НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ

 

               №……… от  02.07.2018 год., гр.М.Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

М.Търновски  районен съд,                                        гражданска колегия,

На двадесет и седми юни ,                 две хиляди и осемнадесета година,

в публично заседание,                                                       в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков

 

Секретар: Мара Димова

като разгледа докладваното от                                съдия Чанко Петков 

гр. дело № 97 по описа за 2018 год.      и за да се произнесе, взе предвид следното:

      Производството по делото е образувано по повод искова молба  депозирана от «ЕВН България Електроснабдяване»ЕАД, ЕИК:123526430 с адрес грловдив ул.»Христо Г.Данов» № 37, законни представители **-Д**; **, пълномощник юрисконсулт **против „ЛЕВ КОНСУЛТИНГ“ ООД с адрес гр. **, законен представител **с предмет: с чл.422 във връзка с чл.415 ал.1 от ГПК и чл.79,ал.1 предл.1-во ЗЗД. която се иска от съда да бъде постановено  решение,с което  да се  ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО,че е налице вземане от страна от «ЕВН България Електроснабдяване»ЕАД, ЕИК:123526430 от против „ЛЕВ КОНСУЛТИНГ“ ООД с адрес гр. Малко Търново както следва:227лв./двеста двадесет и седем/лева представляващи стойността на   консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия ,начислена цена за достъп на разпределителна мрежа за периода 19.01.2016г.-18.11.2017г. 31.62лв./тридесет и един лева и шестдесет и  две стотинки/лева представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 26.03.2016г.-20.02.2018г  аконна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед на изпълнение в съда-21.02.2018г.до окончателното изплащане на дължимите суми,както и да бъде осъден ЛЕВ КОНСУЛТИНГ“ ООД  да заплати присъдените в заповедта за изпълнение по ч.гр.19/2018г., съдебните разноски в размер на 175.00/сто седемдесет и пет/лева.

         Ищецът твърдие „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД в качеството си на краен снабдител, съгласно разпоредбата на чл. 98а от Закона за енергетиката, продава електрическа енергия на клиентите си при публично известни общи условия. Действащите общи условия през процесния период са Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-13/Ю.05.2008г. и влезли в сила на 27.06.2008г.        Съгласно чл. 35, ал. 1 от общите условия същите влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изричното им писмено приемане от потребителите.

        По силата на чл. 7, т. 1 от общите условия ищцовото дружество е поело задължение да снабдява с електрическа енергия, обект на ответника с ИТН 2515315 находящ се в гр. **.За „Лев Консултинг" ООД е открит клиентски номер 1010206997.

      Ответникът от своя страна, съгласно чл. 11, т. 1 от общите условия се е задължил да заплаща всички свои задължения, свързани със снабдяването с електрическа енергия, в сроковете и по начините, определени в същите - чл. 18, ал. 1 и ал. 2.

       Съгласно чл. 27, ал. 1 от общите условия при неплащане в срок на дължими суми клиентът дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

 

     В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК по делото не е постъпил отговор от ответника.   

          Искът е предявен в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК – ответника е редовно призован на основание чл.50,ал.2 от ГПК, не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява и не се представлява в първото заседание по делото без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са  последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването  в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи иска. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения , ответника следва да заплати на ищеца адвокатско възнаграждение в размер на 200.00 левасвен това ответника следва да бъден осъден да заплати на ищеца разноски за внесена д.т. за образуване на делото в размер на 75лв., както и разноски направени в заповедното производство по ч.гр.д.19/2018г. в размер на 175лв.

     Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, М.Търновски  районен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

      ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че „ЛЕВ КОНСУЛТИНГ“ ООД с адрес гр. **, законен представител **ДЪЛЖИ на «ЕВН България Електроснабдяване»ЕАД, ЕИК:123526430 с адрес грловдив улХристо Г.Данов» № 37, законни представители **-Д**; **, пълномощник юрисконсулт **сумата от:227лв./двеста двадесет и седем/лева представляващи стойността на   консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия ,начислена цена за достъп на разпределителна мрежа за периода 19.01.2016г.-18.11.2017г. 31.62лв./тридесет и един лева и шестдесет и  две стотинки/лева представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 26.03.2016г.-20.02.2018г  ;Законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед на изпълнение в съда-21.02.2018го окончателното изплащане на дължимите суми.

ОСЪЖДА ЛЕВ КОНСУЛТИНГ“ ООД с адрес гр. **, законен представител **ДА ЗАПЛАТИ на «ЕВН България Електроснабдяване»ЕАД, ЕИК:123526430 с адрес грловдив улХристо Г.Данов» № 37, законни представители **-Д**; **, пълномощник юрисконсулт **адвокатско възнаграждение в размер на 200.00 лева, сумата представляваща д.т. за образуване на делото в размер на 75лв., както и разноски направени в заповедното производство по ч.гр.д.19/2018г. в размер на 175лв.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: