М О Т И В И

към присъда № 16 от 29.11.2016г.

по НОХД № 248 по описа на Районен съд гр. Малко Търново за 2016 год.

            Съдебното производство е образувано по повод обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Малко Търново против подсъдимия Е.В.Н., ЕГН **********,***  с обвинение в това, че на 31.10.2016г., около 13.15 часа, в гр. М* Т**, по ул. „К* Б**  до младежкия дом е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „О**“ модел „К**“ с рег. № *** след употреба на наркотично вещество съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол , установено по надлежния ред с полеви наркотест  установено с техническо средство полеви наркотест **– престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

            С разпореждането за насрочване на съдебното заседание е посояено, че производството ще протече по реда на гл. 27 от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.

            Прокурорът поддържа обвинението. Пледира за осъдителна присъда. Предлага  подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание глоба в размер на 1000лв.

            Подсъдимият се явява в съдебно заседание лично и с адв. Д* К*, АК Бургас. Подсъдимият заявява , че разбира обвинението. В съдебно заседание се признава за виновен, разбира последствията от провеждането на съкратеното съдебно следствие по реда на гл. 27 от НПК.  Защитникът на подсъдимия счита, че следва да се приложи чл.78а от НК и пледира Н. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание глоба. В изложението си не оспорва фактическата обстановка. Моли, при определяне размера на наказанието същото да бъде в минимален размер, с оглед обстоятелството, че подзащитният му е безработен и завишен размер на наложената глоба би се явил непосилен за клиента му.

            След преценка на събраните  по делото  доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за  установено  от фактическа страна следното :

            Подсъдимият Е.В.Н., ЕГН **********,*** е български гражданин , със средно образование, неженен, безработен.

            Според приложените писмени доказателства, подсъдимият Н. е правоспособен водач на МПС, категории „В” и „М”  и се води на отчет в сектор “ПП-КАТ” при ОД на МВР-гр.Бургас.

            На 30.10.2016г. подсъдимият бил в компанията на свои приятели в гр. Царево. Там Н. потребил марихуана. На 31.10.2016г. подсъдимият управлявал лек автомобил – посоченият „О*К*“ с рег. № *** , като се движел в гр. М* Т** по ул. „К* Б**”, до „Младежкия дом“ в града. В района се провеждала специализирана полицейска операция и водачът Н. бил спрян от свидетеля Я* И* А* и колегата му Р* Ж* – служители на РУ МВР Малко Търново. Подсъдимият Е.Н. бил изпробван за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство „Дрегер“ , като пробата била отрицателна. След това Апостолов извършил и тестване с полеви наркотест **. При изследването се установило, че пробата на Н. е положителна за употребени наркотични вещества, в случая тетрахидроканабинол /ТНС/. След положителния резултат на подсъдимия Н. бил връчен талон за медицинско изследване, но последният отказал за даде проба от кръв за химичен анализ.

            Изложената фактическа обстановка се потвърждава от обясненията на подсъдимия Е.В.Н., показанията на свидетеля Я* И* А*, приложените по делото писмени доказателства. Показанията на свидетеля са ясни , точни и се намират във връзка с останалите събрани доказателства. Подсъдимият изцяло признава изложената в обвинителния акт фактическа обстановка и това признание кореспондира с останалите писмени и гласни доказателства по делото, поради което Съдът ги кредитира изцяло.

            При така установената фактическа обстановка Съдът призна подсъдимия Е.В.Н.,  роден на ***г. в гр. С**, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, с адрес: *** за виновен в това  , че  на 31.10.2016 г. около 13.15 часа в гр. **   управлявал МПС - лек автомобил марка **  след употреба на наркотично вещество съдържащо активен компонент  тетрахидроканабинол / ТНС/ , установено по надлежния ред с полеви наркотест **– престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

            От обективна страна подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние на визираното престъпление, като е управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество – канабис и това обстоятелство е установено по надлежния ред – с техническо средство полеви наркотест **. Канабисът е високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Същият съдържа активно наркотичнодействащо вещество – тетрахидроканабинол / ТНС/ .

            От субективна страна, подсъдимият е осъществил престъплението виновно, при форма на вината «пряк умисъл» по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – несъмнено е съзнавал, че  е употребил наркотично веществото, което няма легална употреба и подлежи на забрана и контрол по реда на ЗКНВП и въпреки забраната за управление на превозно средство под въздействие на наркотични вещества е извършил общественоопасното деяние, като е управлявал автомобила.

            Престъплението по чл.343б ал.3 от НК се наказва с „Лишаване от свобода” от една до три години, и с „Глоба” от 500 до 1 500 лева. Подсъдимият Е.Н. не е осъждан, до момента не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК. От извършеното престъпление не са причинени съставомерни имуществени вреди. За подсъдимия в случая кумулативно са налице всички предпоставки по чл.78а, ал. 1 от НК, и отсъстват пречки, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343б ал.3 от НК, като му се наложи административно наказание.

            При определяне на административното наказание съдът, съобразно разпоредбите на Закона, обсъди тежестта на деянието, подбудите за неговото извършване, смекчаващите вината и отговорността обстоятелства - самопризнанията на подсъдимия, изразеното съжаление и критично отношение на поведението му, осъществяващо състав на престъпление по транспорта, коректното му процесуално поведение, липсата на трудовата ангажираност  и липсата на отегчаващи вината обстоятелства.

            Предвид гореизложените обстоятелства относно деянието и личността на извършителя, като съобрази превантивната и превъзпитателна функция на административното наказание по отношение на личността на дееца, съдът намери, че на подсъдимия следва да бъде отмерено административно наказание „Глоба” в минималния установен от закона размер – 1000 лева, което в пълна степен съответства на личните характеристики а дееца и на обществената опасност на извършеното. Определи се и наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, предвидено наред с наказанията „Лишаване от свобода” и „Глоба” за престъплението по чл.343б ал.3 от НК, за срок от 10/десет/ месеца. Същото като размер е под средното определено в закона, но над определения минимум. Размерът му се съобрази с вида на извършеното деяние, както и предоставените данни от справката за налаганите на Н. наказания за нарушения при управление на МПС. 

            На основание чл.53, ал.1, б.„а” от НК следва да се отнеме в полза на Държавата вещественото доказателство полеви наркотест ** с № **, който да бъде унищожен като вещ без стойност след влизане на присъдата в сила.

 

            Мотивиран от гореизложеното, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: