М О Т И В И към НОХД № 190/2015 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Б.В.П. родена на ***г. в гр.П**, ЕГН:********** с обвинение по  чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр. чл.194 ал.1 от НК .

Защитата на подсъдимата  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода с приложение на чл.58а, ал.1 от НК и прилагане института на условното осъждане.

Защитата на подсъдимата в съдебно заседание пледира за налагане на наказание при условията на чл.58,ал.1 от НК.

  Подсъдимата признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда за минимално наказание.

Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимата и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Свидетелят ** е украински гражданин и притежава къща в гр. **. Той не живее в къщата си през цялата година и отсъства много време. Затова помолил своя приятел руския гражданин ** да наминава край къщата му и да я „наглежда”, т.е. да проверява дали всичко е в ред. За целта ** му предоставил ключовете от къщата. На 5 февруари 2015 г. св. ** научил, че в М. Търново има няколко обрани жилища на руснаци и затова веднага изпратил своята приятелка Лидия да отиде и да провери в какво състояние е къщата на **. Тя установила, че липсват лаптоп **, рутер за интернет и кабела за него.

** веднага се свързал с ** и го запитал дали той самият не си е взел лаптопа и рутера. След отрицателен отговор, свидетелят веднага уведомил полицията за извършена кражба. Самият собственик е извършил впоследствие оглед на къщата и установил, че му липсват още завивки, плик, чаршафи  и хавлии.

Установено е, че кражбата е извършена в периода между 1 октомври 2014 г. и 5 февруари 2015 г. Извършителят е Б.В.П. от М. Търново. Съгласно нейните обяснения на стр. 21 от делото, тя взела някакво желязо, пъхнала го между бравата и касата на вратата, натиснала и изкъртила вратата. Отвътре откраднала завивките, лаптопа, рутера и кабела за него. Вътре в къщата намерила ключа за задната врата, излязла оттам, заключила и хвърлила ключа. Разпитана в хода на досъдебното производство, тя признала извършената от нея кражба, дори обещала да възстанови стойността на откраднатите вещи.

По делото е извършена оценъчна експертиза, съгласно която стойността на откраднатите вещи е 139 лв.

       Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимата, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

 

                  

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

                  При така изяснената фактическа обстановка подсъдимата П.   е осъществила състава на престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр. чл.194 ал.1 от НК  за това ,че  за периода от **. от дом на ул.”**,  е отнела чужди движими вещи – ** за интернет заедно със захранващия кабел, завивка, чаршаф и хавлия на обща стойност 139 лв. от владението на техния собственик ** без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез разрушаване на преграда – входната врата, здраво направена за защита на имота и чрез използване на техническо средство – железен лост

                 Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по

         смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

За престъплението по чл.195 ал.1 т.3 и 4, вр. чл.194 ал.1 от НК законът предвижда наказание  от 1 до 10г. ЛОС. При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимата,  съдът прецени следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, в случаите по чл. 372, ал. 4 от  НК при провеждане на съдебното следствие не се извършва разпит на подсъдимия, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл. 58а от НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, предвижда, че при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от НПК съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета. Същата предвижда възможност да съдът да определи наказанието при условията на чл. 55 НК, ако са налице условията за това, като при едновременно наличие на предпоставките на разпоредбите на чл. 58а НК и чл. 55 НК, съдът следва да приложи тази на чл. 55 НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, е в сила от 10.04.2010г. Престъплението, в което подсъдимата е обвинена е извършено  за периода от **. Поради, което съдът наложи наказание на подсъдимата при условията на чл.58, ал.1 от НК –една година и шест месеца лишаване от свобода, което намали с 1/3. Или реално подсъдимата следва да изтърпи наказание в размер на една година лишаване от свобода, което наказание съдът отложи за изпитателен срок от три години.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

           

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: