МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 12 ОТ 10.06.2014г. ПО НОХД № 86/2014г. НА РАЙОНЕН СЪД – МАЛКО ТЪРНОВО

 

Районна прокуратура - гр. Малко Търново е внесла обвинителен акт за разглеждане в Районен съд - гр. Малко Търново, с който е повдигнато обвинение срещу подсъдимия А.Х.Ц., за това, че на 03.06.2014г. около  01.45 часа на ул.”Шипка” в гр.Малко Търново е управлявал л.а. „Фолксваген Пасат” с рег.№ ** *** ** с концентрация на алкохол в кръвта 1,85 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №363/03.06.2014г. на БНТЛ НА ОД на МВР-Бургас -  престъпление по чл.343б ал.1 от НКД.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура - гр. Малко Търново, поддържа изцяло повдигнатото обвинение срещу подсъдимия, като счита, че от събраните по делото доказателства може да се направи категоричен и непротиворечив извод за това, че той е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и пледира да бъде признат за виновен в извършването на престъплението, предмет на обвинението. По отношение на наказанието, представителят на държавното обвинение предлага на съда да наложи на подсъдимия справедливо наказание  при приложение на чл.55 ал.І т.2 б.”б” НК.

Подсъдимият признава фактическата обстановка, приета от прокурора, признава вината си, моли съда за снизхождение, изразява съжаление за случилото се.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Вечерта на 02.06.2014г. подс. А.Ц. заедно със св.Х. и други техни колеги, занимаващи се с дърводобив и временно пребиваващи в гр.Малко Търново,били в механата в град Малко Търново, където се черпили с алкохол. След  празненството около полунощ лицето А. –шофьор на св.Х., откарал св.Х. ***, където тримата били настанени на квартира. А. и св.Х. легнали да спят, а подс.Ц. слезнал пред блока, отключил л.а. „Фолксваген Пасат” с рег.№ ** **** **, собственост на брата на св.Х. и привел автомобила в движение. Около 01.45 часа полицейски наряд в състав св.Г. и полицай С.  забелязали л.а. „Фолксваген Пасат” с рег.№ ** **** ** да се движи криволичийки по ул.”Шипка” в посока жк”Изток” гр.Малко Търново. При проверката полицейските служители установили, че автомобила се управлява от подс.Ц., който миришел на алкохол и не носел в себе си никакви документи за самоличност, поради което го отвели в РУП-Малко Търново. Полицейският инспектор св.В.  тествал водача за употреба на алкохол с техническо средство – апарат  Алкомер - 931  с фабричен № 2243454, който отчел положителна концентрация  на алкохол от 2,08 на хиляда и му издал талон за медицинско изследване № 0129527. За горното свидетелят В. изготвил акт за установяване на административно нарушение № 829929/03.06.2014г. и подсъдимият бил придружен от полицейските служители до ЦСМП-Малко Търново, където в присъствие на дежурен лекар подсъдимият Ц.  дал кръвна проба за химическо изследване.

Съгласно заключението на в.л.Л., дадено по Протокол за химическа експертиза № 363/03.06.2014г. с концентрация на алкохол в кръвта на подсд.Ц. била 1,85 промила.

Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното и досъдебното производство доказателства и доказателствени средства, а именно: гласни доказателства, установени чрез показанията на свид.Г.  и свид.Х., обясненията на подсъдимия Ц.; показанията на св.В. и писмените доказателства:протоколите за извършени действия по разследването и другите документи, имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото: акт за установяване на административно нарушение  и справка за съдимост, приобщени по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка, съдът направи следните изводи от правна страна:

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, проверени чрез способите по НПК, се установява по един несъмнен и категоричен начин, че подсъдимият А.Ц. на 03.06.2014г. около  01.45 часа на ул.”Шипка” в гр.Малко Търново е управлявал Търново е управлявал л.а. „Фолксваген Пасат” с рег.№ ** **** ** с концентрация на алкохол в кръвта 1,85 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №363/03.06.2014г. на БНТЛ НА ОД на МВР-Бургас, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението почл.343бал.1 от НК.

Безспорно и несъмнено е установено, че подсъдимият А.Ц.  е управлявал лек автомобил л.а. „Фолксваген Пасат” с рег.№ ** **** ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,  а именно 1,85 на хиляда. Последното обстоятелство е установено по надлежен начин чрез лабораторно изследване - с протокол от химическа експертиза №363/03.06.2014г. на БНТЛ НА ОД на МВР-Бургас. Установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество се извършва посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания. В настоящия случай това е сторено по реда на Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства /Наредбата/ посредством лабораторно изследване(л. 7 от ДП). Непосредствен обект на престъплението по чл.343б ал.1 от НК са обществените отношения, свързани с опазване на установения ред за безопасно движение по пътищата.

От субективна страна подсъдимият А.Ц. е извършил посоченото деяние при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 НК, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние - управляване на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда. Подсъдимият е имал познание за обективните свойства на своето деяние. Установената фактическата власт върху автомобила и привеждането му в движение след употребата на алкохол сами по себе си обективират в достатъчна степен умисъла на подсъдимия.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направените самопризнания и изразеното съжаление, чистото му съдебно минало, трудовата му заетост, добрите характеристични данни, доброто процесуално поведение , поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55  ал.І т.2 б.”б” от НК,  като предвиденото наказание “лишаване от свобода” бъде заменено с “пробация”. Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени следните пробационни мерки : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от шест месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и   ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от шест месеца .

На основание чл.189ал.3 от НПК съдът възложи в тежест на подсъдимия направените по делото разноски в размер на 34.35лв.

По тези съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                               СЪДИЯ :