MОТИВИ по ПРИСЪДА по НОХД № 103/2016г. по описа на

Районен съд гр. М** Т**

 

           

            Районна прокуратура гр. М** Т** е повдигнала обвинение срещу Б.В.П., ЕГН **********,***,  за това, че в периода от 20 до 25 декември 2014 г. от къща на ул. „** е отнела чужди движими вещи: въздушна пушка марка „** на стойност 120 лв.; сувенирен нож на стойност 10 лв.; коледна украса звезда на стойност 5 лв.; миксер – 30 лв.; пакет боб – 4 лв.; торбички с месо и кайма – 15 лв.; бутилка олио – 2,50 лв., всичко на обща стойност 186,50 лв., от владението на техния собственик А.К.Д. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез разбиване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост, и е действала в условията на продължавано престъпление , както и за това, че по същото време и на същото място от ул. „** е отнела чужди движими вещи – система за домашно кино марка ** на стойност 49 лв. и телевизор марка ** стойност 200 лв., от владението на техния собственик Р.А.М. без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост, и е действала в условията на продължавано престъпление – деяние по чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК.

 

В съдебно заседание Районна прокуратура гр. М** Т**,  защитника адв. К.Я. *** и подсъдимата П. са направили искане и съдът е допуснал предварително изслушване на страните по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

         ПРОКУРОРЪТ поддържа обвинението. Счита, че направеното от П.  самопризнание по чл.371, т.2 от НПК относно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства. Предлага на съда да признае подсъдимата за виновна и съобразно чл.373, ал. 2 от НПК да и наложи наказание при условията на чл.58а от НК предвид наличието смекчаващи обстоятелства – чистото съдебно минало на П. към датата на деянието и направеното самопризнание. Счита , че следва на П. да се наложи наказание лишаване от свобода в размер на дванадесет месеца, което след редукцията приложима по закон да бъде определено на 8месеца , като същото следва да бъде отложено за изпитателен срок от три години на основание чл. 66, ал. 1 от НК. Държавното обвинение претендира с присъдата направените по делото разноски да се възложат в тежест на П..

            Защитникът на подсъдимата Б.В.П.  - адвокат К.Я.,***,  изцяло споделя становището на прокурора, че направеното от подзащитната му самопризнание по чл.371, т. 2 от НПК относно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства. С оглед наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, моли съда да наложи на П. наказание при условията на чл. 58а от НК под предвидения в закона минимум, а именно осем месеца лишаване от свобода, което наказание да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.         

Подсъдимата П.  по реда на чл.371, т. 2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразяват съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Съжалява за извършеното, изтъква лични мотиви за деянието си и моли за налагане на наказание при условията на чл. 66, ал. 1 от НК.

         СЪДЪТ, след като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна  следното:

Подсъдимата Б.В.П. е български гражданин, с постоянен адрес *** Т**. П. е с основно образование, неомъжена , работи постоянно, отглежда едно дете. Към датата на извършване на деянията по настоящото НОХД не е осъждана за престъпления от общ характер.

На неустановена дата в периода 20 – 25 декември 2014г. подсъдимата била в гр. М** Т** . Същата вървяла по ул. „**. Часът бил около 22:30часа. Подсъдимата била в компанията на свидетеля Й.А.М. и лицето Д.И.Х. . П. се забавила и оставила двамата да продължат напред, като целта й била да проникне в дома на посочения адрес. Подсъдимата знаела, че къщата не се ползва постоянно от собственика А.К.Д.. Подсъдимата имала за намерение да проникне с взлом в имота и да извърши кражба на хранителни продукти . За целта П. взела железен лост , с който взломила външен прозорец на къщата и проникнала в имота. От дома отнела въздушна пушка марка „** , сувенирен нож , коледна украса звезда , миксер , пакет боб , торбички с месо и кайма, бутилка олио .

След около два дни, отново в посочения период, подсъдимата извършила ново деяние. По сходен начин – след взлом на прозорец и използване на железния лост от предната кражба , П. проникнала в дома на пострадалия Р.А.М.,***. От там П. отнела система за домашно кино марка ** и телевизор марка ** . Вещите подсъдимата отнесала в дома си.

След няколко дни част от вещите подсъдимата П. продала на свидетеля И.Д. , други унижощила, а хранителните продукти изконсумирала в домакинството си.  

По делото е изготвена оценъчна експертиза на отнетите от двата имота движими вещи. От нея става ясно, че отнетото от дома на Апостолов е на стойност 186,50лева , а от дома на М. – 249лева. Общата стойност на отнетите вещи била 435.50лева.

Горната фактическа обстановка се установи по безспорен начин от обясненията на подсъдимата, от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели, от експертното заключение на оценъчната експертиза, както и от останалите приложени по делото писмени доказателства.

Направеното от подсъдимата самопризнание по чл.371, т.2 от НПК относно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт се подкрепя изцяло от събраните в досъдебното производство доказателства. В този смисъл с определение от 10.06.2016г. на основание чл.372, ал.4 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимите по чл.371, т.2 от НПК, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие за безспорно доказано, че подсъдимата Б.В.П.  е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като в периода **, действайки при условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината – пряк умисъл , на два пъти,  отнела чужди движими вещи от владението на различни собственици без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои , като деянията са извършени чрез разрушаване на прегради , задраво направени за защита на имот и е използвано техническо средство  , при което последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите ,  извършила както следва: І. в периода от 20 до 25 декември 2014 г. от къща на ул. „** е отнела чужди движими вещи: въздушна пушка марка „** на стойност 120 лв.; сувенирен нож на стойност 10 лв.; коледна украса звезда на стойност 5 лв.; миксер – 30 лв.; пакет боб – 4 лв.; торбички с месо и кайма – 15 лв.; бутилка олио – 2,50 лв., всичко на обща стойност 186,50 лв., от владението на техния собственик А.К.Д. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост  и ІІ. по същото време и на същото място от ** е отнела чужди движими вещи – система за домашно кино марка ** на стойност 49 лв. и телевизор марка ** стойност 200 лв., от владението на техния собственик Р.А.М. без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост, и е действала в условията на продължавано престъпление.

Извършеното от П.  следва да се квалифицира като кражба. Изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимата с прекъсването на владението на движимите вещи от двамата собственици и осъществяването на владение, държане върху тях, т.е. налично е осъществяване на трайна фактическа власт.

От субективна страна деянието на подсъдимата П. е извършила виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Налице е и причинна връзка между деянието на подсъдимата и настъпилия престъпен резултат, а именно с извършването на действията си подсъдимата е прекъснала фактическата власт на собствениците на отнетите вещи и са установила собствена фактическа власт върху отнетите вещи, като са се разпоредили с тях в свой интерес.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимата е ниското й правосъзнание и стремеж към противозаконно материално облагодетелстване.

Като призна подсъдимата за виновна, съдът съобразно чл. 54 от НК обсъди обществената опасност на деянието и личната й такава, подбудите за извършване, както и смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства.

Обществената опасност на деянието, извършено от подсъдимата е към средната, с оглед на това, че е посегнато и са увредени отношенията на собственост, защитени с правовия ред в страната ни, но са били засегнати двама собственици в кратък период на време.

Обществената опасност на подсъдимата П. съдът прецени като ниска, поради факта, че същата е неосъждана към датата на извършване на деянието.

Като смекчаващи вината обстоятелства за подсъдимата П. съдът отчете направените самопризнания, оказано съдействие за разкриване на обективната истина, проявено критично отношение към извършеното, тежко имотно състояние, съдействието за установяваването и връщането на част от вещите. Отегчаващи вината обстоятелства за П. съдът не отчете.

Изложеното по - горе налага съдът да определи наказанието на подсъдимата Б.П. при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Съобразно императивната разпоредба на чл.373, ал. 2 от НПК, съдът следва да определи наказанието при условията на чл.58а, ал. 1 от НК, а именно като определи наказанието, да намали същото с една трета.

При определяне на наказанието съобразно чл.54 от НК, съдът намери, че по отношение извършеното подсъдимата престъпление са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Предвид наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства и като съобрази и целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, съдът счита, че и най – лекото, предвидено в закона наказание би било несъразмерно тежко.

Поради това са налице условията на чл.58а, ал.1 от НК . При определяне на наказанието при условията на 58а, ал.1 от НК с оглед наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства и липсата на отегчаващи, на подсъдимата  следва да бъде определено наказание към минимален размер, а именно една година лишаване от свобода.

Така определеното наказание на подсъдимата следва съгласно чл.58а, ал.1 от НК да бъде намалено с една трета, а именно с осем месеца лишаване от свобода. С оглед факта, че към датата на извършване на деянието П. не е осъждана на лишаване от свобода за деяния от общ характер изпълнението на наказанието по тази присъда следва да ъде отложено за срок от три години.

По отношение на веществените доказателства – въздушна пушка марка „** ,  сувенирен нож и коледна украса звезда  да се върнат на собственика А.К.Д., след влизане на присъдата в сила. Вещественото доказателство телевизор марка **  да се върне на собственика Р.А.М., след влизане на присъдата в сила.

При този изход на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК ПОДСЪДИМАТА Б.П. следва ДА ЗАПЛАТИ по сметката на ОД МВР БУРГАС  направените по делото разноски в размер на 196,00 лв. /сто деветдесет и шест/ за изготвена експертиза, както и 5.00 лв. /пет лева/, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: