Р Е Ш Е Н И Е

 

№      гр. М. Т., 03.12.2013 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Районен съд – М. Т.                                          Наказателен състав

на трети декември                                       две хиляди и тринадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

    РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар : М.Д.

Прокурор : Борис Луков

като разгледа докладваното от съдия Москова

наказателно административен характер дело № 156 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

         Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – М. Т., с предложение за освобождаване на Й.И.Й., ЕГН **********,***, от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично, признава вината си, изразява съжаление за извършеното.

           За Районна прокуратура – М. Т. в с.з. се явява прокурор Б.Луков, поддържа внесеното предложение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Й.И.Й., ЕГН **********, е роден на ***г*** Т.,  с настоящ адрес: село К., общ.С., обл.Б., не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК.

С наказателно постановление № 106/13.11.2012 г. на началника на РУП – М. Т., влязло в сила на 30.12.2012 г., на обвиняемия Й. е наложено наказание „глоба” в размер на 150 лева за това, че на 07.11.2012 г. по път І-9 на КПП „Босна” управлява МПС л.а. „Фолксваген голф” с рег.№ А **** АМ без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушение на 150 от ЗДвП.

На 28.10.2013 г.  около 16.00 часа по път І-9 на КПП „Босна” наряд на ГПУ-М. Т. е спрял за проверка л.а. „Фолксваген голф” с рег.№ А **** АМ, собственост на Г.Д.Б. с водач Й.И.Й., ЕГН **********,  който не притежава свидетелство за управление на МПС и талон към него. Пристигналият на мястото св.Т.П.Н. - мл.автоконтрольор при РУ-М. Т. след като установил, че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач, съставил  на обвиняемия  Й. Акт за установяване на административно нарушение № 99/28.10.2013г. (л.6 от досъдебното производство ), предявен на Й. и подписан от него.

По доказателствата :

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитания в досъдебното производство св.Н., св.Б., обясненията на обвиняемия, както и писмените доказателства по делото – справка за съдимост на обвиняемия, АУАН от 28.10.2013 г., наказателно постановление № 106/13.11.2012 г. Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

            По правото :

Престъплението по чл. 343в, ал.2 НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението. В този смисъл обвиняемият е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 НК.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като обвиняемият е съзнавал, че е наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, и въпреки това преди да изтече една година от влизане в сила на акта, с който му е наложено административно наказание за това нарушение, отново управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление.

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагането му на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

По отношение на наказанието :

Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото наред с допуснатото нарушение не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици.

Вярно е, че обвиняемият прави самопризнания, но видно от доказателствата по делото преди деянието, за което му се търси отговорност в настоящото производство, той е управлявал лек автомобил, без да притежава съответното свидетелство за това, което го прави обществено опасен в по-висока степен.

            Съдът като взе предвид смекчаващите ( съжаление за извършеното от страна на обвиняемия, който е млад човек и е безработен ) и отегчаващите         ( склонност към управление на МПС без съответното свидетелство ) отговорността обстоятелства, намира, че следва да се наложи наказание „глоба”  в размер на 1000 лева , което наказание според съда би изиграло необходимата превантивна и превъзпитателна роля спрямо обвиняемия за в бъдеще да се въздържа от извършване на престъпления и се явява справедливо.

           Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд – М. Т.

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Й.И.Й., ЕГН **********, роден на ***г*** Т.,  с настоящ адрес: село К., общ.С., обл.Б., за ВИНОВЕН в това, че на 28.11.2013 г. около 16.00 часа по главен път І-9 в местността „Босна” управлявал л.а. „Фолксваген голф” с рег.№ А **** АМ, собственост на Г.Д.Б., без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 106/13.11.2012г. на началника на РУП на МВР – М. Т., влязло в сила на 30.12.2012 г., поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.

      Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Б.кия окръжен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :