Р Е Ш Е Н И Е

       /                      08.07.2015 г.        град М.Търново

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На първи юли                                                                2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели :       1.

2.

Секретар М.Д.

      прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 81 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият А.Ж.С. с ЕГН **********,живущ в гр.** за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Прокурорът редовно призован не се явява в съдебно заседание.    Обвиняемият С. , редовно призован се явява лично в съдебно заседание, признава вината си и съжалява. Моли за минимално наказание.

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 29 май 2015 г. свидетелят ** - служител при РУП **, бил дежурен заедно със своите колеги ** Същата вечер те изпълнявали полицейска операция за проверка на автомобилните водачи за употреба на алкохол и / или упойващи вещества. Към 21,00 часа те се движели от кв. „**”. Когато наближили, от двора на хотела излязъл автомобил **, управляван от обвиняемия А.С.. Полицаите спрели водача за проверка и при разговора с него се усъмнили, че той е употребил някакви упойващи вещества, поради което се е държал неадекватно, бил е силно притеснен, даже уплашен.

Извършили обиск и в предната част от портфейла му намерили топче суха тревна маса и опаковано в найлон и фолио бяло кристално вещество. Когато го запитали, обвиняемият заявил, че това са марихуана и „пико”. Затова той бил задържан в РУП ** за срок от 24 часа.

Впоследствие била изготвена химическа експертиза / лист 13-15/, според която веществата са: метамфетамин 0,068 грама със съдържание 15,20%; коноп-0.356 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30%. Съгласно Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне цените на наркотичните вещества за съдопроизводството /лист 18 - 19/, цените на тези количества са съответно 1,70 лв.  и 3.25лв.; общо 4,95 лв.

Тази фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните доказателства по делото.Самият С. признава извършеното от него, твърди, че закупил веществата отдавна в ** от непознат за него човек пред хотел ** Изразява съжаление. Така от обективна страна обвиняемият С. на 29 май 2015 г. около 21,00 в ** на кръстовището на ул. „**” държал без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, високорисково наркотично вещество - метамфетамин с нетно тегло 0,068 от грама, съдържащо основно вещество 15,20% на стойност 1,70 лв., и коноп с нетно тегло 0,356 от грама със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30% на стойност 3.25лв., определени според приложение № 2  от Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, общо 4.95 лв., като случаят е маловажен - престъпление по чл. чл. 354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК .

. От субективна страна деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл. Разпоредбата на чл.354а, ал. 5 НК предвижда наказание за такова деяние глоба в размер до 1000 лв. Видно от приложеното свидетелство за съдимост, С. не е осъждан /реабилитиран по право/. От престъплението няма причинени вреди - така са налице предпоставките за приложението на чл.78а НК, като едновременно с това не са налице и условията, предвидени в чл.78а, ал.7 НК.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, според която, когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или друго по-леко наказание административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Чл.354а, ал.5 НК предвижда наказание глоба до 1000 /хиляда/ лева следователно на обвиняемият ** следва да се определи наказание в специалния минимум на чл.78а, ал.1 от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева.

В хода на наказателното производство са направени разходи в размер на 73.83лв. за експертизи, които разходи следва да се възложат на обвиняемия.

Съдът на основание чл.379 от НПК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗАНН следва да отнеме в полза на Държавата веществените доказателства - метамфетамин 0,068 грама със съдържание 15,20%; коноп-0.356 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30%. , които след влизане в сила на решението следва да бъде унищожени.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                              Р      Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Ж.С. с ЕГН **********,живущ в гр.**, за ВИНОВЕН в това, че на  29 май 2015 г. около 21,00 в ** на кръстовището на ул. „**” държал без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 ЗКНВП, високорисково наркотично вещество - метамфетамин с нетно тегло 0,068 от грама, съдържащо основно вещество 15,20% на стойност 1,70 лв., и коноп с нетно тегло 0,356 от грама със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30% на стойност 3.25лв., определени според приложение № 2  от Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, общо 4.95 лв., като случаят е маловажен - престъпление по чл. чл. 354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОТНЕМА на основание чл.379 от НПК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗАНН в полза на Държавата  веществените доказателства - метамфетамин 0,068 грама със съдържание 15,20%; коноп-0.356 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 3,30%., които след влизане в сила на решението следва да бъде унищожени.

ОСЪЖДА А.Ж.С. с ЕГН **********,живущ в гр.** да заплати направените по делото разноски в размер на 73.83/седемдесет и три лв. и осемдесет и три/лв. за химическа  експертиза.

 След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Агенция „Митници”.

 НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: