Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      09.02.2016г.                гр.Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                             граждански състав

На  трети февруари                               две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 103 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Предявен е иск с правно основание чл.213 от КЗ и чл.86,ал.1 от ЗЗД.

         Производството по делото е образувано въз основа на искова молба на ЗД “**, гр. **, представлявано от С.П., чрез адв. М.Г. СЪДЕБЕН АДРЕС:*** 87, тел. ** с която са предявени искове по чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу  Т.И.К., ЕГН ********** Адрес: *** с която молба се иска да бъден осъден  ответника да  заплати претендираната искова сума в размер 3 942,86 лв., представляваща една втора от изплатеното от ЗД “БУЛ ИНС”АД застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждането на исковата молба до пълното изплащане на дължимите суми, както и съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение.  На основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД, претендира и законна мораторна лихва върху дължимото застрахователно обезщетение в размер на 99,92 лв. (деветдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) за периода от 22.05.2014г. (датата на падежа за плащане) до датата на завеждането на настоящия иск - 20.08.2014г

 

        Ищеца твърди,че на 15.04.2013 г. в района около с.** е реализирано ПТП с участието на МПС “**, собственост на Регионална Дирекция „Гранична Полиция”-** и управлявано от Д** И.Н. и МПС “Т.А.**, собственост на Т.И.К. и управлявано от същия.

    Според представения Протокол за ПТП № 1107956, съставен от органите на КАТ - Малко Търново, причините за произшествието се дължат по вина и противоправно поведение на двамата водачи.

      Твърди се ,че МПС “** е бил застрахован по застраховка “**” АД със застрахователна полица № **, която е валидна към момента на събитието. В ищцовото дружеството е заведена щета под № **/1 Зг. След направена оценка на щетата на застрахования е било изплатено застрахователно обезщетение в размер на 7 885,73 лв.

       С плащането на застрахователното обезщетение ЗД “БУЛ ИНС” АД встъпва в правата на застрахования срещу прекия причинител на вредите - чл. 213 КЗ и чл. 226, ал.1 от КЗ. Произшествието е настъпило при съпричиняване по 50 % за всеки един от участниците в него. С писмо ищеца е уведомил ответника да  заплати претендиралата сума в размер на 3 942,86, но до момента тя не  е заплатена.

 

       В законоустановения срок -08.10.2015г.ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявените искове като неоснователнии и недоказани и моли съда да се присъдят  направените по делото разноски.На основание чл. 193 от ГПК, оспорват истинността на съдържанието на представения от ищеца като доказателство протокол за ПТП от 15.04.2013 година. На следващо място оспорват, че вредоносния резултат е настъпил в следствие на виновното поведение на водача Д** Н. управлявал джип „** собственост на ГПУ- Малко Търново.Оспорват представената застрахователна полица № ** г. тъй като не е подписана от застрахования, поради което считат, че не е налице валидно сключен застрахователен договор.На следващо място оспорват истинността на съдържанието на опис заключение за щети на МПС от 17.04.2013 г., и опис на претенциите №** от ** като твърдят, че посочените в тях като повредени части и детайли не съответстват на действителните нанесени на. "** НК, а описа на претенциите не е и подписан.

 

         Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

       Не се спори между страните,че на 15.04.2013 г. в района около с.** е реализирано ПТП с участието на МПС “**, собственост на Регионална Дирекция „Гранична Полиция”-** и управлявано от Д** И.Н. и МПС “Т.А.**, собственост на Т.И.К. и управлявано от същия.Ответника прави възражение,че по време на ПТП ,той не е управлявал “Т.А.** така както е записано в протокола за ПТП, а е учавствал в ПТП с т.а. „**,както и прави възражение,че  не е налице съпричиняване за настъпилото ПТП.

          По делото беше допусната и извършена съдебно-техническа експертиза,от заключението на която е видно,че не е възможно да се определи механизма на настъпилото ПТП както и ,че е налице причнно-следствена връзка между нанесените щети на Л.А  и станалото ПТП.

         Видно от протокола за ПТП ответника по настоящия иск не е имал валидно сключена застраховка „ГО”,което се установява и от регресна покана изпратена от ищеца до ответника .

         По делото бе допуснат до разпит св. Н.-съставил протокола за ПТП,който заявява,че протокола не е съставен на мястото на произшествието а е съставен в РУП-М.Търново,тъй като и двамата водачи нямали определени документи.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

 Не се спори ,че е налице настъпило ПТП.Относно възражението на защитата на ответника,че  същият е учавствал в ПТП с друг автомобил,различен от посочения в Протокола за ПТП съдът намира същото за неоснователно. В тази връзка е уместно да се има предвид и това, че за преценката на исковата претенция по същество е абсолютно без значение дали съпричинилият въпросното ПТП водач на МПС-ответника К. е управлявал т.а. посочен в Протокола или различен товарен автомобил.Освен това,видно от показанията на св.Н.,същият е състави Протокола за ПТП по представени от ответника документи. Това несъмнено е така, тъй като с факта на заплащането на застрахователно обезщетение по имуществената застраховка застрахователят се суброгира в правата на обезщетения пострадал до размера на платеното застрахователно обезщетение (в случая 3942.86 лева). Тоест, суброгацията на застрахователя не е обусловена от други юридически факти извън плащането на обезщетението.

От гореизложеното е видно, че към датата на процесното пътно-транспортно произшествие за управлявания от ответника автомобил не е имало сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. А щом това е така, то логично е да се заключи, че ищеца по настоящия иск няма как да насочи претенцията си към застрахователно дружество поради липса на „ГО” от страна на ответника.

 

        С оглед изложеното настоящият съдебен състав намира предявеният главен иск за основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен така както е предявен. С оглед изхода по главния иск, основателни се явяват и акцесорните претенции по чл.86 ,ал.1 ЗЗД за заплащане на ищеца на законна мораторна лихва върху дължимото застрахователно обезщетение в размер на 99,92 лв. (деветдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) за периода от 22.05.2014г. (датата на падежа за плащане) до датата на завеждането на настоящия иск - 20.08.2014г. ,както и законната лихва от датата на подаване на иска- 20.08.2014г до окончателното изплащане на сумата,както и направените разноски.

Тъй като има направено искане за заплащане на разноски от страна на ищеца на осн.чл.78, ал.1 от ГПК съдът ги присъди в тежест на ответника в размер на 207лв. ДТ за завеждане на иска, и сумата от 250лв. за извършена експертиза.

     Предвид изложеното, съдът

 

                                                      Р     Е     Ш     И:

ОСЪЖДА Т.И.К., ЕГН ********** Адрес: ***  на осн. чл. 213, ал. 1, изр. 1-во от Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005г., в сила от 1.01. 2006г. ) ДА ЗАПЛАТИ на ЗД “**, гр. **, представлявано от С.П., чрез адв. М.Г. СЪДЕБЕН АДРЕС:*** 87, тел. ** сумата 3 942,86 лв., представляваща една втора от изплатеното от ЗД “БУЛ ИНС”АД застрахователно обезщетение, представляваща стойността на изплатеното застрахователно обезщетение по имуществена застраховка “**” АД със застрахователна полица № ** за щета **/1 Зг. за причинени от Т.И.К. . с посочен по-горе ЕГН щети по лек автомобил марка“**, собственост на Регионална Дирекция „Гранична Полиция”-**, в следствие от пътно-транспортно произшествие, реализирано на 15.04.2013г. на разклона в района на с.** с участието на товарен автомобил Т.А.**, собственост на Т.И.К. и управлявано от същия  с посочен по-горе ЕГН, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от 20.08.2014г . до окончателното й изплащане, както и на основание чл.86,ал.1 от ЗЗД законна мораторна лихва върху дължимото застрахователно обезщетение в размер на 99,92 лв. (деветдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) за периода от 22.05.2014г. (датата на падежа за плащане) до датата на завеждането на настоящия иск - 20.08.2014г и сумата от 457лв разноски по делото- 207лв. ДТ за завеждане на иска, и сумата от 250лв. за извършена експертиза.

 

 Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 

 

                                                           РАЙОНЕН    СЪДИЯ: