МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 114/16г. МТРС

         Районна прокуратура Малко Търново е повдигнала обвинение против Х.П.К.  за това, че на 16.05.2016г. в гр.  Малко Търново , на ул. „**” в близост до кръстовище с ул. „**”   управлявал МПС- лек автомобил „**, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 1.84 ‰, установено по надлежния ред с техническо средство „**” с фабр. № ARDN № 0063 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.

В съдебно заседание представителят на МТРП поддържа обвинението против подсъдимия. Предлага на съда да го признае за виновен, предвид събраните поделото писмени и гласни доказателства и да му наложи наказание  лишаване от свобода в размер на една година, което да бъде отложено за срок от три години , както и да се наложи  наказание „глоба” в минимален размер на 200лева. Изтъква, че поради липса на правоспособност у водача К. не следва да се налага наказание лишване от правоуправление .

Подсъдимият ** , редовно призован , явява се лично. В обясненията си пред съда се признава за виновен , разказва за извършеното и съжалява за стореното. Пред съда обяснява , че е изпил три чаши ракия и две бири. Преценил, че е виновен и за това не дал кръвна проба за изследване.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

**  е неправоспособен водач на моторно превозно средство и не притежава свидетелство за управление на МПС.

На 16.05.2016год. свидетелят **, мл. Автоконтрольор при РУ МВР Малко Търново бил на смяна като автопатрул в града. Около 23:10 часа на ул. „**” до кръстовище с ул. „**” свидетелят спрял за проверка МПС – л.а. „**” с регистрационен номер **.  Полицай Ж**извършил проверка на водача, като при нея установил самоличността на водача – ** , както и факта, че същият не притежава свидетелство за управление на МПС. Поради усетена миризма на алкохол идваща от подс. **, последният бил проверен с техническо средство „Дрегер 7510” с фабричен № ** Уредът отчел съдържание на алкохол в кръвта от 1.84 на хиляда, чрез измерването му в издишания въздух. На К** бил съставен акт за установено административно нарушение бланков № **., който подписал без възражения. Бил му издаден талон за медицинско изследване с бланков № 0129512. Подсъдимият не дал кръвна проба.

Описаната фактическа обстановка се доказа от показанията на св. **, обективирани в протокол за разпит на свидетел – л. 2, писмо до МТРП за започнало БП – л. 1, докладна записка от пол. Ж** – л. 3, АУАН бланков № 283892/16.05.2016г. / копие/ , талон за медицинско изследване / копие/ - л. 5, декларация – л. 6, фиш за спешна медицинска помощ – л. 7, протокол за измерване на СИ Дрегер – л. 8, искане за изготвяне на справка за съдимост – л. 9, справка за съдимост – л. 10 -11, постановление за привличане на обвиняем – л. 12, протокол за разпит на обвиняем – л. 13, мнение за предаване на съд – л. 14 , приложение към мнение , съгласно чл. 235 от НПК – л. 15, както и проведените в хода на съдебното следствие действия и приобшщените по време на съдебното заседение документи.

Правни изводи:

     Безспорно се установи, че от обективна страна подсъдимият ** е осъществил престъпния състав на чл. 343б, ал.1 НК -  на 16.05.2016г. в гр.  Малко Търново , на ул. „**” в близост до кръстовище с ул. „**”   управлявал МПС- лек автомобил „**, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 1.84 ‰, установено по надлежния ред с техническо средство „**” с фабр. № ARDN № 0063.

 Престъплението е такова на формалното (простото) извършване - с факта на осъществяване на изпълнителното деяние - управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 ‰, установена по надлежния ред, е реализиран състава на чл. 343б, ал.1 НК. Надлежния ред  за установяване на концентрация на алкохол в кръвта на водачите на МПС е установен в НАРЕДБА № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, съобразно разпоредбите на която,  с лабораторно изследване се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество, само когато водачът откаже или физическото му състояние не позволява извършване на проверка с техническо средство. Във всички останали случаи, както и настоящия , при който водачът е отказал да даде кръв за лабораторно изследване, се вземат предвид показанията на  техническото средство.

От субективна страна подсъдимият е действал виновно, при форма на вина пряк умисъл - съзнавал е, че извършва общественоопасно деяние, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

Причините за извършване на деянието са незачитане на установения в страната правов ред, ниска правна култура.

 Обществената опасност на деянието съдът прецени като средна,  с оглед  установена концентрация от 1,84 промила  алкохол в кръвта на водача.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени като средна, след обсъждане на смекчаващите  и отегчаващи  отговорността обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства бяха отчетени самопризнанията на подсъдимия, изказаното от него разкаяние за стореното , съдействиято при проверката от страна на служителя на МВР. Като отегчаващи  отговорността обстоятелства бяха отчетени липсата на СУМПС и миналото осъждане за деяние от общ характер.

С оглед причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, настоящата инстанция счете, че следва да  определи наказанието при минималния предвиден в закона размер, поради което наложи на Касабов наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, беше постановено да бъде отложено за изпитателен срок от три години. Съдът счете, че с наказание в минимален размер, биха се реализирали целите на наказанието – да се въздейства предупредително и възпиращо по отношение на дееца, да се приучи към спазване на законите и добрите нрави, да му се отнеме възможността на извършва престъпления, както и  да се въздейства предупредително спрямо останалите членове на обществото. Счете се , че за постигане на целите на наказанието не е наложително определеноо наказание да бъде изтърпяно и следва на подсъдимият да се определи изпитателен срок от три години.  На подсъдимият беше наложено и наказание Глоба близка до минималния размер – 300.00 лв., платими в полза на Държавата, както и 5.00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Подсъдимият К** е неправоспособен вода, поради което не му беше наложено наказние по реда на чл. 343г от НК.

По делото няма направени разноски.

Водим от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: