МОТИВИ АНД № 99/2016г на Районен съд гр. Малко Търново

 

Районна прокуратура гр. Малко Търново е внесла мотивирано постановление по ред на чл. 375 НПК против С.Т.Б., ЕГН ********** ,  роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, за извършено от него престъпление по чл. 354 А ал.5 вр. ал.3 т. 1 НК за това че: на 17.04.2016 г. на Главен път І – 9 в посока от гр. Малко Търново към ГКПП Малко Търново държал без надлежни разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл. 3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични -  метаамфетамин с нетно тегло 1,208грама със съдържание на основното наркотично вещество 20,50% на стойност 30,20лева и коноп с нетно тегло 0.210грама с основно съдържание на тетрахидроканабинол  4,5% на стойност 1,26лева определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството , установено с физикохимическа експертиза № 222/ 19.04.2016г. по описа на БНТЛ Бургас  , като случаят е маловажен.

Представител на Районна прокуратура не се явява в съдебна зала.

Деецът С.Т.Б. редовно призован, не се явява, не се представлява от защитник.

Съдът, след като обсъди, събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и на основание чл. 13 и 14 НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

В хода на разследването по ДП е установено, че на 17.04.2016 г. в РУ МВР Малко Търново е получен сигнал за настъпило ПТП на ГП Бургас – Малко Търново. Местопроизшествието било посетено от служители на РУ МВР Малко Търново. Там бил установен обвиняемият С.Т.Б.,***. При проверката в купето на управляания от него автомобил били намерени два броя пликчета с размери 4/5сантиметра съдържащи розово кристалообразнои вещество и един брой целофанова опаковка с неправилна форма , съдържаща суха тревиста маса. Б. обяснил на служителите на МВР , че намерените вещества са наркотици и са за негова лична употреба .

Видно от заключението на физико - химическата експертиза, изследваните вещества представляват метаамфетамин с нетно тегло 1,208грама със съдържание на основното наркотично вещество 20,50% на стойност 30,20лева и коноп с нетно тегло 0.210грама с основно съдържание на тетрахидроканабинол  4,5% на стойност 1,26лева.

Заключението беше прието от съда като доказателство по делото. Същото  не е оспорено от страните.

Описаната фактическа обстановка се доказа от събраните по делото писмени доказателства , приложени в ДП № 299 – 64/ 2016г. на РУ МВР Малко Търново.

Правни изводи:

Безспорно се  установи от събраните по делото доказателства, че от обективна страна  деецът С.Т.Б. е осъществил престъпния състав на чл. 354 А ал.5 вр. ал.3  т. 1 НК на 17.04.2016 г. на Главен път І – 9 в посока от гр. Малко Търново към ГКПП Малко Търново държал без надлежни разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл. 3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични -  метаамфетамин с нетно тегло 1,208грама със съдържание на основното наркотично вещество 20,50% на стойност 30,20лева и коноп с нетно тегло 0.210грама с основно съдържание на тетрахидроканабинол  4,5% на стойност 1,26лева определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството , установено с физикохимическа експертиза № 222/ 19.04.2016г. по описа на БНТЛ Бургас ,  като случаят е маловажен.

 Съобразно  Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от  Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., метаамфетамина и растението коноп имат силно наркотично действие , нямат легална употреба и са с висока степен на риск за общественото здраве заради вредния ефект от злоупотребата с тях, поради  което е забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Останалото след изследването наркотично вещество  е предадено за съхранение в  ЦМУ, отдел „НОП”.

От обективна страна изпълнителното деяние - държане, е осъществено чрез държане на наркотичните вещества  с цел лична употреба. Безспорна е липсата на надлежно разрешително с оглед забраната, установена за този вид наркотични вещества в чл.30 ЗКНВП.

Случаят е маловажен, предвид факта, че е налице ниска степен на лична обществена опасност на дееца, поради факта , че същият не е осъждан , наркотичните вещества са били за лична употреба и същите са в минимални количества .

Деянието е  на простото извършване - с  факта на държане на наркотичното вещество, е реализиран от обективна страна състава на престъплението.

 От субективна страна деянието е осъществено с пряк умисъл. Деецът съзнателно е държал наркотичните вещества, без да има надлежно разрешително за това.

Причини за извършване на деянието са незачитане на установения правов ред и ниска правна култура.

Обществената опасност на дееца, съдът прецени ниска, поради по – горе изтъкнатите съображение, липсата на минала съдимост на лицето. Не  бяха  отчетени отегчаващи отговорността обстоятелства.

        Предвид на това, че за извършеното от дееца деяние се предвижда наказание  глоба до хиляда лева; няма причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди; деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК, настоящата инстанция, на основание чл. 78 А НК  счете, че С.Т.Б.,  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. чл. 354 А ал.5 вр. ал.3,  т. 1 НК.

При определяне размера на административното наказание Глоба по реда на чл. 78 А  ал.1 НК съдът се  съобрази и с разпоредбата на чл. 78 А ал. 5 НК, където е предвидено, че когато наказанието е само Глоба, какъвто е настоящия случай, административното наказание не може да надвишава размера на това наказание.

Минималния размер на административното наказание, предвиден в чл. 78 А  ал.1 НК- Глоба  в размер от 1000.00 лв., се явява максималния размер на наказанието, предвиден в чл. 354 А ал.5 вр. ал.3 т. 1 пр.1 НК.

Размерът на наказанието следва да бъде съобразен с причините за извършване на деянието, обществената му опасност и тази на дееца, както и с имотното състояние на Б.. Деецът е безработен, но пълнолетен и в работоспособна възраст. Същият е с висше образование.  Според настоящата инстанция справедливото наказание, което следва да се наложи на Б., каквато е и основната цел на закона, е към максималния размер, а именно глоба от 1000.00 лв., платими в полза на Държавата, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист. Определянето на  наказанието е в съответствие с предвиденото в чл. 54 НК и със същото ще се реализират целите на наказанието, предвидени в чл. 36 НК- да се въздейства предупредително и възпиращо на дееца; да му се отнеме възможността да извършва други  престъпления; да бъде приучен към спазване на законите и добрите нрави, както и с наложеното наказание ще се въздейства предупредително и спрямо останалите членове на обществото.

Въз основа на императивната разпоредба на чл.354 А ал.6 от НК  беше постановено да се отнеме в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно остатъка от наркотичното вещество - метаамфетамин с нетно тегло 1,158 гр. със съдържание на основното вещество 20,50%, находящо се на съхранение в ЦМУ – отдел „МРР-НОП” гр. София, което след влизане на Решението в сила, следва ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО .

На основание чл. 189 ал.3 НПК деецът беше осъден да заплати направените по делото разноски в размер от 98.86лв. (деветдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) в полза на Държавата,  по сметка на ОДМВР  Бургас, както и 5.00 лв. (пет) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, тъй като разноските са извършени в хода на досъдебното производство

 Водим от изложените съображения, съдът постанови акта си.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: