Мотиви към Присъда №   /19.09.2014г. по НОХД № 113/2014г. по описа на РС-Малко Търново

В Районен съд-Малко Търново е внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против  Г.К.Д. с ЕГН ********** ***, постоянен адрес: град **, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан-реабилитарн, ръководител обект- експедитор в ДЛС „Граматиково” за престъпление по чл.311 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Подсъдимият Д. се явява лично в съдебно заседание, ведно с надлежно упълномощения от него адв. М.Ч..

Представителят на Районна прокуратура -Малко Търново в с.з. преди даване ход на делото изменя квалификацията на обвинението, като поддържа съдът да признае подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

След изменението на обвинението срещу подс.Д. в извършване на престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, подс.Д. и неговия защитник адв.Ч., са направили в с.з. преди даване ход на делото искане на основание чл.370 и сл. от НПК за съкратено съдебно следствие, което е било уважено от съда и ход на делото е бил даден по реда на глава 27 от НПК –съкратено съдебно следствие.

С оглед на проведеното съкратено съдебно следствие, на изцяло признатата от подс.Д. фактическа обстановка и вина за извършеното от него престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК  и на основание чл.78а от НК, представителят на държавното обвинение предлага съдът да освободи подсъдимия от наказателна отговорност като му наложи административно наказание „глоба” в размер към минимума, предвиден в закона.

Адв.Ч. пледира спрямо подсъдимият Д. да приложен института на чл.78а от НК, като размера на административното наказание да бъде определен в размера на минимума, предвиден в закона.

Подс.Д. признава изцяло фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, признава вината си, изразява съжаление за извършеното и моли за минимално наказание.

 

ПО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

 

Подс.Г.Д. бил назначен с трудов договор от **. на длъжност технически ръководител в ДЛС Граматиково, като с допълнително споразумение от **. бил преназначен на длъжност „горски стражар” в ДЛС Граматиково. От връчената му на **.  и подписана от подсъдимия длъжността характеристика, се установява, че същият отговаря за достоверността на информацията в документите, които изготвя, че е длъжен да проверява МПС-та, които превозват дървен материал и документите към тях, както и да осъществява контрол при движението на дървен материал. Съгласно  Заповед № **. на директора на ДЛС Граматиково подсъдимият Д. е преминал курс на обучение относно работата му с електронен терминал, а със заповед № **. на директора на ДЛС Граматиково на подсъдимият Д. бил предоставен електронен терминал и КГМ. Със заповед № **. на директора на ДЛС Граматиково било вменено задължението да приема дървесината на временен склад, да издава електронни превозни билети и да освобождава дървесината с ЕГМ.

Съгласно § 37 ал.1 от ПЗР на ЗГ вр. чл.211 от ЗГ и Заповед № **. на директора на ИАГ, при транспортиране на дървесина от временен склад, добита от горски територии, държавна собственост, се използват електронни превозни билети по утвърден образец, като тези електронните превозни билети се издават от устройства, регистрирани в ДЛС, в чийто сървър се прехвърля информацията за издадените преводни билети. Електронните превозни билети се отпечатват на бяла химизирана хартия в три екземпляра, първият от които е със защитна лента и се дава на лицето, превозващо дървесината, вторият екземпляр –„копие 1” се отчита в счетоводството на горското стопанство, а третият екземпляр –„копие 2” е за собственика на имота, от който е добита дървесината, като срока на съхранение е 3 години съгласно Закона за счетоводството. В електронните превозните билети се попълват задължително всички реквизити, като след разпечатването им от устройството, в тях ръчно се вписват четливо със син химикал от лицето, оправомощено да ги издава следните данни:  номер на партида, номер на фактура, ЕГМ, краен пункт на транспортирането, номер на превозното средство, име на превозвача,  които се изписват. Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице.

На **. в ДЛС Граматиково подсъдимият Д. в кръга на служебните си задължения като горски стражар в ДЛС Граматиково съставил електронен превозен билет № КС **, като след разпечатването му, във втория екземпляр „копие 1”  ръчно вписал , че осемте пространствени кубика дървесина, закупена с фактура № 2977, п. №1109-2 с купувач „Дъбрава” АД –Бургас и собственик ДЛС Граматиково, се превозва с МПС с рег.№ **, като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П..

На **. в ДЛС Граматиково подсъдимият Д. в кръга на служебните си задължения като горски стражар в ДЛС Граматиково съставил електронен превозен билет № КС **, като след разпечатването му, във втория екземпляр „копие 1”  ръчно вписал , че седемте пространствени кубика дървесина, закупена с фактура № 0020, п. №1109-2 с купувач „Дъбрава” АД –Бургас и собственик ДЛС Граматиково, се превозва с МПС с рег.№ ** от ** И., като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П..

Настоящата фактическа обстановка е безспорно установена по  делото от събраните и приобщени по реда на чл.371 т.2 от НПК вр. чл.283 от НПК писмени и гласни доказателства по ДП № 99/2013г. по описа на ОД на МВР-Бургас, № 125/2013г. по описа на РП-Малко Търново, и самопризнанието на подсъдимия Д..

 

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

 

По отношение на поддържаното обвинение срещу подсъдимия по делото Д., съдебният състав споделя правните изводи за извършеното от подс.Д.  престъпление по чл.311 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, като съображенията за това са следните:

Попълнените и подписани от подс.Д. електронни превозни билети, в които подс.Д. писмено удостоверил, че в качеството си на длъжностно лице - горски стражар в ДЛС Граматиково,  че дървесината по първия електронен превозен билет се превозва с МПС с рег.№ **, като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П., а по втория превозен билет -  с МПС с рег.№ ** от ** И., като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П., представляват официални документи с невярно съдържание (лъжливо документиране)  - касае до истински по произход документ, т. е. издаден е от лицето, което има право да го състави, но отразените в тях обстоятелства – регистрационния номер на МПС и имената на превозвача, не отговарят на обективната действителност. Безспорно се установи от доказателствата по делото, че тези  електронни превозни билети – предмет на обвинението срещу подсъдимия по делото, са били съставени  и подписани от подсъдимият. Същият на **.  и на **. е попълнил  със своя почерк и е положил подпис, като в ръчно вписаните реквизити писмено е удостоверил е  обстоятелства, което не отговарят на обективната действителност, а именно: че дървесината по превозен билет № КС ** от **., се превозва с МПС с  рег.№ **, като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П., а по превозен билет № КС ** от **. се превозва с МПС с рег.№ ** от ** И.,, като в действителност дървесината е била превозена с МПС с рег. № ** от св.** К.П..

 Съдът намира за безспорно установено, че с деянието си подс.Д.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъплението по чл. 311 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1от НК.

От приетата по делото доказателства и от самопризнанието на подс.Д. категорично се установява, че ръкописният буквен текст и подписа в процесните превозни билети  е изпълнен със синя химикалка от подс.Д..  Съдът намира за безспорно установено, че превозните билети имат характер на официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК, доколкото са издадени по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му. Безспорно е и че подсъдимият Д. е длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 от НК и в кръга на службата си е съставил тези три превозни билети, в които е удостоверил неверни обстоятелства. Необходимо е още от обективна страна по силата на закон да се  вменява задължение на лице в кръга на службата си да се удостоверява истинността на някои обстоятелства. Именно в ЗГ  е установено това задължение, поради което и този елемент от фактическият състав на престъплението е налице. Установено безспорно е и авторството на деянието, доколкото всички доказателства по делото сочат категорично, че ръкописният текст и подписът, положени в процесните превозни билети са изпълнени от подс.Д.. Освен това за обективната съставомерност е необходимо още, удостоверените обстоятелства да са неверни. Съдът намира безспорно установен и този факт, доколкото към датата на издаването на превозните билети дървесината е била превозена не с  МПС-та и не от лицата, посочено в тях, а с МПС с рег. № ** от св. св.** К.П..

 От субективна страна деянията са извършени при общност на предварително сформиран и пряко насочен умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, че удостоверява неверни обстоятелства в превозните билети, които издава, , доколкото е знаел, че към момента на издаването на превозните билети дървесината е била превозена не с МПС-та и не от лицата, посочени в тях, а с МПС с рег. № ** от св. св.** К.П..

Двете деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, са извършени от подсъдимият Д. през непродължителен период на време – от **. до **., при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

С оглед липсата или незначителността на вредни последици и с оглед на смекчаващите обстоятелства, извършеното от подсъдимият Д. престъпление представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, поради което съдът намира, че извършеното от подсъдимият Д. престъпление е маловажен случай.

По изложените съображения, съдът призна подс.Д. за виновен в извършването на престъпление по чл. 311 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

По вида и размера на наказанието:

Съгласно общите правила в НК съдебното минало на дееца се преценява към момента на извършване на деянието. Постановените осъдителни присъди, респективно решения, които са влезли в сила след извършване на деянието могат да се преценяват само като характеристични данни за личността на дееца. Деянието по настоящата присъда подсъдимият Д. е извършил в условията на продължавано престъпление в периода от 26.06.2011г. до **.  Към този момент същият не е бил осъждан за престъпления от общ характер. Деецът не е бил и освобождаван от наказателна отговорност по този ред към този момент, тъй като видно от писмените доказателства по делото е, че Присъда № **. по **. по описа на РС-Малко Търново, с която е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за друго такова престъпление, е влязла в сила на ** година. Съдът намери, че в случая са налице предпоставките по чл. 78 А от НК за освобождаването на подс.Д. от наказателна отговорност и налагане на същата на административно наказание, тъй като за престъплението по чл. 311 ал. 2 вр.чл.1  от НК, което е умишлено, се предвижда наказание ”Лишаване от свобода”  до една години или пробация; подс.Д. е неосъждан;  от деянието не са причинени имуществени вреди и  деянието по настоящата присъда е извършено от подс.Д. в условията на продължавано престъпление в периода от 26.06.2011г. до **. - преди спрямо него да е била влязла в сила Присъда № **. по НОХД № **. по описа на РС-Малко Търново, с която е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за друго такова престъпление / в този смисъл Решение **. по ВНОХД № **. по описа на Окръжен съд-Габрово и трайната съдебна практика/. При определяне на размера на наказанието съдът съобрази  самопризнанието на подс.Д., поведението му в процеса, което безспорно сочи на проява на критично отношение към извършеното, младата му възраст, семейното му положение, трайно установените му трудови навици, формираното трайно правилно отношение към законоустановения ред в страната и че извършеното от него престъпление е осъществено през лятото на 2011г. - в началото на изпълнението на възложените му служебни задължения съобразно длъжностната му характеристика, актуализирана след съответната промяна на правните норми, регламентиращи задълженията на горските стражари по съставянето на електронни превозни билети, и представлява изолиран акт в поведението му. Съобразявайки и подбудите за извършване на деянието, както и обстоятелството, че от него не са причинени съставомерни вреди, следва да заключи, че нито инкриминираното деяние, нито дееца са с високата обществена опасност. В процесния случай отегчаващи вината обстоятелства не са налице, поради което, съдът счете, че размера на наказанието следва да бъде определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства и наложеното наказание по чл. 78А, ал. 1 от НК следва да е в минимален размер предвиден в закона в редакцията му към датата на извършването на деянието, а именно – административно наказание „глоба” в размер на 1 000 /хиляда / лева, като с оглед данните по делото съдът приема, че с това наказание ще се постигнат по най- ефективен начин целите на личната и генералната му превенции.

По делото няма данни за направени разноските, с оглед на което съдът не дължи произнасяне по тях.

Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

                  

                                      Председател:

 

.