М О Т И В И към НОХД № 249/2016 г.

 

         Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Д.А.Д. с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан с обвинение по  чл.183 ал.1  от НК .

 

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за това подсъд.Д. да бъде признат за виновен и му бъде наложено наказание –пробация.

 

Подсъдимият признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда да  му бъде наложено минимално  наказание.

 

 Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Подсъдимият Д.А.Д. към 2009 г. живял заедно с К.В.К. на съпружески начала без официален брак. От това съжителство се родило детето ** А. с ЕГН **********; понастоящем на седем години. В един неуточнен момент след раждането му К. и подсъд. Д. се разделили.

 

През 2015 г. К. подала искова молба в Районен съд М. Търново по СК за присъждане на издръжка от Д. за малолетното му дете В**. По гр. дело N° 33 / 19 май 2015 г. страните по иска сключили спогодба помежду си, с която Д. се съгласил да заплаща от 25 март 2015 г. на сина си В** месечна издръжка в размер на деветдесет лв. чрез неговата майка и законна представителка К.. Съдът е одобрил спогодбата.

 

Въпреки това Д., бидейки безработен, не е платил месечните вноски както следва: за 2015 г. за март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември общо в размер на 900 лв.; за 2016 г. от началото до месец октомври включително, или общо 900 лв. Така неплатените вноски са в общ размер на 1800 лв.

 

            Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

 

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

          При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият Д.   е осъществил състава на престъпление по чл.183,ал.1 от НК  за това ,че  след като е бил осъден с влязло в сила решение по гр. дело № 33 / 19 май 2015 г. на МТРС да плаща издръжка на своето малолетно дете ** А. в размер на деветдесет лв. месечно, съзнателно не е изпълнил задължението си за повече от две месечни вноски, както следва: за 2015 г. за месеците март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември - десет вноски общо за 900 лв.; и за 2016 г. от януари до октомври включително - също десет вноски за 900 лв., или общ размер от 1800 лв.

                 Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по

смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

При определяне на наказанието съдът съобрази обстоятелството,че подсъд.Д. се разкайва,изразява съжаление и обещава за напред да плаща издръжка.От друга страна съдът съобрази обстоятелството ,че подсъд.Д. е осъждан както и размера на неплатената издръжка.Поради което съдът му наложи наказание със съответните пробационни мерки.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

           

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: