Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 18.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                     

Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Дойков  НАХД №  148/2016г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Производството е образувано по жалба, подадена от И.Д.Г., ЕГН: **********,*** срещу Наказателно постановление №**от***., издадено от инж. В* Р* - Директора на РДГ гр. Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча , чл. 83м Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН   му е  наложено наказание „глоба” в размер на 2000,00лева.

Жалбоподателят сочи, че наказателното постановление е неправилно поради протоворечие с материалния закон , като в хода на административнонаказателното производство са били допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Сочи се , че са допуснати и съществени нарушения при констатирането на нарушението, съставянето на акта за установяването му , а също така и при връчването му . Такива нарушения се сочат и при издаването и връчването на обжалваното наказателно постановление . Сочи се и конкретно нарушение на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН , поради факта , че за деянието обективирано в наказателното постановление се води наказателно производство № * / 2016г. на ОСлО при ОП Бургас. 

В хода на съдебното заседания жалбоподателят се явява лично и с адв. С.К. *** . В хода на съдебното разглеждане на производството се сочи също така, че в постановлението е посочена дата на деянието, на която жалбоподателя не е извършвал лов , а именно на 25.01.2016г. Също така се навеждат и аргументи, че част от доказателствата събрани от административно наказващия орган не са събрани в хода на това производство, а в хода на посоченото наказателно такова . Също така се сочи и нарушение на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, касаещо неправилно определяне на размера на глобата.  

Административнонаказващият орган – РДГ гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – гл. юрисконсулт Ю* М*,  пледира за потвърждаване на процесното НП. Счита , че изпълнителните деяния на наказателното и административнонаказателното производства се различават , доколкото НК не предвижда наказателна отговорност за нарушението по ЗЛОД , а именно използване на сачми над 6мм. при групов лов на дива свиня. Сочи се също така, че в АУАН , в две от графите съответно е посочено на коя дата е извършено деянието , а също така и на коя дата е постъпило писмото от ОД МВР Бургас с информация за размера на ползваните сачми. Ползваната по административнонаказателното производство се счита за официален документ и се допуска ползването й при установяване на нарушението. Представителят на РДГ не счита, че са нарушени правата на наказания, като не е изследвано имотното му състояние.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 19.12.2015г. свидетелят С.Д.С.  - главен специалист при РДГ Бургас , изпълнявал служебните си задължения в землището на общ. М. Търново. Заедно с колегата си К.Г.К. – също главен специалист при РДГ Бургас, извършвали проверки по ЗЛОД в местност „Света Марина“ . Там двамата свидетели били по повод на настъпил инцидент по време на лов, при който бил прострелян един от ловците участвали в него. На място двамата свидетели не извършили физическа проверка на оръжието на И.Д.Г. , поради факта, че същото било обект на следствени действия. След проверката двамата служители на РДГ Бургас съставили констативен протокол с № Серия Ж**** и в него отразили настъпилия инцидент. На 25.01.2016г. в РДГ Бургас било получено писмо от ОД МВР Бургас, с което административно наказващия орган бил уведомен , че ползваните от Г. сачми по време на лова на 19.12.2015г. били с размер 7мм. Въз основа на така събраните данни, на 28.01.2016г. свидетелят С. съставил АУАН №*** . В него е посочено датата и мястото на извършване на нарушението , обстотелствата при които е извършено то, както и датата на която е било установено. Актът бил подписан от актосъставителя, свидетеля К.К. и жалбоподателя И.Г.. Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното Наказателно постановление №**.  

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: констативен протокол с № Серия Ж**.,   АУАН № ****. , наказателно постановление № * от **г., свидетелските показания на актосъставителя С.С. и свидетеля К.К..  Доказателствата по делото са непротиворечиви и допълващи се, поради което съдът ги кредитира изцяло. По делото не се събра доказателствен материал, който да поставя под съмнение така установените факти. При съставянето на АУАН жалбоподателят не направил възражения. 

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от лице имащо правен интерес . Разгледана по същество е основателна.

При издаването на НП са допуснати някои процесуални нарушения на ЗАНН , които налагат отмяната на атакуваното наказателно постановление изцяло.

По съществото на казуса, съдът намира за безспорно установено, че на посочената дата – 19.12.2015г.  И.Д.Г. е  участвал в групов лов на дива свиня. Ловът е бил разрешен и Г. е участвал в него съобразно разпоредбите на Закона. В хода на лова е настъпил инцидент , при който е пострадал друг участник в лова, починал . При съставянето на наказателното постановление административнонаказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение , от категорията на абсолютните , довело до съществено засягане правото на защита на жалбоподателя. Това нарушение се явява самостоятелно основание са отмяна на процесното наказателно постановление и се изразява в следното. За да предизвика целените с издаването му правни последици, наказателното постановление, следва да съдържа отнапред определен в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да съдържа наказателното постановление са посочени в чл. 57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл. 57, ал. 1 т. 5 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават съставляват мотивите – фактическите  основания, от които следва постановения от административнонаказващия орган резултат. Те следва да са обвързани и с правния извод , отразен в обективиране на правните норми , които са били нарушени от виновното лице. Посочването на датата на която е извършено административното нарушение е предпоставка за законосъобразното ангажиране отговорността на нарушителя. От наказателно постановление №**/**г. става ясно, че Г. е наказан за деяние извършено на 25.01.2016г. Разминаването в датата посочена в останалите събрани по делото писмени доказателства е категорично . Посочването на реквизитите по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН трябва да е точно и да не буди съмнения. По отношение на датата на извършване на административното нарушение, следва още да се отбележи, че точното й посочване без всякакво съмнение има съществено значение за индивидуализация на нарушението. На първо място тя касае яснота относно времето на извършване на процесното деяние , важна е и при преценка за спазването на сроковете по чл. 34 от ЗАНН за образуване на административнонаказателно производство. Неточно посочената в наказателното постановление дата , води до невъзможност жалбоподателя да организира и насочи защитата си правилно , което се явява съществено процесуално нарушение и води до незаконосъобразност на издаденото НП. В настоящия случай Г. е наказан за деяние на дата , на която не е извършвал лов.  В допълнение към това е и обстоятелството, че нито в АУАН , нито в НП е посочено оръжието , което е било използвано от И.Г. в момента на установяване на нарушението – марка и модел, сериен номер, което се явява непълнота при изясняване на обстоятелствата , при които е извършено и установено нарушението.  Що се касае до останалите наведени в производството съображения, същите могат да се обсъдят в краткост. Безспорно, от представеното по делото копие на постановление за привличане в качеството на обвиняемо лице, става ясно, че Г. е ангажиран към наказателна отговорност  за деяние по чл. 123, ал. 1 от НК. В него са включени изрично нарушения на разпоредбите на чл. 65, т. 15 от ЗЛОД , довели като резултата до настъпване на съставомерните последици. От това може да се заключи, че за нарушението на ЗЛОД се е стигнало до ангажиране на по – тежката наказателна отговорност на лицето и не следва Г. да носи и административна санкция. Що се касае до определяне на наказание към максималния размер, подобна мярка също се явява незаконна, поради факта, че не са изложени основания за това.

          Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН

Р   Е   Ш   И :

          ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №** от ****.2016г., издадено от Директора на РДГ гр. Бургас, с което на И.Д.Г., ЕГН: **********,*** , с което на основание чл. 96, ал. 1 вр.  чл. 83м от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена „глоба” в размер на 2000,00 лв. за нарушение чл. 65, т. 15 от Закона за лова и опазване на дивеча.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: