Мотиви  по НОХД № 242/2016г. по описа на РС-Малко Търново

 

         Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против А.А.Г. с ЕГН **********, роден на ***г***. **, живеещ в същия град на ул. **, женен, неосъждан, безработен с обвинение по чл.343в, ал.2, НК.

В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание при условията на чл.78 А от НК.

Подс. Г.  редовно призован, се явява лично.Моли съда да приложи чл.78 а от НК, като го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба.

Защитата на подсъдимия Г. пледира за приложение на чл.78А от НК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъд. А.А.Г. на **. управлявал МПС ** в с. ** Същият обаче бил неправоспособен водач и след като бил спрян за проверка от органите на РУ М. Търново, на него му бил съставен ** от **., а впоследствие въз основа на акта началникът на РУ М. Търново М. Т** издал и наказателно постановление N9 16-0299- 000099 от дата 25 май 2016 г.

С това НП на Г. са му били наложени наказания „глоба" за три извършени нарушения, едното от които е управление на МПС без да е правоспособен водач- чл.150 ЗДвП. /вж. стр.5/.

Въпреки това обаче подсъд.Г. отново управлявал МПС преди да изтече едногодишният срок от предходното му наказване за такова нарушение: на 30 септември 2016 г. около 16,00 часа на входа на М. Търново от Бургас управлявал л.а. **. Бил спрян за проверка мл. автоконтрольора свидетеля **, служител при РУ М. Търново. Оказало се, че подсъдимия няма СУМПС. С това той е осъществил състава на чл.343в, ал.2 НК, като деянието е извършено от него виновно при форма на вината „пряк умисъл".

Разпитан в хода на досъдебното производство и по време на съдебното следствие Г. признава извършеното от него, както и вината си; изразява съжаление.

 

            Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –обяснения на подсъдимия,показания на св. А., и писмените доказателства по БП. № 159/2016г. по описа на РУП-Малко Търново, прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянията си подс.Г.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в, ал.2  от НК, като  на  30 септември 2016 г. около 16,00 часа на главен път 1-9 на входа на М. Търново от Бургас е управлявал МПС л.а. ** без да има СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № **, влязло в сила на 7 юни 2016 г. за управление на МПС без съответното СУМПС.

            След извършената преценка на данните по делото и на отегчаващите и смекчаващите вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства съдът констатира, че в конкретния случай съдът следва да приложи разпоредбата на чл.78А от НК.За престъплението по чл.  343 В, ал.2, от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева. Видно от свидетелството за съдимост , подсъдимия не е осъждан.С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

          При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия Г. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.                                  

         Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: