МОТИВИ АНД № 124/2016г на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла мотивирано постановление по ред на чл. 375 НПК против И.М.Х., ЕГН **********,  роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, шофьор на частна практика, за извършено от него престъпление по чл. 345 от НК за това че: че от м. ноември 2013г. до м. ноември 2014г. в местността „Босна” в землището на общ. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил ** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство - автобус **.

Представител на Районна прокуратура не се явява в съдебна зала.

Деецът И.М.Х.  редовно призован, се явява. В съдебно заседание се признава за виновен . Разбира в какво деяние е обвинен от прокуратурата. Твърди, че е мислел да махне табелите , преди да продаде МПС – то на друго лице.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

В хода на разследването по ДП е установено следното . На 07.08.2015г. свидетелите ***  , ******* и колегата им ****** – служители на РУ МВР Средец извършвали контролна дейност по КАТ в района на с. Граничар , общ. Средец. Около 14:30часа полицаите спрели за проверка товарен автомобил марка ** с поставени на него регистрационни табели № ****. Товарният автомобил бил управляван от свидетеля ***, с. Ново Паничерово, общ. Приморско. При проверката на водача и МПС се установило, че поставените регистрационни табели са издадени за друго МПС – автобус „Чавдар”. На товарния автомобил бил извършен оглед , а табелите били иззети като веществено доказателство. В хода на процесуално - следствените действия било установено, че процесните табели са били поставени на „ЗИЛ” – а от обвиняемия И.М.Х.. Същият закупил МПС – то през м. ноември 2013г. от физическо лице. След това Х. лично поставил табели от автобус „***”, който бил закупил преди това, като с товарния автомобил и така поставените табели , обвиняемият извършвал превоз на дърва в местността „Босна” , общ. Малко Търново. През м. ноември 2014г. обвиняемият Х. продал товарния автомобил на свидетеля В** Х. ***, като последния предоставил МПС – то на св. Д** П** , който работел за него и превозвал дървесина. След сделката нито В* , нито П** знаели, че процесният товарен автомобил е с поставени табели от друго МПС.  

Видно от приложените по делото справки от Централна база – КАТ на МВР , в действителност регистрационните табели са изработени за друго МПС – автобус „**”.

Видно от заключението на техническата експертиза, изследваните два броя регистрационни табели с номер ** са истински и отговарят на изискванията на държавния стандарт и са издадени от компетентните служби.

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в ДП № 299 – 79/ 2016г. на РУ МВР Малко Търново.

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  деецът И.М.Х., ЕГН ********** , с постоянен адрес:*** е осъществил престъпния състав на чл. 345 от  НК. Същият  от м. ноември 2013г. до м. ноември 2014г. в местността „Босна” в землището на общ. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил ** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство - автобус **..

От обективна страна изпълнителното деяние на чл. 345 от НК изисква служене с контролни знаци , издадени за друго МПС или знаци , неиздадени от съответните органи. В настоящия случай Х. е реализирал първата хипотеза, като е поставил на товарен автомобил ** , контролните знаци издадени за автобус „Ч**”. След това , в процесния период Х. е управлявал посоченото МПС , с което напълно е осъществил деянието .

От субективна страна Х. е извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване. Причини за извършване на деянието са незачитане на установения правов ред и ниска правна култура.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени ниска, поради липсата на минала съдимост на лицето, съдействието на органите за разкриване на обективната истина , изразеното от него разбиране на извършеното деяние и изказаното съжаление от постъпката. Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното от дееца деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лева , няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди,  деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че И.М.Х. ,  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл. 345 от НК.

Размерът на наказанието беше съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца, както и с имотното състояние на Х.. Деецът е шофьор на свободна практика,  пълнолетен и в работоспособна възраст. Същият е със средно образование.  Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на Х. ,  каквато е и основната цел на закона, е към минималния  размер, а именно глоба от 1000.00 лв., платими в полза на ДържаватаОпределянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

По отношение на веществените доказателства , съдът постанови същите да бъдат иззети в полза на държавата и в последствие унищожени , като вещи без стойност.

На основание чл. 189 ал. 3 НПК деецът беше осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 58.79 лв. /петдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/ по сметка на ОДМВР  Бургас, тъй като разноските са извършени в хода на досъдебното производство

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: