МОТИВИ към ПРИСЪДА № 13/25.06.2014г., постановена по НОХД № 85/2014г. по описа на РС-** **

 

         РП-** ** е предявила обвинение против Н.Ф.Н. за престъпление по чл.183 ал.1  от НК.

         В съдебно заседание прокурорът  поддържа обвинението, като счита, че събраните по делото доказателства установяват по безспорен начин факта на неизпълнение задължението за издръжка от страна на подсъдимата в размер на повече от две месечни вноски и пледира да бъде призната за виновна, като й се наложи наказание ЛОС за срок от три месеца, чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3 години на основание чл.66 от НК.

         Съдът е дал ход на производството при условията на чл.269 ал.3 т.2 от НПК, като в с.з. подсъдимата се представлява от адв.Т. - служебен защитник, назначен в хода на ДП.  Не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, пледира при определяне на наказанието съдът да съобрази чистото съдебно минало на подсъдимата. на –, редовно призован, участва лично, като признава вината си и изразява съжаление за стореното.

         От доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка:

         Подсъдимата Н. и св.М.Ф. живели на семейни начала от **. до началото на **., като от съвместното си съжителство имат родено едно дете -  малолетния Г** М** Ф. – род.на ***г. Съгласно Решение № **. на РС-** **, влязло в сила на 22.04.2013г., подсъдимата Н. била осъдена да заплаща  месечна издръжка в размер на 80 лева за детето Г** на св.Ф., в качеството му на баща и законен представител на детето  им Г**. В хода на съдебното следствие се събраха безспорни доказателства, че след влизане в сила на съдебното решение на 22.04.2013г.,  подсъдимата Н.  не е заплатила за периода от месец април 2013г. до месец май 2014г. нито една от дължимите месечни издръжки в размер на **лева или   общо сумата в размер на 1040.00 лева. Така също от събраните в хода на съдебното следствие устни доказателства – показанията на св.Ст.С. и М.А., се установи, че откакто е напуснала дома си и е изоставила детето си Г** на грижите на баща му - февруари  **. до настоящия момент  подс.Н. по никакъв начин не е проявила интерес към детето и не е търсила срещи или контакти с детето си или с неговия баща, като по този начин е проявявала пълна незаинтересованост от развитието и благополучието на детето си. Безспорно по делото се установи, че подс.Н. не е изплащала издръжката в размер на ** лева месечно  или общо в размер на 1040.00 лева на детето си Г** за периода от месец април 2013г. до месец май 2014г. , включително.

Видно от справката за съдимост на подсъдимата, към момента на извършване на горното деяние същата не е била осъждан за друго такова престъпление.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена от обясненията на подсъдимия, от показанията на св.Ф., св.С., св.А., както и от писмените доказателства по делото, които преценени поотделно и в тяхната съвкупност са последователни, логични и безпротиворечиви.

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

         Както от обективна, така и от субективна страна подс.Н. е извършила престъпление по чл.183 ал.1 от НК, тъй като, в гр.** **, след като с влязла  в законна сила съдебно решение № **. на РС-** ** е била осъдена да издържа свой низходящ – малолетното си дете Г** М** Ф. – род.на ***г., като заплаща на св.Ф.   в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете, месечна издръжка в размер на ** лева месечно, съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски на обща стойност 1040.00 лева, а именно – тринадесет месечни вноски по **  лева   за периода от месец април 2013г. до месец май 2014г., включително.

         В случая безспорно е налице извършено от подсъдимата съставомерно деяние по посочения текст на наказателния закон. Авторството на деянието и броят на неплатените вноски се установяват, както от гласните доказателства по делото, така и от писмените такива.

         Изпълнителното деяние по чл.183 от НК е осъществено чрез бездействие и се изразява в неплащане на две или повече месечни вноски от присъдена на низходящ на подсъдимия издръжка. В конкретният случай подс.** не е изпълнила задължението си за плащане издръжка на детето си Г** за тринадесет  месеца, като общата дължима сума е в размер на 1040.00 лв. Касае се за престъпление на просто извършване, тъй като за съставомерността на деянието не е необходимо настъпването на вредоносен за издържаното лице резултат. Счита се, че обществените отношения са увредени с неплащането на повече от две месечни вноски за издръжка, тъй като издръжката цели да задоволи нуждите на издържания за съответния период, и се дължи в началото на всеки месец, т.е., бездействието или частичното престиране на дължимата сума  със значителна забава, се счита за неизпълнение на задължението.

         От субективна страна подсъдимата Н. е действала с пряк умисъл. Същата е знаела, че съгласно влязлото в законна  сила съдебно решение  по гр.д. **. на РС-** **, дължи на детето си Г**  месечна издръжка в размер на ** лева, съзнавала е, че през целия инкриминирания период не предприема никакви действия по изпълнение на задълженията си, че последните възлизат на повече от две месечни вноски и пряко е целяла това. От показанията на св.Ф., св.С. и св.А., събрани в хода на съдебното следствие, безспорно се установи, че въпреки, че подсъдимата Н. не само не е изпълнила задължението си да заплаща в срок дължимата месечна издръжка на сина си Г**, а проявявала и пълна незаинтересованост от развитието и благополучието на детето - от февруари  **., когато е изоставила непълнолетното си дете на грижите на баща му,  и до настоящия момент,  по никакъв начин не е проявила интерес към детето и не е търсила срещи или контакти с детето си или с неговия баща за да получи информация за здравето и развитието на детето.

         ОТНОСНО НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ НА ПОДСЪДИМИЯ.

         За извършеното от подсъдимата Н. престъпление законът предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода или пробация. В тези рамки, съдът й  наложи наказание по по-тежката алтернатива на предвиденото в закона –  ЛОС за срок от три месеца . Съдът предприе санкциониране на подсъдимата Н. по по-тежката алтернатива на санкцията при условията на чл.54 от НК, след като отчете за смекчаващи отговорността обстоятелства – необремененото съдебно минало на подсъдимита, и  отегчаващи отговорността й обстоятелствата -  пълното  и трайно продължило във времето нежелание да изпълнява задължението си за издръжка проявената, както и  пълната й  незаинтересованост към здравето и развитието на малолетното дете. Видът и размера на наложеното наказание  са съобразени с целите по чл.36 НК и преди всичко-поправянето и превъзпитанието на подсъдимата, с характера на засегнатите обществени отношения - задълженията да осигурява средства за нормалното съществуване на издържаните деца, поради което спрямо подсъдимата е определено наказание ЛОС към законовия минимум, като изпълнението на така наложеното наказание съдът отложи на основание чл.66 от НК  за срок от три години.

         Разноски по делото не са направени, поради което такива не бяха присъдени в тежест на подсъдимата, независимо от изхода му.

         По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: