Мотиви  към Присъда № 47/12.09.2013г.  по НОХД № 109 по описа за 2013г. на РС-Малко Търново

                         

Подсъдимият   С.С.А. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес : село Г., община К., кв.”***” № **, български гражданин, неженен, осъждан, с VІ-ти клас образование,  е предаден на съд по обвинение за това, че на 22.07.2013г.,   около 08.30-08.40 часа на КПП „Босна” , община Малко Търново, по главен път І-9, е управлявал МПС –лек автомобил ” Опел Астра” с рег.№ * **** **, без съответното свидетелство за управление  на МПС, в едногодишен срок от  наказанието  му по административен ред  за такива деяния с НП № 278 от 16.10.2012г. на РУП на МВР-Тополовград, влязло в  сила на 11.12.2012г.  - престъпление по чл.343в ал.2  от  НК.

         Представителят на Районна прокуратура. поддържа в с.з.  обвинението като  доказано по несъмнен начин , като пледира за налагане на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което наказание да бъде отложено по реда на чл.66 от НК

         Подсъдимият се явява в с.з., признава се за виновен и  съжалява за стореното,  като моли съда за минимално наказание.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият С.С.А. е неправоспособен водач на МПС по смисъла на чл.150 от ЗДвП. Подсъдимият е осъждан за престъпление по чл.235 ал.1 от НК със влязло в з.с. Определение № 113/24.11.2009г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 172/2009г. по описа на РС-Тополовград. Налице е и висящо производство пред РС-Кърджали отново за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, във връзка с което подс.А. е бил обявен от РУП-Кърджали за общодържавно издирване. Бил е наказан по административен ред за нарушения по ЗДвП, включително за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС,  с  НП № 278 от 16.10.2012г. на РУП на МВР-Тополовград, влязло в  сила на 11.12.2012г.   От представеният АУАН  № 70/22.07.2013г.  на РУП-Малко Търново и от показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие св.В., св.Д. и св.Г. се установява, че подс.А.  на 22.07.2013г. около 08.30-08.40 часа на КПП „Босна” , община Малко Търново, по главен път І-9, е управлявал МПС –лек автомобил ” Опел Астра” с рег.№ * **** **, когато бил спрян за проверка от служители на ГПУ-Малко Търново, които подали сигнал до служителите на РУП на МВР. При последвалата проверка длъжностните лица установили, че подс. А. е неправоспособен водач, поради което му съставили  АУАН № 70/22.07.2013г.   за нарушение по чл.150 от ЗДвП, който нарушителят подписал без възражения. След извършена допълнителна проверка в информационните масиви на МВР се установило, че установеното от контролните органи нарушение е извършено в едногодишен срок от санкциониране на подсъдимия по административен ред с   НП № 278 от 16.10.2012г. на РУП на МВР-Тополовград, влязло в  сила на 11.12.2012г., при което започнало и досъдебното производство № 113/2013г. по описа на РУП-Малко Търново против него за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2 във вр. ал.1 от НК. Така също служителите на РУП-Малко Търново установили, че подс.А. е бил обявен от РУП-Кърджали за общодържавно издирване по висящо производство пред РС-Кърджали отново за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК

Така възприетата  фактическа обстановка се установява и  подкрепя по неоспорим начин от събраните в с.з. доказателства, посредством приложените по ДП №113/2013 г. на РУП-Малко Търново, писмени доказателствени средства:  свидетелство за съдимост, АУАН и НП. Фактическата обстановка безспорно се установява и от разпита на явилите се св.В., св.Д. и св.Г. и обясненията на подсъдимия А., които съда постави в основата на присъдата си, като отчете , че са достоверни, последователни и не противоречат на останалия доказателствен материал. При съвкупната оценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за доказано по несъмнен и безспорен начин, че подсъдимият С.А. е извършител на инкриминираното деяние, описано в обвинителния акт, за което следва да се ангажира наказателната му отговорност.  Това е така, тъй като престъплението по чл. 343в НК е формално, на просто извършване  и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. За да е налице това престъпление е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението / в този см. решение № 707/2004 г. на ВКС по н.д. № 385/2004 г., III н. о./. В случая това е  точно така. Налице  е наказателно постановление за нарушение на чл.150 от ЗДвП, което наказателно постановление е влезло в законна сила. По делото липсват данни да са предприети някакви действия от страна на подсъдимия за оспорване на тези наказателни постановления. Ето защо и при установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в ал.2 НК като  на 22.07.2013г., около 08.30-08.40 часа на КПП „Босна” , община Малко Търново, по главен път І-9, е управлявал МПС –лек автомобил ” Опел Астра” с рег.№ * **** **, без съответното свидетелство за управление  на МПС, в едногодишен срок от  наказването  му по административен ред  за такова деяние с НП № 1336/11 от 28.02.2011г. на ОД на МВР-Бургас, влязло в  сила на 16.05.2011г.  и   НП №7698/10 от 04.04.2011г. на  ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на   16.05.2011г. НП № 278 от 16.10.2012г. на РУП на МВР-Тополовград, влязло в  сила на 11.12.2012г.

 От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, обективиран в конкретните действия на подсъдимия.

От изложеното  по горе следва извода, че с деянието си подсъдимият А. е осъществил престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за което съдът го призна за виновен.

При индивидуализацията на наказанието, след извършване на цялостна проверка на събраните по делото доказателства, съдът се съобрази с разпоредбите на чл. 36 и чл.54 от НК като отчете, че не са налице, нито многобройни, нито изключително смекчаващи вината обстоятелства, които да го мотивират да определи наказание при условията на чл.55 от НК. Предвиденото в чл.343в ал.2 вр. с ал.1 НК наказание е до 2 год. лишаване от свобода, при което и констатирайки липсата на предпоставките по чл. 55 НК съдът прие,че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, чието ефективно изтърпяване бъде отложено по реда на чл.66,ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. При определяне на това наказание съда се съобрази на първо място с обществената опасност на този вид престъпление, която  се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта,транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората, респ. на всички участници в движението по пътищата. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се подценява или омаловажава. На следващо място съда се съобрази и с наложеното  наказание по административен ред, както и с това, че по отношение на подсъдимия А. е налице висящо производство за престъпление по чл.343в ал.2 от НК, във връзка с което същият е бил обявен за общодържавно издирване от РУП-Кърджали които обстоятелства очертават подсъдимия С. като системен нарушител с подчертана характерна упоритост за нарушаване на правилата за движение. При определяне на конкретния размер на наказанието, съдът отчете  и смекчаващите вината обстоятелства, а именно направеното самопризнание и  проявеното разкаяние и критичност. На тази основа, при превес на отегчаващите вината обстоятелства съдът прие, че за осъществяване на генералната и най-вече индивидуалната превенция е достатъчно на подсъдимия да бъде наложено наказание в размер на  три месеца лишаване от свобода, което бъде отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Водим от изложените съображения,  съдът постанови присъдата си.

 

 

                                               Районен съдия: