М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 48 /06.11.2012г. по НОХД  100/2012г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  Малко Търново срещу С.Ф. , роден  на ***г. в И**, и**ски гражданин,   неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 31.07.2012г. около 07.00 часа в района на село Сливарво, община Малко Търново,  влязъл през г**ицата на ст**ата от Република Турция  в Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализи**е на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимият, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа ст**а следното:

На 31.07.2012г. св.Н.Н. – инспектор при ГПУ-Малко Търново  бил дневен наряд и  около  07.10 часа  бил извикан за подкрепление от колегата си Ж**, който бил задържал  на около 500 метра от разклона за село С** три лица, движещи се  пеша по пътя Малко Търново – Царево  и отговарящи на профила за нарушители на държавната г**ица. Св.Н.  незабавно се явил в посочения район и в хода на предприетите оперативни действия, констатирал, че трите лица не владеят български език и не притежават документи за самоличност, поради което отвел задържаните лица в ГПУ-Малко Търново.  При задържането на лицата не са били използвани оръжие и помощни средства. В хода на предприетите оперативни действия г**ичните полицаи установили самоличността на задържаните три лица, като едно от тях е подсъдимият по настоящето дело - С.Ф. , роден  на ***г. в И**, и**ски гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, както и че подсъдимият Ф.  е преминал държавната г**ица пеша през гората около 05.00 часа същия ден в района на село С**, община Малко Търново . Със заповед № ОЧ-45/31.07.2012г. на началника на ГПУ-Малко Търново на подс.Д**  била наложена ПАМ «Принудително отвеждане до г**ицата на РБългария, а със заповед  № ОЧ-48/31.07.2012г. и «Заб**а за влизане в Република България» за срок от три години, считано от 31.07.2012г. С двуст**ен протокол за връщане на хора, незаконно преминали държавната г**ица, подс.Ф.  бил върнат на турските г**ични власти на 31.07.2012г. на основание спогодба от 1967г.между РБългария и РТурция /л.22/

         Горната фактическа обстановка се доказва от съб**ите устни доказателства - показанията на св.Н., и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № 143/2012г. по описа на РУП-Малко Търново.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият  С.Ф. , роден  на ***г. в И**, и**ски гражданин,   неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес,  е осъществила от обективна и субективна ст**а състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От съб**ите безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимият са предварително обмислени и внимателно плани**и, с ясно посочена цел. Подсъдимият  е влязъл през г**ицата на ст**ата, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна г**ица и въпреки това е преминал същата на 31.07.2012г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат.  

          В случая от обективна ст**а изпълнителното деяние  е осъществено от подсъдимият чрез действие като на 31.07.2012г.  е  влязъл през г**ицата на ст**ата без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.

Субект на престъплението е подсъдимият Ф.,  за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна ст**а деянията са извършени от подсъдимият  с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

          При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимият  да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от С.Ф. , роден  на ***г. в И**, и**ски гражданин, неосъждан, без документи за самоличност, понастоящем в чужбина без известен адрес, престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимият– същият е с необременено съдебно минало и не е оказал съпротива при задържането, които обстоятелства от своя ст**а са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

         Мотиви** от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                             

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: