е виновен за стореното. На последно място се излага, че не били изложени всички обстоятелства, от които коректно да се възприеме съставомерността на деянието. Алтернативно се излага виждане за маловажност на деянието.

В хода на съдебното заседание жалбоподателят се явява лично и с адв. М** З***, АК Бургас. Подадената жалба се поддържа изцяло, като мотивите й се доразвиват.

Административнонаказващият орган – РДГ гр. Б***, чрез процесуалния си представител – гл. юрисконсулт Ю*** М** заема становище, че извършеното нарушение е безспорно доказано по делото. Счита , че правилно е определен размера на глобата. Пледира за цялостно потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 31.08.2017г. свидетелите А.Д.Д. и С.Д.С. – горски инспектори при РДГ Б** изпълнявали служебните си задължения в Община М** Т***. Докато се движили по пътя с. Г*** – гр. М* Т* , забелязали спрян камион – ТИР с натоварена дървесина. Двамата свидетели поискали превозните билети от шофьора, като той им предоставил три билета и четвърти обобщителен , в който било отбелязано, че има издадени пет превозни билета. Служителите на РДГ *** влезли в гората при отдел „195г”. Там от височина видели, че в дерето се товари камион. Товаренето се извършвало с трактор „Ш***” с рег. № ***, който бил управляван от жалбоподателят В..  След като слезли при работниците и машините , двамата проверяващи установили, че товарният автомобил „З***” с рег. №**** бил натоварен със 7пр.м3 дървесина – дъб. При оглед на дървата се установило, че същите няма поставена контролна горска марка. На място служителите не намерили горски надзирател, който експедира дървесината. Проверяващите разпоредили на жалбоподателя, който бил водач на товарната машина да излезе на пътя до ТИР- а , за да се приключи проверката и да му бъде съставен АУАН. Наказаният Г.В. изпълнил разпореждането на горските инспектори, като тръгнал да излиза от гората шофирайки трактора. Малко преди да излязат на асфалтовия път , жалбоподателят и проверяващите били пресрещнати от л.а. „Л** Н***”, с която пътувал свидетелят А*** С***- горски надзирател при ДГС *** Т*****, отговарящ за маркирането и експедирането на дървесината. При срещата им горските иснпектори разпоредили на С**** да ги последва навън до ТИР-а.  С***, след като разбрал какъв е характера на проверката, използвал , че свидетелите А.Д. и С.Д. са продължили напред и маркирал натоварената дървесина с КГМ . След като камионът излязъл на пътя, двамата проверяващи установили поставените марки и дали на А** С*** да напише обяснения. Там били представени и другите два билета за превоз на дървесината , като за тях проверяваните заявили, че били в шофьора на ТИР- а, който бил забравил да ги представи. За констатираното нарушение на жалбоподателя Г.В. бил съставен АУАН №********* от ***.2017г. Въз основа на АУАН е издадено и процесното НП № ***/ ****.2017г. , което е предмет на проверка в настоящото производство.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН № Серия ******** от ****.2017г., НП №****/ ***.2017г., свидетелските показания на актосъставителя А.Д., свидетелитя С.Д., А** С**, обясненията на жалбоподателя , приетите по делото писмени доказателства. 

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

При съставянето на акта и при издаването на НП не са допуснати процесуални нарушения на ЗАНН, които налагат цялостната отмяната на атакуваното наказателно постановление. Както съставеният акт за установяване на административно нарушение, така и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни органи/ (видно от заповед № РД 49-199 от 16.09.2011г. на Министъра на земеделието и храните). Спазен е и срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. При съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление са спазени императивните разпоредби на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

По съществото на казуса, съдът намира за безспорно установени вина и авторство на деянието от страна на Г.А.В., вменено му с акта и съставеното наказателно постановление. Служителите на РДГ *** са установили извършеното административно нарушение – на 31.08.2017г., на територията на  ДГС ** Т***, подотдел 195:г. При него жалбоподателят е натоварил с кран „Ш***” с рег. №***** 7пр.м3 дърва за огрев вид „дъб” нарязани на секции по 1м. без да са маркирани с контролна горска марка. В случая В., като водач на посочения трактор, е натоварил  камиона с процесната дървесина, която не е била маркирана по съответния ред. По делото е безспорно установено, че дървесината не е била маркирана с КГМ преди натоварването й на камиона. Жалбоподателят В. е управлявал машината по време на проверката, като се установи, че „Зил” – а бил спрян на място и товарителната дейност не е била приключила, но установеното количество вече е било в товарния отсек на камиона и е измерено след извеждане на машините от гората. Възражението на защитата, че В. няма вина не може да бъде споделено. Както стана ясно жалбоподателят извършва тази дейност за търговско дружество, т.е. по занятие и следва да е запознат с правилата за работа в горите. На следващо място не е изключващо вината обстоятелството, че по нареждане на свидетеля А*** С*** е извършено товаренето на дървесината по този начин. В. е следвало да знае какви са правилата за маркиране, товарене и транспортиране на дървесината и няма как да се позовава на неправомерно разпореждане от страна на служителя на ДГС ** Т***.

           Предвид всичко гореизложено, при преценката на доказателствената съвкупност, съдът приема за установено по несъмнен начин, че с поведението си, жалбоподателят Г.А.В. е осъществил състава на административното нарушение по смисъла на чл.213, ал.1, т. 1 от ЗГ. В санкционната норма на чл. 266 ал. 1 от ЗГ е предвидено административно наказание „глоба” в размер от 50 до 3 000 лв. Съдът намира ,  че наложената санкция „глоба” е в рамките на посочените размери,  съобразена с обстоятелствата по случая и спрямо изискванията на чл. 27 от ЗАНН. В случая съдът счита, че наказанието в размер на 350.00лева се явява съобразено с целите на чл. 12 от ЗАНН.

Съдът намира , че не са налице и предпоставките за прилагане на чл. 28 от ЗАНН предвид начина на извършване на деянието, извършителя и квалификацията на установените нарушения.

Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН

 

Р   Е   Ш   И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №***** от ***.2017г., издадено от Директора на РДГ гр. Б****, с  което на Г.А.В., ЕГН **********,*** на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, във връзка чл. 266, ал. 1  от Закона за горите, чл. 273, ал. 1 от Закона за горите и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН  за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите му е  наложено наказание „глоба” в размер на 350,00лева като законосъобразно и правилно.

              Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: