МОТИВИ АНД № 226/2016г на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла мотивирано постановление по ред на чл. 375 НПК против К.Х.Д. , ЕГН **********роден на ***г. в гр. Бургас,  български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:***, за извършено от него престъпление по чл. 345 от НК за това че: на 21.09.2016г. на разклона за с. Сливарово , общ. Малко Търново, посредством К** С**М*/ наказателно неотговорен/, си служил с контролни знаци издадени за друго МПС марка „Ф* Т*“ с оригинален регистрационен номер **** с контролни знаци издадени за друго МПС – „З* – **“ с ДКН ****.

Представител на Районна прокуратура не се явява в съдебна зала.

Деецът К.Д. редовно призован се явява лично. Дава обяснения, като съжалява за стореното.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

В хода на разследването по ДП е установено следното . На 21.09.2016г. свидетелят Я* Н* Н*в   – служител на РУ МВР Малко Търново бил уведомен от свои колеги при ГПУ М. Търново , че в района на с. Сливарово, общ. Малко Търново са установили микробус марка „Ф* Т*“ с поставени на него регистрационни табели с №***. Автомобилът е бил управляван от свидетеля К* С* М*в, с. Крушевец, общ. Созопол . При проверката било установено, че поставените регистрационни табели са от товарен автомобил марка „З*“. При справката с рама на автомобил „Форд“ с № ******** , било установено, че на съответните места следва да са поставени табели с №******. Свидетелят М* обяснил, че микробусът е собственост на работодателя му К.Д. и бил докаран в района на платформа, като трябвало да служи за склад и зареждане с гориво на багер, с който дружеството на последния извършвало изкопни работи в района. Самите табели били поставени от К.Д. , който обяснил, че е взел същите от товарен автомобил „З*“ и ги поставил на „Ф**“ – а. Според него и двете МПС били пред бракуване , със свалени табели и той по грешка поставил тези от „З*“ – а на процесното МПС.

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в ДП №** / 2016г. на РУ МВР Малко Търново.

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  деецът К.Х.Д. , ЕГН **********роден на ***г. в гр. Бургас,  български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:*** е осъществил престъпния състав на чл. 345 от  НК. Същият  на 21.09.2016г. на разклона за с. Сливарово, общ. Малко Търново, посредством К* С* М*/ наказателно неотговорен – не осъзнавал общественоопасния характер на деянието/, си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство -  издадени за моторно превозно средство – „З*“ с регистрационен номер *** поставени на моторно превозно средство марка „Ф* Т*“ с регистрационен номер **

От обективна страна изпълнителното деяние на чл. 345 от НК изисква служене с контролни знаци , издадени за друго МПС или знаци , неиздадени от съответните органи. В настоящия случай Д. е реализирал първата хипотеза, като е поставил на товарен автомобил „Ф* Т*” с № на рамата №**** , контролните знаци с № **издадени за подобен товарен автомобил „З**“, вместо тези с № **.  След това Д. е предоставил посоченото МПС „Ф*“ на свидетеля М* за управление в района на с. Сливарово, общ. М. Търново,  с което е осъществил деянието .  

От субективна страна Д. е извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване. Причини за извършване на деянието са незачитане на установения правов ред и ниска правна култура.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени ниска. Д. е неосъждан . Обвиняемият е съдействал на органите за разкриване на обективната истина , изразеното от него разбиране на извършеното деяние и изказаното съжаление от постъпката. Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното от дееца деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лева , няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди,  деецът  не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че К.Х.Д. ,  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл. 345 от НК.

Размерът на наказанието беше съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца, както и с имотното състояние на Д.. Деецът е  пълнолетен и в работоспособна възраст. Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на К.Д.,  каквато е и основната цел на закона, е към минималния  размер, а именно глоба от 1000.00 лв., платими в полза на ДържаватаОпределянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

По отношение на веществените доказателства - два броя регистрационни табели ДКН № А6596АМ, съдът постанови същите да бъдат иззети в полза на държавата и в последствие унищожени , като вещи без стойност.

По делото няма направени разноски.

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: