МОТИВИ АНД № 182/2016г на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла мотивирано постановление по ред на чл. 375 НПК против Т.С.С., ЕГН: **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***, за извършено от него престъпление по чл. 345 от НК за това че: на 29.07.2016г. около 12:10часа мна ГП I – 9 КПП – 1 до гр. Малко Търново в посока на влизане в гр. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил „***” с номер на рамата № ** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство – „**“ с ДКН № *** и номер на рамата № **.

Представител на Районна прокуратура не се явява в съдебна зала.

Деецът Т.С.С. редовно призован, не се явява. В хода на досъдебното производство  се е  признал за виновен . Разбрал е в какво деяние е обвинен. Пред разследващият орган е заявил, че е закупил камиона с рег. № ** около месец преди деянието. Ползвал го в гората , за да транспортира дървесина, но товарният автомобил се бил развалил. С. бил собственик на друг подобен камион, на който били отнети регистрационните табели. Решил да сложи тези от повредения автомобил на другия „**“, за да продължи да доставя дървесина. Не знаел, че върши престъпление.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

В хода на разследването по ДП е установено следното . На 29.07.2016г. свидетелят **  – служители на РУ МВР Малко Търново извършвал контролна дейност по КАТ на на ГП I – 9 КПП – 1 до гр. Малко Търново. Около 12:10часа бил спрян за проверка товарен автомобил марка „**” с поставени на него регистрационни табели № **. Товарният автомобил бил управляван от Т.С.С., ЕГН: **********,  с постоянен адрес: ***. При проверката на водача и МПС се установило, че поставените регистрационни табели са издадени за друго МПС – също „З**“ , но с друг № на рамата – **, а управлявания от С. бил с № на рамата **. При проверката се установило също , че номерът на товарния автомобил следвало да бъде А**М.  Табелите, поставени на „** – а управляван от С.,  били иззети като веществено доказателство. В хода на разследването било установено, че на 20.06.2016г. С. бил закупил товарен автомобил „**“ с рег. №**. Последният се повредил , но С. имал в собственост друг подобен „**“, на който били отнети регистрационните тебели с № **. С. дори бил обявил знаците за отнети, за което била дадена и телеграма с № **/ **г. на РУ МВР Малко Търново. За да продължи да извършва дейността си , С. поставил табелите от повредения „**“ на работещия.     

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в ДП № 299 – 127/ 2016г. на РУ МВР Малко Търново.

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  деецът Т.С.С., ЕГН: **********,  с постоянен адрес: *** осъществил престъпния състав на чл. 345 от  НК. Същият  на 29.07.2016г. около 12:10часа на ГП I – 9 КПП – 1 до гр. Малко Търново в посока на влизане в гр. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил „**” с номер на рамата №** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство – „** **“ с ДКН № ** ВР и номер на рамата №**.

От обективна страна изпълнителното деяние на чл. 345 от НК изисква служене с контролни знаци , издадени за друго МПС или знаци , неиздадени от съответните органи. В настоящия случай С. е реализирал първата хипотеза, като е поставил на товарен автомобил „**” с № на рамата ** , контролните знаци с №**  издадени за подобен товарен автомобил „**“ , но с № на рамата ***.  След това С. е управлявал посоченото МПС , с което напълно е осъществил деянието .  

От субективна страна С. е извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване. Причини за извършване на деянието са незачитане на установения правов ред и ниска правна култура.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени ниска. С. е бил осъждан , но е реабилитиран . Обвиняемият е съдействал на органите за разкриване на обективната истина , изразеното от него разбиране на извършеното деяние и изказаното съжаление от постъпката. Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното от дееца деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лева , няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди,  деецът  не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че Т.С.С. ,  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл. 345 от НК.

Размерът на наказанието беше съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца, както и с имотното състояние на С.. Деецът е  пълнолетен и в работоспособна възраст. Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на С. ,  каквато е и основната цел на закона, е към минималния  размер, а именно глоба от 1000.00 лв., платими в полза на ДържаватаОпределянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

По отношение на веществените доказателства - два броя регистрационни табели ДКН №** и свидетелство за регистрация на МПС част II с № *** за товарен автомобил „**” с ДКН № СО , съдът постанови същите да бъдат иззети в полза на държавата и в последствие унищожени , като вещи без стойност. Другото веществено доказателство - договор за покупко – продажба на „**” с ДКН № ***  от 20.06.2016г. да остане приложен към материалите по делото, поради значението му за изясняване на фактическата обстановка.

По делото няма направени разноски.

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: